National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 21 Results for subject:"Mathematics, Chinese -- Early works to 1800."
Sort by:
 
 
Jiu zhang suan shu / [Liu Hui zhu ; Li Chunfeng deng zhu shi]
九章算術/ [劉徽注;李淳風等注釋]
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Jiu zhang suan shu / Liu Hui zhu, Li Chunfeng zhu shi
九章算術 / 劉徽注, 李淳風注釋
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 25 [1936]
上海 : 商務印書館, 民國25 [1936]
 
 
Zhongguo li dai suan xue ji cheng / Jing Yushu bian kan
中国历代算学集成 / 靖玉樹编勘
Jinan : Shandong ren min chu ban she, 1994
濟南 : 山東人民出版社, 1994
 
 
Ji gu suan jing / Wang Xiaotong zhuan
緝古算經 / 王孝通撰
by Wang, Xiaotong, active 7th century
王孝通, active 7th century
[China] : Li shi Wan juan lou, 1782?
[China] : 李氏萬卷樓, 1782?
 
 
Ji gu suan jing : fu xi cao / Wang Xiaotong zhuan bing zhu ; Zhang Dunren xi cao
緝古算經 : 附細草 / 王孝通撰並注 ; 張敦仁細草
by Wang, Xiaotong
王孝通
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1939
上海: 商務印書館, 1939
 
 
Zhang Qiujian suan jing / Zhen Luan zhu jing ; Li Chunfeng zhu shi ; Liu Xiaosun xi cao. Wu jing suan shu / Zhen Luan zhuan ; Li Chun feng zhu
張丘建算經 / 甄鸞注經 ; 李淳風注釋 ; 劉孝孫細草. 五經算術 / 甄鸞撰 ; 李淳風注
by Zhang, Qiujian
張丘建
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1939
上海: 商務印書館, 1939
 
 
Xin bian Si yuan yu jian : [3 juan] / [Zhu Shijie bian shu ; Zhong Yu jiao zheng]. Jia liang suan jing : [3 juan, wen da 1 juan] / [Zhu Zaiyu zhu]
新編四元玉鑑 : [3卷] / [朱世傑編述 ; 鍾煜較正]. 嘉量算經 : [3卷, 問答1卷] / [朱載堉著]
by Zhu, Shijie, active 1299
朱世傑, active 1299
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, [1981]
臺北市 : 臺灣商務印書館, [1981]
 
 
Si yuan xiao fa jian cao : 4 juan, shou 1 juan, mo 1 juan / Chen Tang zhuan
四元消法簡草 : 4卷, 首1卷, 末1卷 / 陳棠撰
by Chen, Tang
陳棠
Beijing : [s.n.], Qing Xuantong 2 [1910]
北京 : [s.n.], 清宣統2[1910]
 
 
Shu li jing yun
數理精蘊
by Qing Shengzu
清聖祖
[Shanghai] : Shang wu, Minguo 26 [1937]
[上海] : 商務, 民國 26 [1937]
 
 
Shu li jing yun : [shang bian 5 juan : xia bian 40 juan] / Qing Shengzu chi bian
數理精蘊 [electronic resource] : [上編5卷 : 下編40卷] / 淸聖祖敕編
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 24 [1935]
上海 : 商務印書館, 民國24 [1935]
 
 
Xin bian Suan xue qi meng : 3 juan / Zhu Shijie zhuan
新編算學啓蒙 : 3卷 / 朱世傑撰
Uniform title: Suan xue qi meng
算學啓蒙
 
 
Zhou bi suan jing yin yi ; Jiu zhang suan shu yin yi / Li Ji zhuan. Gu suan qi kao / Mei Wending zhuan
周髀算經音義;九章算術音義/李籍撰.古算器考/梅文鼎篹
by Li, Ji
李籍
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
"Jiu zhang suan shu" yu Liu Hui / Wu Wenjun zhu bian
《九章算术》与刘徽/ 吴文俊主編
[Peking] : Beijing shi fan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京: 北京师范大学出版社: 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
"Jiu zhang suan shu" ji qi Li Hui zhu yan jiu / Li Jimin zhu
《九章算術》及其劉徽注研究 / 李继闵著
by Li, Jimin
李继闵
Xi'an : Shanxi ren min jiao yu chu ban she, 1990
西安 : 陕西人民教育出版社, 1990
 
 
Sunzi ding li he da yan qiu yi shu / Wan Zhexian
孙子定理和大衍求一术 / 万哲先
by Wan, Zhexian
万哲先
[Peking] : Gao deng jiao yu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
[Peking] : 高等教育出版社 : 新华书店北京友行所发行, 1989
BookBook [text, volume]
 
 
Qin Jiushao yu "Shu shu jiu zhang" / Wu Wenjun zhu bian
秦九韶与《数书九章》/ 吴文俊主编
[Peking] : Beijing shi fan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京: 北京师范大学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Uniform title: Du royaume de Siam. English
by La Loubere, Simon de, 1642-1729
London : Printed by F.L. for Tho. Horne at the Royal Exchange, Francis Saunders at the New Exchange, and Tho. Bennet at the Half-Moon in St. Pauls Churchyard, MDCXCIII [1693]
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.