National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1 - 20 of 448 Results for subject:"Materia medica, Vegetable."
Sort by:
 
 
Saengyak yoram : chʻangnip 10-chunyŏn kinyŏm chʻulpʻan / Hanʾguk Saengyak Hakhoe pʻyŏnchʻan
生藥要覽 : 創立 10周年記念出版 / 韓國生藥學會編纂
[Seoul] : Nokchisa, 1980
[Seoul] : 綠地社, 1980
 
 
Qiang shen bu shen de yao cai / Huang Sanyuan bian yi
強身補腎的藥草 / 黄三元編譯
by Huang, Sanyuan
黄三元
Xianggang : Wen jin chu ban she, [between 1980 and 1988]
香港 : 文進出版社, [between 1980 and 1988]
 
 
Zhongguo min jian sheng cao yao yuan se tu pu / Huang Xiecai zhu bian
中国民间生草药原色图谱 / 黄燮才主编
Nanning shi : Guangxi ke xue ji shu chu ban she, 1994
南宁市 : 广西科学技朮出版社, 1994
 
 
Mŏgŭmyŏn yagi toenŭn 100-kaji hŏbŭ / [chŏja Han Myŏng-ju ... [et al.]]
먹으면약이되는100가지허브 / [저자한명주 ... [et al.]]
by Han Myŏng-ju
한명주
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Hyoil, 2005
서울특별시 : 효일, 2005
 
 
Stuttgart : Georg Thieme Verlag, 1953-
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Zhongguo ben cao xue / zhu zhe Zhang Zhuofu
中國本草學 / 著者張拙夫
by Zhang, Zhuofu
張拙夫
Taibei Shi : Guo li Zhongguo yi yao yan jiu suo, 1970
臺北市 : 國立中國醫藥研究所, 1970
 
 
Shao yong Zhong yao zhi yan jiu / Xu Hongyuan zhu
少用中藥之研究 / 許鴻源著
by Xu, Hongyuan
許鴻源
Taibei : Xing zheng yuan wei sheng shu Zhong yi yao wei yuan hui, 1974
台北 : 行政院衛生署中醫藥委員會, 1974
 
 
Zeng ding Lingnan cai yao lu / Zhuang Zhaoxiang zeng ding ji hui tu
增訂嶺南釆藥錄 / 莊兆祥增訂及繪圖
by Xiao, Budan
蕭步丹
Xianggang : Xian dai zhong yi yao xue yuan, 1957-1963
香港 : 現代中醫藥學院, 1957-1963
 
 
Uniform title: Honzo zufu. Maki 6-9
by Iwasaki, Kan'en, 1786-1842
Tokyo : Nihon Koten Zenshu Kankokai, Showa 13 [1938]
 
 
Shi yong Zhong cao yao yuan she tu pu / Huang Xiecai zhu bian
实用中草药原色图谱 / 黄燮才主编
Nanning shi : Guangxi ke xue ji shu chu ban she, 1993-
南宁市 : 广西科学技术出版社, 1993-
 
 
Hyŏndae saengyakhak / [taepʻyo chŏja Han Tŏk-yong ; Saengyakhak Yŏnʾguhoe chŏ]
現代生藥學 / [代表著者韓德龍 ; 生藥學硏究會著]
by Han, Tŏk-yong
韓德龍
Sŏul : Hakchʻangsa, 1988
서울 : 學窓社, 1988
 
 
Zhong yao cheng fen zhi hua xue = Chemistry of Chinese herb drugs / Xue Hongyuan, Chen Yupan, Hong Meina zhu
中藥成分之化學 = Chemistry of Chinese herb drugs / 許鴻源, 陳玉盤, 洪美娜著
by Xu, Hongyuan
許鴻源
Taibei : Xing zheng yuan wei sheng shu Zhong yi yao wei yuan hui, 1975-
台北 : 行政院衛生署中醫藥委員會, 1975
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.