National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 274 Results for subject:"Macau (China : Special Administrative Region) -- History."
Sort by:
 
 
Tong shan tang yu Aomen Hua ren she hui / Huang Yanhong zhu
同善堂与澳门华人社会 / 黄雁鸿著
by Huang, Yanhong
黄雁鸿
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2012
北京 : 商务印书馆, 2012
 
 
Shi xiang dong fang : quan qiu di tu zhong de Aomen / Zhang Shuguang, Dai Longji zhu bian ; Yang Xunling, Xiang Fang zhi xing zhu bian = Sailed to the east : global mapping of...
驶向东方 : 全球地图中的澳门 / 张曙光, 戴龙基主编 ; 杨讯凌, 项方执行主编 = Sailed to the east : global mapping of Macao / edited by Zhang Shuguang & Dai Longji ; executive editor Yang Sunling & Xiang Fang
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015-
北京市 : 社会科学文献出版社, 2015-
BookBook [text, volume]
 
 
Aomen shi lun gao = Aomenshi lungao / Wei Qingyuan zhu
澳门史论稿 = Aomenshi lungao / 韦庆远著
by Wei, Qingyuan
韦庆远
[Guangzhou Shi] : Guangdong ren min chu ban she, 2005
[广州市] : 广东人民出版社, 2005
 
 
Cheng bian : Aomen xian chang yue du / Wang Fan, Liu Dongping zhu
城变 : 澳门现场阅读 / 王凡, 刘东平著
by Wang, Fan
王凡
Beijing : Ren min chu ban she, 2009
北京 : 人民出版社, 2009
 
 
Aomen yi shi / Jin Shulun zhu
澳门轶事 / 靳书伦著
by Jin, Shulun
靳书伦
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 1999
北京 : 中央文献出版社, 1999
 
 
Aomen wang shi / Zhou Yiru zhu
澳門往事 / 周毅如著
by Zhou, Yiru
周毅如
Aomen : Aomen ri bao chu ban she, 2010
澳門 : 澳門日報出版社, 2010
 
 
Aomen te se wen xian zi yuan yan jiu / Yang Kaijing zhu
澳门特色文献资源研究 / 杨开荊著
by Yang, Kaijing
杨开荊
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2003
北京市 : 北京大学出版社, 2003
 
 
Bai nian Aomen / Chang Qing zhu
百年澳门 / 常靑著
by Chang, Qing
常靑
Beijing : Zuo jia chu ban she, 1999
北京 : 作家出版社, 1999
 
 
Aomen si bai nian / Fei Chengkang = Aomen sibainian / Feichengkang
澳门四百年 / 费成康 = Aomen sibainian / Feichengkang
by Fei, Chengkang
费成康
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1988
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所经销, 1988
 
 
Aomen wen ti Ming Qing zhen dang hui cui / Zhongguo di yi li shi dang an guan bian
澳門問題明淸珍檔薈萃 / 中國第一歷史檔案館編
Aomen : Aomen ji jin hui, 2000
澳門 : 澳門基金會, 2000
 
 
Aomen bian nian shi / Shi Baidi zhu ; Xiaoyu yi
澳門編年史 / 施白蒂著 ; 小雨譯
by Silva, Beatriz Basto da, 1944-
Aomen : Aomen ji jin hui, 1995
澳門 : 澳門基金會, 1995
 
 
Aomen wen ti shi mo / Jiang Bingzheng zhu
澳门问题始末 / 姜秉正著
by Jiang, Bingzheng
姜秉正
Beijing : Fa lü chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
北京 : 法律出版社 : 新华书店经销, 1992
 
 
Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2014 , ©2014
BookBook [text, volume]
 
 
Aomen shi lue / Yuan Bangjian, Yuan Guixiu bian zhu
澳門史略 / 元邦建, 袁桂秀編著
by Yuan, Bangjian
元邦建
Xianggang : Zhong liu chu ban she, 1988
香港 : 中流出版社, 1988
 
 
Xi fang Aomen shi liao xuan cui (15-16 shi ji) = Xifang Aomen shiliao xuancui / Jin Guoping bian yi
西方澳门史料选萃(15-16世纪) = Xifang Aomen shiliao xuancui / 金国平编译
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2005
广州 : 广东人民出版社, 2005
 
 
Macau, etc. : Imprensa Nacional, etc., 1868-1962
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.