National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 9553 Results for subject:Marriage.
Sort by:
 
 
Bu kan hui shou : wo he Zhang Hanzhi li hun zhi qian hou / Hong Junyan zhu
不堪回首 : 我和章含之离婚前后 / 洪君彦著
by Hong, Junyan
洪君彦
Zhengzhou Shi : He'nan wen yi chu ban she, 2009
郑州市 : 河南文艺出版社, 2009
 
 
Wo he Zhang Hanzhi li hun qian hou / Hong Junyan
我和章含之離婚前後 / 洪君彥
by Hong, Junyan
洪君彥
Xianggang : Ming bao chu ban she you xian gong si, 2008
香港 : 明報出版社有限公司, 2008
 
 
Chŏngjo Hyoŭihu karye togam ŭigwe
正祖孝懿后嘉禮都監儀軌
[Seoul] : Sŏul Taehakkyo Kyujanggak Hanʾgukhak Yŏnʾguwŏn, 2006
[Seoul] : 서울大學校奎章閣韓國學硏究院, 2006
 
 
66-se ŭi Yŏngjo 15-se sinbu rŭl majihada / Sin Pyŏng-ju chiŭm
66세의영조15세신부를맞이하다/ 신병주지음
by Sin, Pyŏng-ju, 1963-
신병주, 1963-
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Hyohyŏng Chʻulpʻan, 2001
서울특별시 : 효형출판, 2001
 
 
Sohyŏn seja karye togam ŭigwe
昭顯世子嘉禮都監儀軌
[Seoul] : Sŏul Taehakkyo Kyujanggak Han?gukhak Yŏn?guwŏn, 2006
[Seoul] : 서울大學校奎章閣韓國學硏究院, 2006
 
 
Masako no shinjitsu / Kokka to Girei Kenkyūkai hen
雅子の真実 / 国家と儀礼研究会編
Tōkyō : Shakai Hyōronsha, 1993
東京 : 社会評論社, 1993
 
 
Mao Zedong de qin qing yu ai qing / Ji Fan zhu bian
毛澤東的親情與愛情 / 季凡主编
Taibei Xian : Xin chao she wen hua shi ye you xian gong si, 2007
台北縣 : 新潮社文化事業有限公司, 2007
 
 
Liang Shiqiu de hong yan zhi ji / Ye Yonglie zhu
梁实秋的红颜知己 / 叶永烈著
by Ye, Yonglie
叶永烈
Shanghai : Wen hui chu ban she, 2010
上海 : 文汇出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Sukchong, Inhyŏn Wanghu karye panchʻado / [pʻyŏnjibin Hanʾguk Chŏngsin Munhwa Yŏnʾguwŏn]
肅宗・仁顯王后嘉禮班次圖 / [편집인한국정신문화연구원]
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Ihoe Munhwasa, 2002
서울특별시 : 이회문화사, 2002
 
 
Gaikoku hōdō ni miru goseikon = How did the foreign press report the royal wedding? / Bungei Shunjū hen
外国報道に見る御成婚 = How did the foreign press report the royal wedding? / 文藝春秋編
Tōkyō : Bungei Shunjū, 1993
東京 : 文藝春秋, 1993
 
 
Zhang Ailing zai Meiguo : hun yin yu wan nian / Sima Xin yuan zhu ; Xu Si, Sima Xin yi
张爱玲在美国 : 婚姻与晚年 / 司马新原著 ; 徐斯, 司马新译
by Ling, He, 1952-
凌河, 1952-
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 1996
上海 : 上海文艺出版社, 1996
 
 
Lu Xun de qing gan shi jie : hun lian sheng huo ji qi tou ying / Li Yunjing zhu
鲁迅的情感世界: 婚恋生活及其投影/ 李允经著
by Li, Yunjing, 1936-
李允经, 1936-
[Peking] : Beijing gong ye da xue chu ban she, 1996
[Peking] : 北京工业大学出版社, 1996
 
 
Lu Xun de hun yin yu jia ting / Li Yunjing zhu
鲁迅的婚姻与家庭 / 李允经著
by Li, Yunjing, 1936-
李允经, 1936-
Beijing : Beijing shi yue wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京 : 北京十月文艺出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Jinggang qing yuan : Mao Zedong di er ci hun yin nei qing
井冈情缘 : 毛泽东第二次婚姻内情
[China : s.n.], 1997
 
 
Jiang Jieshi Song Meiling-- Taiwan chuan qi = Eternal First Lady / zuo zhe Wang Feng
蔣介石宋美齡-- 台灣傳奇 = Eternal First Lady / 作者王丰
by Wang, Feng, 1956-
王丰, 1956-
Taibei Xian Luzhou Shi : Bo yang wen hua shi ye you xian gong si, 2010
台北縣蘆州市 : 博揚文化事業有限公司, 2010
 
 
Kōtaishi Denka to Masako-hi : goseikon kinen shashinshū
皇太子殿下と雅子妃 : ご成婚記念写真集
Tōkyō : Jiji Tsūshinsha, Heisei 5 [1993]
東京 : 時事通信社, 平成 5 [1993]
 
 
Chang Jiang liu yu de hun su = Changjiangliuyu de hunsu / zhu Gu Jiuxing
长江流域的婚俗 = Changjiangliuyu de hunsu / 著顾久幸
by Gu, Jiuxing
顾久幸
Wuhan Shi : Hubei jiao yu chu ban she, 2005
武汉市 : 湖北教育出版社, 2005
 
 
Er shi shi ji zhong qi Shanghai hun yin xing an yan jiu [electronic resource] : yi 1945-1947 nian Shanghai bu fen hun yin xing an wei li / Ni Wanying zhu
二十世纪中期上海婚姻刑案研究 [electronic resource] : 以1945-1947年上海部分婚姻刑案为例 / 倪万英著
by Ni, Wanying, 1965-
倪万英, 1965-
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2013
上海 : 上海人民出版社, 2013
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Ming wa kou : yi pie jing hong = A glimpse through Ming-Wa-Kou / zhu bian: Hong Xuelian, Wu Lezhi
明瓦口 : 一瞥驚鴻 = A glimpse through Ming-Wa-Kou / 主編: 洪雪蓮, 伍樂之
Xianggang : Ming ai she qu fa zhan fu wu, 2019
香港 : 明愛社區發展服務, 2019
BookBook [text, performed music, volume, audio disc]
 
 
Nong min de ze ou xing tai : dui xi bei Zhao Cun de shi zheng yan jiu = Mate-selection form of farmers : the research at Zhaocun in the Northwest / Sun Shumin zhu
农民的择偶形态 : 对西北赵村的实证研究 = Mate-selection form of farmers : the research at Zhaocun in the Northwest / 孙淑敏著
by Sun, Shumin, 1974-
孙淑敏, 1974-
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2005
北京市 : 社会科学文献出版社, 2005
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.