National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 851 Results for subject:"Macau (China : Special Administrative Region)"
Sort by:
 
 
Yue Ao guan xi san shi nian (1979-2008) [electronic resource] / Li Zhenwu ... [et al.] bian zhu
粤澳关系三十年(1979-2008) [electronic resource] / 李振武 ... [et al.]编著
Beijing : Zhongguo guo ji guang bo chu ban she, 2010
北京 : 中国国际广播出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Tong shan tang yu Aomen Hua ren she hui / Huang Yanhong zhu
同善堂与澳门华人社会 / 黄雁鸿著
by Huang, Yanhong
黄雁鸿
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2012
北京 : 商务印书馆, 2012
 
 
Yue Gang Ao he zuo bao gao = Report on cooperation and development of Guangdong, Hong Kong and Macau / zhi bi tong chou Yang Shenghua, Shen Gang ; ze ren bian ji Du Hua
粤港澳合作報告 = Report on cooperation and development of Guangdong, Hong Kong and Macau / 執筆統籌楊生華, 沈鋼 ; 責任編輯杜花
Xianggang : Zhongguo wen hua yuan you xian gong si, 2015 nian 2 yue
香港 : 中國文化院有限公司, 2015年2月
BookBook [text, volume]
 
 
Aomen xing shi su song fa zong lun = A general introduction of Macau criminal procedure law / Li Zhe zhu
澳门刑事诉讼法总论 = A general introduction of Macau criminal procedure law / 李哲著
by Li, Zhe, 1976-
李哲, 1976-
Aomen : Aomen ji jin hui ; Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015
澳门 : 澳門基金會 ; 北京 : 社会科学文献出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Xian fa yu Gang Ao te bie xing zheng qu you guan fa lü zhi du yan jiu / Xu Jinglin, Cheng Weirong zhu bian
宪法与港澳特别行政区有关法律制度研究 / 徐静琳, 程维荣主编
by Xianggang Aomen ji ben fa xue shu yan tao hui (Di 10 jie : 2014 : Shanghai, China)
香港澳门基本法学术研讨会 (第10届 : 2014 : 上海, China)
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2016
上海 : 上海社会科学院出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Aomen ji lüe : [2 juan] / Yin Guangren, Zhang Rulin he zhuan
澳門記略 : [2卷] / 印光任, 張汝霖合撰
by Yin, Guangren, 18th century
印光任, 18th century
Taibei : Guang wen shu ju, Minguo 57 [1968]
臺北 : 廣文書局, 民國57 [1968]
 
 
Aomen mian mian guan / Wei Xiutang zhu
澳门面面观 / 魏秀堂著
by Wei, Xiutang
魏秀堂
Beijing : Zhongguo jian she chu ban she : Xin hua shu dian zong dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 中国建设出版社 : 新华书店总店北京发行所发行, 1989
 
 
Aomen zong tan / Wei Meichang zhu
澳門縱談 / 魏美昌著
by Wei, Meichang
魏美昌
Aomen : Aomen ji jin hui, 1994
澳門 : 澳門基金會, 1994
 
 
Aomen / Miao Hongji ... [et al.] bian zhu
澳門/ 繆鴻基... [et al.] 編著
[Canton] : Zhongshan da xue chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1988
[Canton] : 中山大学出版社: 广东省新华书店经销, 1988
 
 
Aomen gu jin / Li Pengzhu zhu
澳門古今 / 李鵬翥著
by Li, Pengzhu
李鵬翥
Xianggang : San lian shu dian Xianggang fen dian ; Aomen : Xing guang chu ban she, 1986
香港 : 三聯書店香港分店 ; 澳門 : 星光出版社, 1986
 
 
Jin ri Aomen / Chen Duo ... [et al.] zZhu
今日澳门 / 陈多 ... [et al.] 著
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 1999
北京 : 中央文献出版社, 1999
 
 
Aomen zong lan / bian ji wei yuan hui Huang Hanqiang ... [et al.]; zhu bian Huang Hanqiang, Wu Zhiliang ; bian ji zhu li Guo Jiawei, Yao Cuiling ; Aomen da xue Aomen yan jiu...
澳門總覽 / 編輯委員會黃漢強 ... [et al.] ; 主編黃漢强,吳志良 ;編輯助理郭家偉,姚翠玲 ; 澳門大學澳門研究中心編
[Macao] : Aomen ji jin hui, 1994
[Macao] : 澳門基金會, 1994
 
 
Aomen ji lüe : [2 juan] / Yin Guangren, Zhang Rulin zuan
澳門記略 : [2卷] / 印光任, 張汝霖纂
by Yin, Guangren, 18th century
印光任, 18th century
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 57 [1968]
臺北 : 成文出版社, 民國57 [1968]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.