National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 126252 Results for subject:Maps.
Sort by:
 
 
Guangzhou shi qu di tu = Map of Kwangchow proper
广州市区地图 = Map of Kwangchow proper
[Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she, 1972
[广州] : 广东人民出版社, 1970
MapMap [cartographic image, sheet]
 
 
Chengdu
成都
by Chengdu di tu chu ban she
成都地图出版社
Chengdu : Chengdu di tu chu ban she, 1986
成都 : 成都地图出版社, 1986
 
 
Chongqing Shi di tu ji = Chongqing / Xing qiu di tu chu ban she bian zhi
重庆市地图集 = Chongqing / 星球地图出版社编制
by Xing qiu di tu chu ban she
星球地图出版社
Beijing : Xing qiu di tu chu ban she, 2009
北京 : 星球地图出版社, 2009
MapMap [cartographic image, text, volume]
 
 
Shanghai Shi di tu ji = Shanghai / Xing qiu di tu chu ban she bian zhi
上海市地图集 = Shanghai / 星球地图出版社编制
by Xing qiu di tu chu ban she
星球地图出版社
Beijing : Xing qiu di tu chu ban she, 2009
北京 : 星球地图出版社, 2009
MapMap [cartographic image, text, volume]
 
 
Beijing Shi di tu ji = Beijing / Xing qiu di tu chu ban she bian zhi
北京市地图集 = Beijing / 星球地图出版社编制
by Xing qiu di tu chu ban she
星球地图出版社
Beijing : Xing qiu di tu chu ban she, 2009
北京 : 星球地图出版社, 2009
MapMap [cartographic image, text, volume]
 
 
Xinjie dong bei ji zhong bu / Di zheng zong shu ce hui chu = North east & central NT / Survey & Mapping Office, Lands Department
新界東北及中部 / 地政總署測繪處 = North east & central NT / Survey & Mapping Office, Lands Department
by Hong Kong (China). Lands Department. Survey and Mapping Office
香港 (中國). 地政總署. 測繪處
Xianggang : Di zheng zong shu ce hui chu, 2018 , ©2018
香港 : 地政總署測繪處, 2018
MapMap [cartographic image, sheet]
 
Jiayi Shi xia nei tu
嘉義市轄內圖
[Place of publication not identified] : [publisher not identified], [195-?]
MapMap, OnlineOnline [cartographic image, sheet]
 
 
Zhejiang Sheng di tu / Zhongguo di tu chu ban she bian zhi chu ban
浙江省地图 / 中国地图出版社编制出版
by Zhongguo di tu chu ban she
中国地图出版社
[Beijing] : Zhongguo di tu chu ban she, 1991
[北京] : 中国地图出版社, 1988
MapMap [cartographic image, sheet]
 
Hualian Xian quan tu / Hualian Xian zheng fu zhu ji shi hui
花蓮縣全圖 / 花蓮縣政府主計室繪
by Hualien County (Taiwan). Zhu ji shi
花蓮縣 (Taiwan). 主計室
[Hualian] : [Hualian Xian zheng fu zhu ji shi], Minguo 42 [1953]
[花蓮] : [花蓮縣政府主計室], 民國42 [1953]
MapMap, OnlineOnline [cartographic image, sheet]
 
 
Shanghai lü you tu = Shanghai touring map / Tong yong tu shu you xian gong si
上海旅遊圖 [cartographic material] = Shanghai touring map
by Tong yong tu shu you xian gong si
[Hong Kong, China] : Tong yong tu shu you xian gong si, [2006?]
 
