National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 1670 Results for subject:"Mao, Zedong, 1893-1976."
Sort by:
 
 
Xue xi "Yu gong yi shan"
學習《愚公移山》
Xianggang Xianggang san lian shu dian 1967
香港 香港三聯書店 1967
 
 
Yi bai er shi ge zen mo ban : Mao zhu xi yu lu suo yin
一百二十個怎麼辦 : 毛主席語錄索引
[n.p., 19--]
 
 
Guo wai Mao Zedong yan jiu shu ping / Bi Jianheng, Qian Hongming, Bi Lan zhu
国外毛泽东研究述评 / 毕剑横, 钱宏鸣, 毕岚著
by Bi, Jianheng
毕剑横
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1993
杭州 : 浙江人民出版社 : 浙江省新华书店发行, 1993
 
 
Jin se tai yang yong bu luo
金色太阳永不落
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1977
北京 : 人民文学出版社, 1977
BookBook [text, volume]
 
 
Mao Zedong si xiang de li shi jie lun / zhu zhe Xuanmo
毛澤東思想的歷史結論 / 著者玄默
by Xuanmo
玄默
Taiwan Taibei : Zheng zhong shu ju ; Xianggang : Xianggang zong jing xiao ji cheng tu shu gong si, Minguo 68 [1979]
臺灣臺北 : 正中書局 ; 香港 : 香港傯經銷集成圖書公司, 民國 68 [1979]
BookBook [text, volume]
 
 
Mao Zedong de si xiang yu xing ge / Fu Manfei zhu
毛澤東的思想與性格 / 傅漫飛著
by Fu, Manfei
傅漫飛
Taibei : Qing liu chu ban she, Minguo 65 [1976]
台北 : 清流出版社, 民國 65 [1976]
BookBook [text, volume]
 
 
by China. Guo fang bu. Qing bao ju
China. 國防部. 情報局
[Taibei] : [Guo fang bu qing bao ju], Minguo 50 [1961]
[臺北] : [國防部情報局], 民國50 [1961]
BookBook [text, volume]
 
 
Mao Zedong si wang te ji / Xing zheng yuan xin wen ju di qing yan jiu shi bian yin
毛澤東死亡特輯 / 行政院新聞局敵情硏究室編印
[Taibei] : Xing zheng yuan xin wen ju di qing yan jiu shi, Minguo 65 [1976]
[台北] : 行政院新聞局敵情硏究室, 民國65 [1976]
BookBook [text, volume]
 
 
Xue xi Mao Zedong
学习毛泽东
by Zhou, Enlai, 1898-1976
周恩來, 1898-1976
Beijing : Ren min chu ban she, 1978
北京 : 人民出版社, 1978
BookBook [text, volume]
 
 
Mao zhu xi di qi zhi piao wan dai
毛主席的旗帜飘万代
Beijing : Jie fang jun wen yi she, 1977
北京 : 解放军文艺社, 1977
BookBook [text, volume]
 
 
Zhen xiang : Mao Zedong shi shi 80 wen / Tian Shude zhu
真相 : 毛泽东史实80问 / 田树德著
by Tian, Shude
田树德
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2002
北京 : 中国靑年出版社, 2002
 
 
Mao Zedong yu Zhong xi zhe xue rong he / Xue Guangzhou zhu
毛泽东与中西哲学融合 / 薛广洲著
by Xue, Guangzhou
薛广洲
Beijing : Ren min chu ban she, 2004
北京 : 人民出版社, 2004
 
 
Nu li xue hao Mao Zedong si xiang
努力学好毛泽东思想
Beijing : Ren min ri bao chu ban she, 1964
北京 : 人民日报出版社, 1964
 
 
Tong shuai bu can mou de zhui huai / Lei Yingfu, Chen Xianyi zhu
统帅部参谋的追怀 / 雷英夫, 陈先义著
by Lei, Yingfu
雷英夫
[Nanjing shi] : Jiangsu wen yi chu ban she, 1994
[南京市] : 江苏文艺出版社, 1994
 
 
Gen sui hong tai yang : wo zuo Mao Zedong tie sheng wei shi shi san nian / Li Jiaji, Yang Qingwang zhu
跟隨紅太陽: 我做毛泽东贴身卫士十三年 / 李家骥, 杨庆旺著
by Li, Jiaji
李家骥
Ha'erbin shi : Heilongjiang ren min chu ban she : Heilongjiang sheng Xinhua shu dian fa xing, 1994
哈尔滨市 : 黑龙江人民出版社 : 黑龙江省新华书店发行, 1994
 
 
Mao Zedong zai yi jiu er wu nian / Yang Huafang zhu
毛泽东在一九二五年 / 杨华方著
by Yang, Huafang
杨华方
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2007
北京 : 中央文献出版社, 2007
 
 
Mao Zedong ling dao zheng zhi dou zheng lu [Xinwei bian zhu]
毛澤東領導政治鬥爭錄 / [心韋編著]
by Xinwei
心韋
[Hong Kong] : Hong xing wen xian she, [1945?]
[Hong Kong] : 紅星文献社, [1945?]
 
 
Zai Mao zhu xi jiao dao xia, Fu Lianzhang [zhu] feng mian tu Alao
在毛主席敎导下, 傳連暲[著] 封面图阿老
by Fu Lianzhang, 1895-
傳連暲, 1895-
Beijing, Zuo jia chu ban she, 1959
北京, 作家出版社, 1959
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.