National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 942 Results for subject:"Manuscripts -- Facsimiles."
Sort by:
 
 
Hu Shi shou gao / Hu Shi zhu
胡適手稿 / [胡適著]
by Hu, Shi, 1891-1962
胡適, 1891-1962
Nan'gang : Hu Shi ji nian guan, Minguo 55-59 [1966-1970]
南港 : 胡適紀念館, 民國55-59 [1966-1970]
 
 
Zhang Taiyan xian sheng xue shu lun zhu shou ji xuan / Zhang Nianchi xuan
章太炎先生學術論著手迹選 / 章念馳選
Uniform title: Works. Selections. 1986
by Zhang, Taiyan, 1868-1936
章太炎, 1868-1936
Beijing : Beijing shi fan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 北京師範大學出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Liang Qichao shou gao jing cui / Liang Qichao zhu
梁啟超手稿精萃 / 梁啟超著
by Liang, Qichao, 1873-1929
梁啟超, 1873-1929
Beijing : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2018
北京 : 國家圖書館出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Tianjin shi li shi bo wu guan guan cang bei yang jun fa shi liao. Yuan Shikai juan / [Tianjin shi li shi bo wu guan bian ji wei yuan hui]
天津市歷史博物館館藏北洋军閥史料. 袁世凱卷 / [天津市歷史博物館編輯委員會]
Tianjin : Tianjin gu ji chu ban she, 1996
天津 : 天津古籍出版社, 1996
 
 
Shanghai Lu Xun ji nian guan cang Lu Xun shou gao xuan / Shanghai Lu Xun ji nian guan bian
上海鲁迅纪念馆藏鲁迅手稿选 / 上海鲁迅纪念馆编
Shanghai : Shanghai ren min mei shu chu ban she, 2017
上海 : 上海人民美术出版社, 2017
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Tianjin shi li shi bo wu guan guan cang Bei yang jun fa shi liao. Li Yuanhong juan / [zong bian Wang Yigong, Li jinghan, zhang Lihui ; Zhang Lihui ... et al. bian ji]
天津市歷史博物館館藏北洋軍閥史料. 黎元洪卷 / [總編王宜恭, 李經漢, 張黎輝 ; 張黎輝 ... et al. 編輯]
Tianjin Shi : Tianjin gu ji chu ban she, 1996
天津市 : 天津古籍出版社, 1996
 
 
Tianjin shi li shi bo wu guan guan cang Bei yang jun fa shi liao. Wu Jinglian juan / [zong bian Wang Yigong, Li jinghan, zhang Lihui ; Li Jialin ... et al. bian ji]
天津市歷史博物館館藏北洋軍閥史料. 吴景濂卷 / [總編王宜恭, 李經漢, 張黎輝 ; 李家璘 ... et al. 編輯]
Tianjin Shi : Tianjin gu ji chu ban she, 1996
天津市 : 天津古籍出版社, 1996
 
 
Tianjin shi li shi bo wu guan guan cang Bei yang jun fa shi liao. Xu Shichang juan / [zong bian Wang Yigong, Li jinghan, zhang Lihui ; Lin Kaiming ... et al. bian ji]
天津市歷史博物館館藏北洋軍閥史料. 徐世昌卷 / [總編王宜恭, 李經漢, 張黎輝 ; 林開明 ... et al. 編輯]
Tianjin Shi : Tianjin gu ji chu ban she, 1996
天津市 : 天津古籍出版社, 1996
 
 
Brooklyn, New York : Institute of Mediaeval Music
 
 
Boston : David R. Godine
 
 
Clarabricken, Kilkenny, Ireland : Reproduced under the direction of L. Hewitt for Boethius Press, c1987
 
 
Uniform title: Stein and Day book of autographs
by Rawlins, Ray, 1917-
Enfield [Eng.] : Guinness Superlatives, 1977
 
 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.