National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 29 Results for subject:"Mahayana Buddhism -- Doctrines."
Sort by:
 
 
Pratyā mahāyān : læ botkhwām phœ̄mthœ̄m 8 rư̄ang / Sathīan Phōthinantha rīaprīang
ปรัชญามหายาน : และบทความเพิ่มเติม ๘ เรื่อง / เสถียร โพธินันทะ เรียบเรียง
by Sathīan Phōthinantha, 1929-1966
เสถียร โพธินันทะ, 1929-1966
Phranakhō̜n : Samnakphim Bannākhān, 2512 [1969]
พระนคร : สำนักพิมพ์บรรณาคาร, 2512 [1969]
 
 
Chumnum Phrasūttaramahāyān / Sathīan Phōthinantha, plǣ læ rīaprīang
ชุมนุมพระสูตรมหายาน / เสถียร โพธินันทะ, แปลและเรียบเรียง
by Sathīan Phōthinantha, 1929-1966
เสถียร โพธินันทะ, 1929-1966
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Samnakphim Bannākhān, 2516 [1973]
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์บรรณาคาร, ๒๕๑๖
BookBook [text, volume]
 
 
 
 
by Sathian Phantharangsi, 1911-
Krung Thep : Samnakphim Sukkhaphapchai, 2544 [2001]
 
 
Taesŭng Pulgyo sasang / Kim Tong-hwa chŏ
大乘佛敎思想 / 金東華著
by Kim, Tong-hwa, 1902-1980
金東華, 1902-1980
Sŏul : Sŏnmun Chʻulpʻansa, 1983
서울 : 宣文出版社, 1983
 
 
Uniform title: Bodhicaryavatara. English
by Santideva, 7th century
Dharamsala : Library of Tibetan Works & Archives, 1979
 
 
by Kim, Tong-hwa, 1902-1980
Soul : Kyongsong Munhwasa, Pulgi 2526 (1982)
 
 
by Verdú, Alfonso, 1925-
[Lawrence] : Center for East Asian Studies, University of Kansas ; New York : sole distributors in USA & Canada, Paragon Book Gallery [1974]
 
 
Indo Daijō Bukkyō shisō kenkyū : Kamarashīra no shisō / Yoshimura Shūki cho ; [Yoshimura Kyōju Ikō Kankōkai hen]
インド大乗仏教思想研究 : カマラシーラの思想 / 芳村修基著 ; [芳村教授遺稿刋行会編]
by Yoshimura, Shūki, 1908-1971
芳村修基, 1908-1971
Kyōto : Hyakkaen, Shōwa 49 [1974]
京都 : 百華苑, 昭和49 [1974]
 
 
Chao yue de zhi hui : "ru Pusa xing" zhi hui pin kai shi = Transcendent wisdom / Dalai Lama Zang wen kou shu ; Ailun Hualeshi Ying yi ; Chen Qinfu Zhong yi
超越的智慧 : 《入菩薩行》智慧品開示 = Transcendent wisdom / 達賴喇嘛藏文口述 ; 艾倫・華勒士英譯 ; 陳琴富中譯
Uniform title: Transcendent wisdom. Chinese
by Bstan-ʾdzin-rgya-mtsho Dalai Lama XIV, 1935-
Taibei Xian Xindian Shi : Li xu wen hua shi ye you xian gong si, Minguo 92 [2003]
台北縣新店市 : 立緖文化事業有限公司, 民國92 [2003]
 
 
Xiong Shili quan ji
熊十力全集
Uniform title: Works. 2001
by Xiong, Shili, 1885-1968
熊十力, 1885-1968
Wuhan Shi : Hubei jiao yu chu ban she, 2001
武汉市 : 湖北敎育出版社, 2001
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.