National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 86 Results for subject:"Massage therapy."
Sort by:
 
 
Mai tong shou fa xue yu zhi liao xue = A modern medical approach to the manual techniques & therapy of reconnectic (meitong) / yuan zhu Lai Ruilan ; xie zhu Jia Zhenlong,...
脈通手法學與治療學 = A modern medical approach to the manual techniques & therapy of reconnectic (meitong) / 原著賴瑞蘭 ; 協著賈振龍, 劉文龍
by Lai, Ruilan
賴瑞蘭
Ashfield, N.S.W. : 澳洲脈通醫療中心 2002
Ashfield, N.S.W. : Aozhou mei tong yi liao zhong xin 2002
 
 
by Cao, Xizhen
曹锡珍
[Tientsin] : Ren min ti yu chu ban she, 1976
BookBook [text, volume]
 
 
Riben de zhi ya liao fa / Chuankang Dacheng zhu ; Lu Sheng yi
日本的指壓療法 / 川康大成著 ; 盧勝譯
by Chuankang, Dacheng
川康大成
Taibei shi : Hua lian chu ban, Minguo 63 [1974]
臺北市 : 華聯出版, 民國63 [1974]
 
 
Zhongguo an mo quan shu / Beijing an mo yuan bian
中国按摩全书 / 北京按摩院编
Beijing : Huaxia chu ban she, 1993
北京 : 华夏出版社, 1993
 
 
Kānnūat bǣp bēnčhakēsō̜n : thīmā lamdap læ kānprayukchai / Suphanimit Thīkhachunhathīan
การนวดแบบเบญจเกสร : ที่มา ลำดับ และการประยุกต์ใช้ / ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร
by Suphanimit Thīkhachunhathīan
ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร
Chīang Mai : Khrōngkān Lānnā Khadīsưksā, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2559 [2016]
เชียงใหม่ : โครงการล้านนาคดีศึกษา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559 [2016]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Smith, Karen
East Roseville, N.S.W. : Simon & Schuster Australia, 1999
 
 
Supʻochʻŭ masaji : iron kwa silche / Kim Ung-sŏn pʻyŏnjŏ
스포츠마사지 : 이론과실제 / 김웅선편저
by Kim, Ung-sŏn
김웅선
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Tʻaegŭn Munhwasa, 1998
서울특별시 : 태근문화사, 1998
 
 
Nūat Thai : samphat bambat phư̄a sukhaphāp / Mānop Praphāsānon
นวดไทย : สัมผัสบำบัดเพื่อสุขภาพ / มานพ ประภาานนท์
by Mānop Praphāsānon
มานพ ประภาานนท์
Krung Thēp : Matichon, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : มติชน, 2549
 
 
Supʻochʻŭ masaji = Sports massage / Song Ki-tʻaek kamsu
스포츠마사지 = Sports massage / 송기택감수
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Samho Midiŏ, 1998
서울특별시 : 삼호미디어, 1998
 
 
Punjŏl masaji / Quilitzsch Günther chŏ ; Song Ki-tʻaek yŏk
분절마사지 / Quilitzsch Günther 저 ; 송기택역
Uniform title: Technik der Segmentmassage. Korean
by Quilitzsch, Günther
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Hyŏngsŏl Chʻulpʻansa, 1994
서울특별시 : 형설출판사, 1994
 
 
An mo qi shu tu shi / Liu Shisen, Gao Jimin bian zhu
按摩奇术图识 / 刘世森, 高济民编著
by Liu, Shisen
刘世森
Beijing Shi : Ren min wei sheng chu ban she, 1985
北京市 : 人民卫生出版社, 1985
 
 
Sŭpʻochʻŭ massaji wa tʻeipʻing pŏp / Kim Myŏng-gi chŏ
스포츠마사지와테이핑법 / 김명기저
by Kim, Myŏng-gi
김명기
Sŏul-si : Kŭmgwang, 1993
서울특별시 : 금광, 1993
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.