National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 19 of 19 Results for subject:"Marco Polo Bridge Incident, 1937."
Sort by:
 
 
Lugou qiao shi bian qian hou / Shen Jiying, Liu Chengchang zhu
卢沟桥事变前后 / 沈继英, 柳成昌著
by Shen, Jiying
沈继英
Beijing : Beijing chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 北京出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Rokōkyō jiken / Eguchi Keiichi
盧溝橋事件 / 江口圭一
by Eguchi, Keiichi, 1932-
江口圭一, 1932-
Tōkyō-to : Iwanami Shoten, 1988
東京都 : 岩波書店, 1988
 
 
Lugou qiao shi bian qi yin kao lun : jian yu Riben you guan li shi xue zhe shang que / Qu Jiayuan
卢沟桥事变起因考论 : 兼与日本有关历史学者商榷 / 曲家源
by Qu, Jiayuan
曲家源
Beijing : Zhongguo Hua qiao chu ban she, 1992
北京 : 中国华侨出版社, 1992
 
 
Lugou qiao kang zhan ji shi / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Beijing shi wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian ; [Wang Lengzhai zhu]
盧溝橋抗戰记事 / 中国人民政治协商会议北京市委员会文史资料研究委员会编 ; [王冷斋著]
by Wang, Lengzhai, 1892-1960
王冷斋, 1892-1960
Beijing : Shi shi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 时事出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Lugou qiao shi bian shi lun / Qu Jiayuan, Bai Zhaoqin
卢沟桥事变史论 / 曲家源, 白照芹
by Qu, Jiayuan
曲家源
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1997
北京 : 人民出版社 : 新华书店经销, 1997
 
 
Lugou qiao can yang ru xue : Qi qi shi bian shi lu / Liu Qifei bian
卢沟桥残阳如血 : 七七事变实录 / 刘绮菲编
Beijing : Tuan jie chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1994
北京 : 团结出版社 : 新华书店经销, 1994
 
 
Lugou qiao shi bian / Li Yunhan zhu
盧溝橋事變 / 李雲漢著
by Li, Yunhan, 1927-
李雲漢, 1927-
Taibei Shi : Dong da tu shu gong si : zong jing xiao San min shu ju, Minguo 76 [1987]
臺北市 : 東大圖書公司 : 總經銷三民書局, 民國76 [1987]
 
 
Qi qi shi bian / Hu Dekun zhu
七七事变 / 胡德坤著
by Hu, Dekun
胡德坤
Beijing : Jie fang jun chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 解放军出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Lugou qiao shi bian feng yun pian / Wu Yuexing ... [et al.]
卢沟桥事变风云篇 / 武月星 ... [et al.]
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 1987
北京 : 中国人民大学出版社, 1987
 
 
Shi nu : Lugou Qiao kang zhan ji shi / Wang Zongren zhu
狮怒 : 卢沟桥抗战纪实 / 王宗仁著
by Wang, Zongren, 1939-
王宗仁, 1939-
Beijing : Tuan jie chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1995
北京 : 团结出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1995
 
 
by Zang, Yungu
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2000
 
 
Rokōkyō Jiken : Nitchū kaisen no jissō / Okano Atsuo
蘆溝橋事件 : 日中開戦の実相 / 岡野篤夫
by Okano, Atsuo, 1910-
岡野篤夫, 1910-
Tōkyō : Ōshisha, 1988
東京 : 旺史社, 1988
 
 
Nitchū sensō to Nitchū kankei : Rokōkyō Jiken 50-shūnen Nitchū Gakujutsu Tōronkai kiroku / Inoue Kiyoshi, Etō Shinkichi hencho
日中戦争と日中関係 : 盧溝橋事件 50周年日中学術討論会記錄 / 井上清, 衛藤瀋吉編著
Tōkyō : Hara Shobō, 1988
東京 : 原書房, 1988
 
 
Mantetsu to Rokōkyō Jiken / Ryōnei-shō Tōankan henshū ; [kaisetsu Kobayashi Hideo]
満鉄と盧溝橋事件 / 遼寧省檔案館編集 ; [解說小林英夫]
Tōkyō : Kashiwa Shobō, 1997
東京 : 柏書房, 1997
 
 
Shina Chūton Kenpeitai kankei Rokōkyō Jikenki shiryō / Kita Hiroaki hen kaisetsu
支那駐屯憲兵隊関係蘆溝橋事件期資料 / 北博昭編・解說
Tōkyō : Fuji Shuppan, 1992
東京 : 不二出版, 1992
 
 
Rokōkyō Jikenki Shina Chūton Kenpeitai Shigematsu kankei bunsho / Kita Hiroaki hen kaisetsu
盧溝橋事件期支那駐屯憲兵隊重松関係文書 / 北博昭編解說
Tōkyō : Fuji Shuppan, 1998
東京 : 不二出版, 1998
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.