National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 263 Results for subject:"Macau (China : Special Administrative Region) - History."
Sort by:
 
 
Tong shan tang yu Aomen Hua ren she hui / Huang Yanhong zhu
同善堂与澳门华人社会 / 黄雁鸿著
by Huang, Yanhong
黄雁鸿
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2012
北京 : 商务印书馆, 2012
 
 
Uniform title: Historic Macao. Portuguese
 
 
by Teixeira, Manuel
Macau : Direccao dos Servicos de Educacao e Cultura, 1981
 
 
Shanghae : Publicado por Antonio Joze Diniz, 1867-1968
 
 
by Teixeira, Manuel
Macau : Comando Territorial Independente de Macau : Imp. Nacional, 1976
 
 
Aomen : du cheng yi wai de wen hua nei han / He Weijie
澳門 : 賭城以外的文化內涵 / 何偉傑
by He, Weijie
何偉傑
Xianggang : Xianggang cheng shi da xue chu ban she, 2011
香港 : 香港城市大學出版社, 2011
 
 
Aomen zhuan dang / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo bian yin ; [zhu bian Huang Fuqing ; bian ji Zhuang Shuhua, Wang Yue]
澳門專檔 / 中央研究院近代史研究所編印 ; [主編黄福慶 ; 編輯莊樹華, 王玥]
Taibei Nan'gang : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 81-<85 > [1992-<1996 >
臺北南港 : 中央研究院近代史研究所, 民國81-<85 > [1992-<1996 >
 
 
Aomen tong shi : yuan gu-1998 = General history of Macao / Huang Qichen zhu
澳门通史 : 远古-1998 = General history of Macao / 黄启臣著
by Huang, Qichen, 1938-
黄启臣, 1938-
Guangzhou Shi : Guangdong jiao yu chu ban she : Guangdong Sheng xin hua shu dian jing xiao, 1999
广州市 : 广东教育出版社 : 广东省新华书店经销, 1999
 
 
Aomen gang shi zi liao hui bian, 1553-1986 / Deng Kaisong, Huang Qichen bian
澳门港史资料汇编, 1553-1986 / 邓开颂, 黄启臣编
[Canton] : Guangdong ren min chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1991
[Canton] : 广东人民出版社 : 广东省新华书店经销, 1991
 
 
Aomen shi lun gao = Aomenshi lungao / Wei Qingyuan zhu
澳门史论稿 = Aomenshi lungao / 韦庆远著
by Wei, Qingyuan
韦庆远
[Guangzhou Shi] : Guangdong ren min chu ban she, 2005
[广州市] : 广东人民出版社, 2005
 
 
Shi xiang dong fang : quan qiu di tu zhong de Aomen / Zhang Shuguang, Dai Longji zhu bian ; Yang Xunling, Xiang Fang zhi xing zhu bian = Sailed to the east : global mapping of...
驶向东方 : 全球地图中的澳门 / 张曙光, 戴龙基主编 ; 杨讯凌, 项方执行主编 = Sailed to the east : global mapping of Macao / edited by Zhang Shuguang & Dai Longji ; executive editor Yang Sunling & Xiang Fang
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015-
北京市 : 社会科学文献出版社, 2015-
BookBook [text, volume]
 
 
Cheng bian : Aomen xian chang yue du / Wang Fan, Liu Dongping zhu
城变 : 澳门现场阅读 / 王凡, 刘东平著
by Wang, Fan
王凡
Beijing : Ren min chu ban she, 2009
北京 : 人民出版社, 2009
 
 
Aomen yi shi / Jin Shulun zhu
澳门轶事 / 靳书伦著
by Jin, Shulun
靳书伦
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 1999
北京 : 中央文献出版社, 1999
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.