National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 26 Results for subject:"Maritime law -- China."
Sort by:
 
 
Hang zheng shi liao / [zhu bian zhe Zhu Huisen]
航政史料 / [主編者朱匯森]
Taibei Xian Xindian Shi : Guo shi guan, Minguo 78 [1989]
台北縣新店市 : 國史館, 民國78 [1989]
 
 
Hai shang fa = Maritime law / zhu bian: Si Yuzhuo ; zhuan gao ren: Fu Tingzhong ... [et al.]
海商法 = Maritime law / 主编: 司玉琢 ; 撰稿人: 傅廷中 ... [et al.]
Beijing : Fa lü chu ban she, 2007
北京 : 法律出版社, 2007
 
 
Zhonghua renmin gongheguo hai shang fa : Zhong Ying dui zhao = Maritime code of the People's Republic of China
中华人民共和国海商法 : 中英对照= Maritime code of the People's Republic of China
Uniform title: Hai shang fa
by China
Beijing : Fa lü chu ban she, 1993
北京 : 法律出版社, 1993
 
 
Hai shang fa / Wang Xiaotong bian zhu
海商法 / 王孝通編著
by Wang, Xiaotong, 1894-
王通, 1894-
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1935
上海 : 商務印書館, 1935
 
 
Hai shang fa gai lun / Zhang Jiyi...[et al.] bian zhu
海商法概论 / 张既义...[et al.] 编著
[Peking] : Ren min jiao tong chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1983
[Peking] : 人民交通出版社 : 新华书店发行, 1983
 
 
Jiao tong fa lü gu wen. Yuan yang yun shu pian = Jiaotong falü guwen. Yuanyang yunshu pian / Jiao tong bu "Jiao tong fa lü gu wen" bian shen wei yuan hui
交通法律顾问. 远洋运输篇 = Jiaotong falü guwen. Yuanyang yunshu pian / 交通部《交通法律顾问》编审委员会
Beijing : Ren min jiao tong chu ban she, 1990
北京 : 人民交通出版社, 1990
 
 
Zhongguo de hai yang an quan he hai yu guan xia / Ji Guoxing zhu
中国的海洋安全和海域管辖 / 季国兴著
by Ji, Guoxing
季国兴
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2009
上海 : 上海人民出版社, 2009
BookBook [text, volume]
 
 
Hang zheng fa gui xuan bian / Jiao tong bu bian yin
航政法規選編 / 交通部編印
[Zhongguo] : Jiao tong bu, Minguo 34 [1945]
[中國] : 交通部, 民國 34 [1945]
 
 
 
Uniform title: Zhongguo hai shang fa nian kan (Online)
<1994-> : [Dalian] : Dalian hai shi da xue chu b , <2010-> : Dalian : Zhongguo hai shang fa nian kan bian
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
by Zou, Keyuan
Leiden : Martinus Nijhoff ; Biggleswade : Extenza Turpin [distributor], 2005
 
 
Zhongguo guo ji mao yi cu jin wei yuan hui hai shi zhong cai wei yuan hui cai jue shu he tiao jie shu xuan bian : Han Ying dui zhao / Zhongguo guo ji mao yi cu jin wei yuan hui...
中国国际贸易促进委员会海事仲裁委员会裁决书和调解书选编 : 汉英对照 / 中国国际贸易促进委员会海事仲裁委员会编
by Zhongguo guo ji mao yi cu jin wei yuan hui. Hai shi zhong cai wei yuan hui
中国国际贸易促进委员会. 海事仲裁委员会
[Peking] : Fa lü chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1985
[Peking] : 法律出版社 : 新华书店发行, 1985
 
 
by Austin, Greg
St Leonards, N.S.W. : Allen & Unwin in association with the Dept. of International Relations and the Northeast Asia Program, Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University, 1998
 
 
Zhongguo hai shi zhong cai wei yuan hui cai jue shu he tiao jie shu xuan bian, 1984-1988 : Zhong Ying dui zhao / Zhongguo hai shi zhong cai wei yuan hui bian
中国海事仲裁委员会裁决书和调解书选编, 1984-1988 : 中英对照 / 中国海事仲裁委员会编
by Zhongguo hai shi zhong cai wei yuan hui
中国海事仲裁委员会
[Peking] : Fa lü chu ban she, 1989
[Peking] : 法律出版社, 1989
 
 
by Greenfield, Jeanette
Alphen aan den Rijn, The Netherlands : Sijthoff & Noordhoff, 1979
 
 
Jiao tong fa lü gu wen. Hai, he yun shu pian = Jiaotong falü guwen. Hai he yungshu pian / Jiao tong bu "Jiao tong fa lü gu wen" bian shen wei yuan hui
交通法律顾问. 海河运输篇 = Jiaotong falü guwen. Hai he yungshu pian / 交通部《交通法律顾问》编审委员会
Beijing : Ren min jiao tong chu ban she, 1990
北京 : 人民交通出版社, 1990
 
 
Washington, D.C. : Centre for Chinese Research Materials, Association of Research Libraries, 1970
MicroformMicroform, BookBook
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.