National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 790 Results for subject:"Marriage customs and rites."
Sort by:
 
 
Chang Jiang liu yu de hun su = Changjiangliuyu de hunsu / zhu Gu Jiuxing
长江流域的婚俗 = Changjiangliuyu de hunsu / 著顾久幸
by Gu, Jiuxing
顾久幸
Wuhan Shi : Hubei jiao yu chu ban she, 2005
武汉市 : 湖北教育出版社, 2005
 
 
Ming wa kou : yi pie jing hong = A glimpse through Ming-Wa-Kou / zhu bian: Hong Xuelian, Wu Lezhi
明瓦口 : 一瞥驚鴻 = A glimpse through Ming-Wa-Kou / 主編: 洪雪蓮, 伍樂之
Xianggang : Ming ai she qu fa zhan fu wu, 2019
香港 : 明愛社區發展服務, 2019
BookBook [text, performed music, volume, audio disc]
 
 
Chŏngjo Hyoŭihu karye togam ŭigwe
正祖孝懿后嘉禮都監儀軌
[Seoul] : Sŏul Taehakkyo Kyujanggak Hanʾgukhak Yŏnʾguwŏn, 2006
[Seoul] : 서울大學校奎章閣韓國學硏究院, 2006
 
 
Zhong wai hun yin li su zhi bi jiao yan jiu / Ruan Changrui zhu ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui zhu bian
中外婚姻禮俗之比較硏究/ 阮昌銳著;中華文化復興運動推行委員會主編
by Ruan, Changrui
阮昌銳
Taibei shi : Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 71 [1982]
臺北市: 中央文物供應社, 民國71 [1982]
 
 
Gu jin Zhong wai hun yin man hua / Li Shaolian
古今中外婚姻漫话 / 李紹連
by Li, Shaolian
李紹連
[Zhengzhou shi] : Henan ren min chu ban she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
[郑州市 ] : 河南人民出版社 : 河南省新华书店发行, 1985
 
 
Zhongguo hun yin lou su yuan liu / Cao Dingjun zhu
中国婚姻陋俗源流 / 曹定军著
by Cao, Dingjun
曹定军
Beijing : Xin shi jie chu ban she, 1994
北京 : 新世界出版社, 1994
 
 
by Miln, Louise Jordan, 1864-
Chicago, New York, Herbert S. Stone & Company, 1900
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Zhongguo hun su / Wu Cunhao
中国婚俗 / 吴存浩
by Wu, Cunhao
吴存浩
Jinan : Shandong ren min chu ban she : Shandong sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
济南 : 山东人民出版社 : 山东省新华书店发行, 1986
 
 
Hanʾguk pʻungsok sahwa / Pak Yong-gu chŏ
韓國風俗史話 / 朴容九著
by Pak, Yong-gu, 1923-
朴容九, 1923-
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Ŭryu Munhwasa, 1975
서울特别市 : 乙酉文化社, 1975
 
 
Djakarta : Prapantja [1960?]
 
 
Jiu shi hun su / [Feng Shaoli, Chen Guohui bian zhuan]
舊式婚俗 / [馮少立, 陳國輝編撰]
by Feng, Shaoli
馮少立
Jiulong : Jin hui chu ban she : Fa xing Li yuan shu bao she, [1991?]
九龍 : 金暉出版社 : 發行利源書報社, [1991?]
 
 
by Lha Samin`, 1923-
[Rangoon] : Prann` thon` cu Chuirhay`lac` Sammata Mran` ma Nuin` nam to`, Sutesana Lup` nan` mya chuin` ra Mu vada Nnvhan` kra re A phvai, Yan` kye mhu Ko`mati, 1986
MicroformMicroform, BookBook
 
 
by Gavala, Elene
Athena : Ekdoseis Ombros, 1997
 
 
Zhonghua qi hun yi su / Zou Shaozhi zhu
中华奇婚异俗 / 邹绍志著
by Zou, Shaozhi
邹绍志
Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2001
北京市 : 民族出版社, 2001
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.