National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 78 Results for subject:"Marriage customs and rites -- China."
Sort by:
 
 
Chang Jiang liu yu de hun su = Changjiangliuyu de hunsu / zhu Gu Jiuxing
长江流域的婚俗 = Changjiangliuyu de hunsu / 著顾久幸
by Gu, Jiuxing
顾久幸
Wuhan Shi : Hubei jiao yu chu ban she, 2005
武汉市 : 湖北教育出版社, 2005
 
 
Zhongguo hun yin lou su yuan liu / Cao Dingjun zhu
中国婚姻陋俗源流 / 曹定军著
by Cao, Dingjun
曹定军
Beijing : Xin shi jie chu ban she, 1994
北京 : 新世界出版社, 1994
 
 
Zhongguo hun su / Wu Cunhao
中国婚俗 / 吴存浩
by Wu, Cunhao
吴存浩
Jinan : Shandong ren min chu ban she : Shandong sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
济南 : 山东人民出版社 : 山东省新华书店发行, 1986
 
 
Jiu shi hun su / [Feng Shaoli, Chen Guohui bian zhuan]
舊式婚俗 / [馮少立, 陳國輝編撰]
by Feng, Shaoli
馮少立
Jiulong : Jin hui chu ban she : Fa xing Li yuan shu bao she, [1991?]
九龍 : 金暉出版社 : 發行利源書報社, [1991?]
 
 
Zhonghua qi hun yi su / Zou Shaozhi zhu
中华奇婚异俗 / 邹绍志著
by Zou, Shaozhi
邹绍志
Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2001
北京市 : 民族出版社, 2001
 
 
Zhongguo ge sheng hun su / Wang Shizhen zhu
中國各省婚俗 / 王世禎著
by Wang, Shizhen
王世禎
Taibei Shi : Xing guang chu ban she : Jing xiao zhe Xing guang shu bao she, Minguo 70 [1981]
臺北市 : 星光出版社 : 經銷者星光書報社, 民國70 [1981]
 
 
Zhonghua xi shi da guan [electronic resource] / Wu Erqin
中华喜事大观 [electronic resource] / 乌尔沁
by Wu, Erqin
乌尔沁
Beijing : Zhongguo shang ye chu ban she, 2010
北京 : 中国商业出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Han dai hun yin zhi du / Liu Zenggui zhu
漢代婚姻制度 / 劉增貴著
by Liu, Zenggui
劉增貴
Taibei : Hua shi chu ban she, Minguo 69 [1980]
台北 : 華世出版社, 民國69 [1980]
 
 
Gu dai hun lian za tan / Li Hui zhu
古代婚恋杂谈 / 李晖著
by Li, Hui
李晖
Hefei : Huangshan shu she, 1986
合肥 : 黄山书社, 1986
 
 
Hun su wen hua : Zhongguo hun su de gui ji / Bao Zonghao zhu
婚俗文化 : 中国婚俗的轨迹/ 鲍宗豪著
by Bao, Zonghao
鲍宗豪
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1990
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所经销, 1990
 
 
Zhongguo hun su ji jin / Ouyang Ruoxiu, Wei Xiangxue bian
中国婚俗集錦 / 欧阳若修, 韦向学编
Guangxi Guilin shi : Li jiang chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1986
广西桂林市 : 漓江出版社 : 广西新华书店发行, 1986
 
 
Zhongguo hun yin : hun su, hun li yu hun lü / Wang Jieqing zhu
中國婚姻 : 婚俗、婚禮與婚律 / 王潔卿著
by Wang, Jieqing
王潔卿
Taibei Shi : Wang Jieqing : Zong jing xiao chu San min shu ju, Minguo 77 [1989]
臺北市 : 王潔卿 : 總經銷處三民書局, 民國77 [1989]
 
 
Hun yin chun qiu / Ren Fengge, Wu Pingfan bian zhu
婚姻春秋 / 任凤阁, 吴平凡编著
by Ren, Fengge
任凤阁
Wulumuqi shi : Xinjiang da xue chu ban she, 1988
乌鲁木齐市 : 新疆大学出版社, 1988
 
 
Wo guo hun su yan jiu / Ma Zhisu zhu
我國婚俗硏究 / 馬之驌著
by Ma, Zhisu
馬之驌
Taibei : Jing shi shu ju, Minguo 68 [1979]
台北 : 經世書局, 民國68[1979]
 
 
Hun su yu Zhongguo chuan tong wen hua / Bao Zonghao zhu
婚俗与中国传统文化 / 鲍宗豪著
by Bao, Zonghao
鲍宗豪
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2006
桂林 : 广西师范大学出版社, 2006
 
 
Zhong wai hun yin li su zhi bi jiao yan jiu / Ruan Changrui zhu ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui zhu bian
中外婚姻禮俗之比較硏究/ 阮昌銳著;中華文化復興運動推行委員會主編
by Ruan, Changrui
阮昌銳
Taibei shi : Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 71 [1982]
臺北市: 中央文物供應社, 民國71 [1982]
 
 
Shang gu Huaxia fu nü yu hun yin / Zheng Huisheng zhu
上古华夏妇女与婚姻 / 郑慧生著
by Zheng, Huisheng
郑慧生
[Zhengzhou shi] : Henan ren min zhu ban she, 1988
[郑州市] : 河南人民出版社, 1988
 
 
Zhongguo ge min zu hun su / Yu Dingxian zhu bian
中国各民族婚俗 / 俞顶贤主编
[Changchun shi] : Bei fang fu nü er tong chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
[长春市] : 北方妇女儿童出版社 : 吉林省新华书店发行, 1988
 
 
Zhongguo shao shu min zu hun su / Jia Zhongyi zhu
中国少数民族婚俗 / 贾仲益著
by Jia, Zhongyi
贾仲益
Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2006
北京 : 五洲传播出版社, 2006
 
 
Zhongguo shao shu min zu hun su / Yan Ruxian, Xu Xiuyu
中國少数民族婚俗 / 严汝娴, 许秀玉
by Yan, Ruxian
严汝娴
Beijing : Shang wu yin shu guan guo ji you xian gong si : Fa xing xin hua shu dian, 1997
北京 : 商务印书馆国际有限公司 : 发行新华书店, 1997
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.