National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 1359 Results for subject:"Marxian economics."
Sort by:
 
 
Deng Xiaoping she hui zhu yi shi chang jing ji si xiang yan jiu / Liu Bingying zhu bian
邓小平社会主义市场经济思想研究 / 刘炳瑛主编
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1992
沈阳 : 辽宁人民出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1992
 
 
Deng Xiaoping she hui zhu yi jing ji si xiang lun / Liu Peng, Li Qinghua, Xia Aiping
邓小平社会主义经济思想论 / 刘鹏,李庆华,夏爱平
by Liu, Peng
刘鹏
Beijing : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
北京 : 中共中央党校出版社 : 新华书店经销, 1992
 
 
She hui zhu yi jing ji yu guan li / [Jilin da xue she hui ke xue xue bao bian ji bu bian ji chu ban]
社会主义经济与管理 / [吉林大学社会科学学报编辑部编辑出版]
[Changzhun shi] : Jilin da xue she hui ke xue xue bao bian ji bu, 1981
[长春市] : 吉林大学社会科学学报编辑部, 1981
 
 
Guo min jing ji guan li xue ti jie / Sun Qianzhang, Xiao Ligen zhu bian
国民经济管理学题解 / 孙钱章, 肖立根主编
[Peking?] : Zhongguo jing ji chu ban she, 1985
[Peking?] : 中国经济出版社, 1985
BookBook [text, volume]
 
 
Zheng zhi jing ji xue wen ti tan suo / Zhao Yulin zhu bian
政治经济学问题探索/ 赵玉林主编
Nanning shi : Guangxi ren min chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1983
南宁市: 广西人民出版社: 广西新華書店发行, 1983
 
 
She hui zhu yi jing ji de ruo gan li lun wen ti / Sun Yefang
社会主义经济的若干理论问题 / 孙冶方
by Sun, Yefang
孙冶方
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1979
北京 : 人民出版社 : 新華書店发行, 1979
 
 
Zheng zhi jing ji xue chu gao / Zhong gong Hubei sheng wei dang xiao zheng zhi jing ji xue jiao yan shi bian
政治經济学初稿 / 中共湖北省委党校政治經济学教研室編
[Wuhan : Zhong gong Hubei sheng wei dang xiao zheng zhi jing ji xue jiao yan shi], 1960
[武汉 : 中共湖北省委党校政治經济学教研室], 1960
 
 
Zheng zhi jing ji xue jian ming jiao cai / Shanxi shi fan da xue Ma Lie zhu yi jiao yan shi ... [et al.] he bian
政治经济学简明教材 / 陕西师范大学马列主义教研室 ... [et al.] 合编
Chongqing : Chongqing chu ban she : Sichuan Sheng xin hua shu dian Chongqing fa xing suo fa xing, 1983
重庆 : 重庆出版社 : 四川省新华书店重庆发行斫发行, 1983
 
 
Zheng zhi jing ji xue / Yu Guangyuan, Su Xing zhu bian
政治经济学 / 于光远, 苏星主编
Beijing : Ren min chu ban she, 1977-
北京 : 人民出版社, 1977-
 
 
Zheng zhi jing ji xue zi xue zhi nan / Zhu bian Wu Bailin; bian xie zhe Wu Bailin ... [et al.]
政治经济学自学指南 / 主编伍柏麟; 编写者伍柏麟 ... [et al.]
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1984
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1984
 
 
She hui zhu yi jing ji de ruo gan li lun wen ti. Xu ji / Sun Yefang
社会主义经济的若干理论問题. 续集/ 孫冶方
by Sun, Yefang
孫冶方
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1983
北京: 人民出版社: 新華書店發行, 1983
 
 
Da zhong zheng zhi jing ji xue / Beijing da xue "Da zhong zheng zhi jing ji xue" bian xie zu
大众政治经济学/ 北京大学《大众政治经济学》编写组
[Canton] : Guangdong ren min chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
[Canton] : 广东人民出版社: 广东省新華書店發行, 1982
 
 
She hui zhu yi jing ji xue yuan lun / Liu Shibai zhu bian
社会主义经济学原论 / 刘诗白主编
Beijing : Ren min chu ban she, 1992
北京 : 人民出版社, 1992
 
 
Zheng zhi jing ji xue jiao ke shu. Zi ben zhu yi bu fen / hu bian Zhang Weida ; xiu ding zu Zhang Weida ... [et al.]
政治经济学教科书. 资本主义部分 / 主编张维达 ; 修订组张维达 ... [et al.]
[Changchun shi] : Jilin ren min chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1984 printing
[长春市] : 吉林人民出版社 : 吉林省新華書店发行, 1984 printing
 
 
Zen yang zheng que kan dai ge ming he sheng chan / Wei Xinghua zhu
怎样正确看待革命和生产 / 卫兴华著
by Wei, Xinghua
卫兴华
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1978
北京 : 中國青年出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1978
 
 
Zheng zhi jing ji xue / Zhang Yongchen, Liu Bo bian xie
政治经济学 / 张永谌, 刘波编写
by Zhang, Yongchen
张永谌
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
沈阳 : 辽宁人民出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1984
 
 
She hui zhu yi ji ben jing ji gui lü jiang hua / Luo Zhou
社会主义基本经济规律讲话 / 罗洲
by Luo, Zhou
罗洲
[Yinchuan shi] : Ningxia ren min chu ban she : Ningxia xin hua shu dian fa xing, 1984
[银川市] : 宁夏人民出版社 : 宁夏新華書店发行, 1984
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.