National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 290 Results for subject:"Medicine, Chinese -- Early works to 1800."
Sort by:
 
 
Jing yue quan shu / Zhang Jiebin shou ji ; [Lu Chao ding]
景岳全書 / 張介賓手輯 ; [魯超訂]
by Zhang, Jiebin, 1563-1640
張介賓, 1563-1640
Yuejun : Li zhao lou, Qianlong 33 [1768]
越郡 : 藜照樓, 乾隆33 [1768]
 
 
Chiptaesŏng Sanghallon chuyŏk / Yi Chong-hwa p'yŏnjŏ
集大成傷寒論註釋 / 李鍾華編著
Uniform title: Shang han lun. Korean
傷寒論. Korean
by Zhang, Zhongjing, active 168-196
張仲景, active 168-196
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Kyechʻuk Munhwasa, 1981
서울特别市 : 癸丑文化社, 1981
 
 
Zhong zang jing yu yi / Li Congfu zhu bian ; Liu Zuyi xie bian ; Sun Guangrong zhi bi ; Ling Yaoxing, Shen Yannan, Qian Chaochen shen ding
中藏经语译 / 李聪甫主编 ; 刘祖贻协编 ; 孙光荣执笔 ; 凌耀星, 沈炎南, 钱超尘审定
Uniform title: Zhong zang jing
中藏经
by Hua, Tuo, -208
华佗, -208
Beijing Shi : Ren min wei sheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京市 : 人民卫生出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Xin yin gan zhu jing / Li Tangqing
心印绀珠经 / 李汤卿
by Li, Tangqing
李汤卿
Beijing : Zhong yi gu ji chu ban she, 1985
北京 : 中医古藉出版社, 1985
 
 
Huangdi nei jing tai su / [Yang Shangshan zhuan zhu ; Xiao Yanping jiao zheng]
黃帝內經太素 / [楊上善撰注 ; 蕭延平校正]
Uniform title: Huangdi nei jing
黃帝內經
[Hubei Huangpi] : Lan ling tang, Minguo 13 [1924]
[湖北黃陂] : 蘭陵堂, 民國13 [1924]
 
 
Jingyue quan shu / Zhang Jiebin zhuan
景岳全書 / 張介賓撰
Uniform title: Works. 1985
by Zhang, Jiebin, 1563-1640
張介賓, 1563-1640
[Taibei] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 74 [1985]
[台北] : 臺灣商務印書館, 民國74 [1985]
 
 
Shang han lun yu shi / Zhong yi yan jiu yuan bian
傷寒論語釋 / 中医研究院编
Beijing : Beijing ren min wei sheng chu ban she, 1974
北京 : 北京人民卫生出版社, 1974
 
 
Yi xue yuan shi / Wang Honghan zhuan ; Chen Yi bian xuan ; Wang Qiaochu shen ding
醫學原始 / 王宏翰撰 ;陳熠編選 ; 王翹楚審定
by Wang, Honghan, 17th century
王宏翰, 17th century
Shanghai : Shanghai ke xue ji shu chu ban she, [1989?]
上海 : 上海科學技術出版社, [1989?]
 
 
Shang han lun yu yi / Liu Duzhou zhu bian ; Qian Chaochen fu zhu bian ; Mao Yuze ... [et al.] bian xie ; Qiu Peiran ... [et al.] shen ding
伤寒论语译 / 刘渡舟主编 ; 钱超尘副主编 ; 毛雨泽 ... [et al.] 编写 ; 裘沛然 ... [et al.] 审定
Uniform title: Shang han lun
伤寒论
by Zhang, Zhongjing, active 168-196
张仲景, active 169-196
Beijing Shi : Ren min wei sheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京市 : 人民衛生出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Yi heng / [Shen Shiyu]
醫衡 / [沈时誉]
by Shen, Shiyu, active 17th century
沈时誉, active 17th century
[Shanghai : Shanghai gu ji shu dian,]
[上海 : 上海古籍書店,]
 
