National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 89 Results for subject:"Malaya -- Japanese occupation, 1942-1945."
Sort by:
 
 
 
by Thatcher, Dorothy
Kuala Lumpur : Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, [1993] , ©1993
BookBook [text, volume]
 
 
 
Gong xun yong bu wang : kang Ri zhan zheng li shi zhen xiang lun ji / [Malaixiya ai guo gong wei hui bian]
功勋永不忘 : 抗日战争历史真相论辑 / [马来西亚爱国工委会编]
Kuala Lumpur : Ai guo gong wei hui, 2007
Kuala Lumpur : 爱国工委会, 2007
 
 
Malaiya ren min kang Ri jun / zhu bian Sima Qiao ; zhuan gao Zeng Guanbiao ... [et al.] ; Xin Ma qiao you hui bian
马来亚人民抗日军 / 主编司馬乔 ; 撰稿曾冠彪... [e t al.] ; 新马侨友会编
Xianggang : Xianggang jian zheng chu ban gong si, 1992
香港 : 香港见证出版公司, 1992
 
 
by Lewis, T. P. M
Kuala Lumpur, Malaysia : Malaysian Historical Society, 1984
 
 
 
 
Nihon gunseika no Maraya ni okeru Nihongo kyōiku / Matsunaga Noriko cho
日本軍政下のマラヤにおける日本語教育 / 松永典子著
by Matsunaga, Noriko, 1959-
松永典子, 1959-
Tōkyō : Kazama Shobō, 2002
東京 : 風間書房, 2002
 
 
by Ho, Thean Fook
Kuala Lumpur, Malaysia : University of Malaya Press, c2000
 
 
Da zhan yu Nan qiao / Nanyang Hua qiao chou zhen zu guo nan min zong hui "Da zhan yu Nan qiao" bian zuan wei yuan hui bian
大战与南侨 / 南洋华侨筹赈祖国难民总会”大战与南侨”编纂委员会编
Kuala Lumpur, Malaysia : "Malaixiya" ji nian Ri ju shi qi xun nan tong bao gong wei hui : Wen yun qi ye you xian gong si fa xing, 2007
Kuala Lumpur, Malaysia : 马来西亚纪念日据时期殉难同胞工委会 : 文运企业有限公司发行, 2007
 
 
Malaixiya de "Riben shi dai" : can jue ren huan de 3 nian ling 8 ge yue / Lu Peichun zhu
马来西亚的"日本时代" : 惨绝人寰的3年零8个月 / 陆培春著
by Loke, Pooi-choon, 1947-
陆培春, 1947-
Kuala Lumpur, Malaysia : Malaiya er zhan li shi yan jiu hui, 2014
Kuala Lumpur, Malaysia : 马来亚二战历史研究会, 2014
BookBook [text, still image, volume]
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.