Taizhong Shi jie tu = Map of Tai Chung City / bian zhe ji fa xing ren Lin Huantang
臺中市街圖 = Map of Tai Chung City / 編者及發行人林煥堂
by Da zhong wen hua she
大衆文化社
Taibei Shi : Da zhong wen hua she, Minguo 49 [1960]
MapMap, OnlineOnline [cartographic image, sheet]
 
Beijing Yihe Yuan Wanshou Shan niao kan / zhu zuo ren Tao Yiqing
北京頤和園萬壽山鳥瞰 / 著作人陶一清
by Tao, Yiqing
陶一清
[Beijing] : Yihe Yuan guan li chu, 1954
[北京] : 頤和園管理處, 1954
MapMap, OnlineOnline [text, cartographic image, sheet]
 
Puli Zhen jie dao bu fen di tu
埔里鎮街道部份地圖
[Place of publication not identified] : [publisher not identified], [195-?]
MapMap, OnlineOnline [cartographic image, sheet]
 
 
Xinjie xi bei bu : bao gua Yuanlang, Tunmen, Dalanchong, Quanwan he Qingyi / Di zheng zong shu ce hui chu = North west New Territories : including Yuen Long, Tuen Mun, Tai Lam...
新界西北部 : 包括元朗, 屯門, 大欖涌, 荃灣及青衣 / 地政總署測繪處 = North west New Territories : including Yuen Long, Tuen Mun, Tai Lam Chung, Tsuen Wan and Tsing Yi / Survey & Mapping Office, Lands Department
by Hong Kong (China). Lands Department. Survey and Mapping Office
香港 (中國). 地政總署. 測繪處
Xianggang : Di zheng zong shu ce hui chu, 2017
香港 : 地政總署測繪處, 2017
MapMap [cartographic image, sheet]
 
 
Zhongguo wen wu di tu ji [cartographic material] Chongqing fen ce / Guo jia wen wu ju zhu bian
中国文物地图集 [cartographic material] 重庆分册/ 国家文物局主编
Beijing Shi : Wen wu chu ban she, 2010
北京市 : 文物出版社, 2010
 
 
Liaoning Sheng di tu ji = Liaoning / Xing qiu di tu chu ban she bian zhi
辽宁省地图集 = Liaoning / 星球地图出版社编制
by Xing qiu di tu chu ban she
星球地图出版社
Beijing : Xing qiu di tu chu ban she, 2009
北京 : 星球地图出版社, 2009
MapMap [cartographic image, text, volume]
 
 
Xigong ji Qingshui Wan = Sai Kung & Clear Water Bay / Wu yu di zheng shu ce hui chu
西貢及清水灣 = Sai Kung & Clear Water Bay / 屋宇地政署測繪處
by Hong Kong (China). Buildings and Lands Department. Survey & Mapping Office
Xianggang : Wu yu di zheng shu ce hui chu, 1989
香港 : 屋宇地政署測繪處, 1989
MapMap [cartographic image, sheet]
 
 
Beijing jiao qu ji zhou bian zi jia che xiu xian you [cartographic material] = Beijing suburban self-drive tour / Beijing Shi ce hui she ji yan jiu yuan ; Beijing tian yu bei...
北京郊区及周边自驾车休闲游 = Beijing suburban self-drive tour / 北京测绘设计研究院 ; 北京天域北斗图书有限公司编
by Beijing Shi ce hui yuan
北京测绘设计研究院
Beijing Shi : Zhongguo lü you chu ban she, 2008
北京市 : 中国旅游出版社, 2008
MapMap [cartographic material] =]
 
 
Dongguan = Dong Guan / Dongguan Shi guo tu ju, Guangdong Sheng di tu chu ban she he bian
东莞 = Dong Guan / 东莞市国土局, 广东省地图出版社合编
by Dongguan Shi (China). Guo tu zi yuan ju
东莞市国土局
Guangzhou Shi : Guangdong Sheng di tu chu ban she, [1992?]
广州市 : 广东省地图出版社, 1992
MapMap [cartographic image, sheet]
 
 
Guangdong Sheng di tu ji = Guangdong Sheng / Xing qiu di tu chu ban she bian zhi
广东省地图集 = Guangdong Sheng / 星球地图出版社编制
by Xing qiu di tu chu ban she
星球地图出版社
Beijing : Xing qiu di tu chu ban she, 2009
北京 : 星球地图出版社, 2009
MapMap [cartographic image, text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.