National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 167 Results for subject:"Medicine, Chinese -- Case studies."
Sort by:
 
 
Zhang Zanchen lin chuang jing yan xuan bian / Shanghai Zhong yi yan jiu suo zhu bian
张赞臣临床经验选编 / 上海中医研究所主编
by Zhang, Zanchen
张赞臣
Beijing shi : Ren min wei sheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京市 : 人民卫生出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1981
 
 
Qing dai ming yi yi an da quan / [Xu Hengzhi, Yao Ruoqin bian zuan] ; Lu Yuanlei jiao yue
清代名醫醫案大全 / [徐衡之, 姚若琴編纂] ; 陸淵雷校閱
Taibei : Zheng wen shu ju, Minguo 61 [1972]
臺北 : 正文書局, 民國61 [1972]
 
 
Wumen Cao shi san dai yi yan ji / Cao Minggao shen ding[i.e.zhuan xie] ; Gong Lijuan ... [et al.] zheng li
吳门曹氏三代醫驗集 / 曹鸣高审订[i.e. 撰写] ; 龚丽娟 ... [et al.] 整理
by Cao, Minggao, 1907-1985
曹鸣高, 1907-1985
[Nanjing shi] : Jiangsu ke xue ji shu chu ban she : Fa xing Jiangsu sheng xin hua shu dian, 1988
[南京市] : 江苏科学技术出版社 : 发行江苏省新華書店, 1988
 
 
Yan Gengfu yi liao jing yan ji
言庚孚醫療經驗集
by Yan, Gengfu
言庚孚
Zhangsha : Hunan ke xue ji shu chu ban she, 1980
長沙 : 湖南科學技術出版社, 1980
 
 
Bing an tao lun ji / bian zhu Yue Zizhu ; shen bian Cao Zhongliang, Wang Yusheng
病案讨论集 / 编著岳子珠 ; 审编曹钟梁, 王浴生
by Yue, Zizhu
岳子珠
Chongqing Shi : Ke xue ji shu wen xian chu ban she Chongqing fen she ; Sichuan sheng xin hua shu dian Chongqing fa xing suo fa xing, 1981
重庆市 : 科学技术文献出版社重庆分社 : 四川省新华书店重庆发行所发行, 1981
 
 
Fu xi yi an xuan zhai yao : [4 juan] / Lu Yongwu
[Fu]溪醫案選摘要 : [4卷] / 陸詠婺
by Lu, Yongwu
陸詠婺
Shanghai : Shanghai san lian shu dian, 1990
上海 : 上海三聯書店, 1990
 
 
Xing Ziheng yi an / Ma Jidi zheng li
邢子亨医案/ 麻及弟整理
by Xing, Ziheng
邢子亨
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
太原: 山西人民出版社: 山西省新華書店发行, 1982
 
 
Zhang Zilin yi liao jing yan xuan ji / Zhao Shanghua, Zhang Junqing zheng li
张子琳医疗经验选辑 / 赵尚华, 张俊卿整理
by Zhang, Zilin
张子琳
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1978 (1980 printing)
太原 : 山西人民出版社 : 山西省新華書店发行, 1978 (1980 printing)
 
 
Lin zheng yi an yi fang / Sun Yimin
臨证医案医方 / 孙一民
by Sun, Yimin
孙一民
[Jiaozuo] : Henan ke xue ji shu chu ban she, 1981
[焦作] : 河南科学技术出版社, 1981
 
 
Gu jin yi an an xuan / Wang Mengying xuan
古今醫案按選 / 王孟英选
Beijing Shi : Beijing Shi Zhongguo shu dian, 1986
北京市 : 北京市中国书店, 1986
 
 
Qing dai ming yi yi an jing hua / Qin Bowei bian zuan
淸代名醫醫案精華/ 秦伯未编纂
Shanghai : Shanghai ke xue ji shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1959
上海: 上海科学技术出版社: 新华书店上海发行所发行, 1959
 
 
Qi nan za zheng / Huang Zhenming bian zhu ; Shen Yannan shen ding
奇难杂症 / 黄振鸣编著 ; 沈炎南审订
by Huang, Zhenming
黄振鸣
[Canton] : Guangdong ke ji chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
[Canton] : 广东科技出版社 : 广东省新華書店发行, 1983
 
 
Yi lin man bu / Qiu Youwen zhu
醫林漫步 / 邱友文著
by Qiu, Youwen
邱友文
[Wuhan shi] : Hubei ke xue ji shu chu ban she : Xin hua shu dian Hubei fa xing suo fa xing, 1985
[武汉市] : 湖北科学技术出版社 : 新华书店湖北发行所发行, 1985
 
 
Xi fen yin xuan yi an : [4 juan] / Zhou Zhen
惜分陰軒醫案 : [4卷] / 周鎮
by Zhou, Zhen, 1876-1942
周鎮, 1876-1942
Shanghai : Shanghai san lian shu dian, 1990
上海 : 上海三聯書店, 1990
 
 
Zhonghua ming Zhong yi zhi bing nang mi. Yan Dexin juan / [Yan Dexin bian zhu]
中华名中医治病囊秘. 颜德馨卷 / [颜德馨编著]
by Yan, Dexin
颜德馨
Shanghai shi : Wen hui chu ban she, 1999
上海市 : 文匯出版社, 1999
 
 
Fang yu yi cao : [2 juan] / Li Guanxian
仿寓意草 : [2卷] / 李冠仙
by Li, Guanxian, active 1849
李冠仙, active 1849
Zhongguo Lanzhou : Lanzhou gu ji shu dian, 1990
中國蘭州 : 蘭州古籍書店, 1990
 
 
Lao Zhong yi yi an xuan
老中医医案选
Ha'erbin Shi : Heilongjiang ke xue ji shu chu ban she : Heilongjiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
哈尔滨市: 黑龙江科学技术出版社: 黑龙江省新华书店发行, 1981
 
 
Sun Luchuan yi an / Sun Chaozong zheng li
孙鲁川医案/ 孙朝宗整理
by Sun, Luchuan
孙鲁川
Jinan : Shandong ke xue ji shu chu ban she : Shandong sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
齐南: 山东科学技术出版社: 山东省新華書店发行, 1982
 
 
Zhongguo xian dai ming Zhong yi yi an jing hua / zhu bian Dong Jianhua ; fu zhu bian Wang Yongyan, Du Huaitang, Ma Pengren ; tong bian Ma Pengren
中国现代名中医医案精华 / 主编董建华 ; 副主编王永炎, 杜怀棠, 马朋人 ; 统编马朋人
Beijing : Beijing chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京 : 北京出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Wu Jutong yi an / Wu Tang zhu
吴鞠通医案/ 吴塘著
by Wu, Tang, 1736-1820
吴塘, 1736-1820
Beijing Shi : Ren min wei sheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1960
北京市: 人民卫生出版社: 新华书店北京发行所发行, 1960
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.