 
Yi xue san zi jing / Chen Xiuyuan zhu
医学三字经 / 陈修园著
by Chen, Xiuyuan, approximately 1753-approximately 1823
陈修园, approximately 1753-approximately 1823
Shanghai : Shanghai ke xue ji shu chu ban she, 1958
上海 : 上海科学技术出版社, 1958
 
 
Yi jing mi zhi / Sheng Yin zhu shu ; Zhang Yifang dian zhu
醫經秘旨 / 盛寅著述 ; 張挹芳点注
by Sheng, Yin, 1375-1441
盛寅, 1375-1441
[Nanjing shi] : Jiangsu ke xue ji shu chu ban she : Fa xing Jiangsu sheng xin hua shu dian, 1984
[南京市] : 江苏科学技术出版社 : 发行江苏省新華書店, 1984
 
 
Yu Jiayan yi xue san shu / Wan Yousheng ... [et al.] jiao zhu
喻嘉言醫學三書 / 万友生 ... [et al.] 校注
by Yu, Chang, 1585-1664
喻昌, 1585-1664
Nanchang Shi : Jiangxi ren min chu ban she : Jiangxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
南昌市 : 江西人民出版社 : 江西省新華書店发行, 1984
 
 
Nan jing ji zhu : [5 juan] / [Qin Yueren [i.e. Bianque] zhuan ; Lü Guang ... et al. zhu jie]. Hua shi Zhong cang jing : [3 juan] / [Hua Tuo zhuan]
難經集註 : [5卷] / [秦越人[i.e. 扁鹊]撰 ; 呂廣 ... et al. 註解]. 華氏中藏經 : [3卷] / [華佗撰]
by Bianque, active approximately 255 B.C
扁鹊, active approximately 255 B.C
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, [1981]
臺北市 : 臺灣商務印書館, [1981]
 
 
Nei jing ru men / Dong Haisou zeng zhu
內經入門 / 東海叟增注
by Dong, Haisou
東海叟
Taibei Shi : Tai Hua tang chu ban she, Minguo 67 [1978]
臺北市 : 泰華堂出版社, 民國67 [1978]
 
 
Nan jing / [Bianque zhu] ; bian zhe Wang Hongtu, Yan Jianhua ; shen yue Cheng Shide
难经 / [扁鹊著] ; 编者王洪图, 烟建华 ; 审阅程士德
by Bianque, active approximately 255 B.C
扁鹊, active approximately 255 B.C
Beijing : Zhong wai wen hua chu ban gong si : Chun qiu chu ban she, 1988
北京 : 中外文化出版公司 : 春秋出版社, 1988
 
 
Huangdi su wen / Wang Bing zhu ; Lin Yi deng jiao zheng
黃帝素問 / 王冰注 ; 林億等校正
Uniform title: Su wen
素問
Shanghai Shang wu yin shu guan Minguo 20 [1931]
上海: 商務印書館, 民國20 [1931]
 
 
Shang han za bing lun / Zhang Ji shu ; Luo Zhechu shou chao
傷寒雜病論/ 张机述;罗哲初手抄
by Zhang, Zhongjing, active 168-196
张仲景, active 168-196
Nanning shi : Guangxi ren min chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1980
南宁市: 广西人民出版社: 广西新華書店发行, 1980
 
 
Shang han lun = Shanghanlun / Zhang Ji
伤寒论 = Shanghanlun / 张机
by Zhang, Zhongjing, active 168-196
张仲景, active 168-196
Changchun Shi : Shi dai wen yi chu ban she, 2008
长春市 : 時代文藝出版社, 2008
 
 
Yi zong jin jian / Wu Qian deng bian
医宗金鉴 / 吴谦等编
Beijing shi : Ren min wei sheng chu ban she, 1982
北京市 : 人民卫生出版社, 1982
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.