National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 80 Results for subject:"Medicine, Chinese -- Periodicals."
Sort by:
 
 
Beijing Zhong yi xue yuan xue bao
北京中医学院学報
Beijing shi : Beijing Zhong yi xue yuan ke wei hui ban gong shi, 1959-1993
北京市: 北京中医学院科委会办公室, 1959-1993
 
 
Zhongguo Zhong yi yao nian jian / "Zhongguo Zhong yi yao nian jian" bian ji wei yuan hui zhu bian
中国中医药年鉴 / 《中国中医药年鉴》编辑委员会主编
Beijing : Ren min wei sheng chu ban she, 1990-2006
北京 : 人民卫生出版社, 1990-2006
 
 
Guangdong yi xue [microform]. Zu guo yi xue ban = Guandong yixue
廣東醫學 [microform]. 祖國醫學版 = Guandong yixue
Guangzhou, Guangdong sheng yi xue ke xue yan jiu wei yuan hui
[廣州] : 廣東省醫學科學硏究委員會
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Liaoning Zhong yi za zhi = Liaoning zhongyizazhi
辽宁中医杂志 = Liaoning zhongyizazhi
Shenyang : Liaoning Zhong yi za zhi bian ji bu
沈阳 : 辽宁中医杂志编辑部
 
 
Zhejiang Zhong yi za zhi = Chekiang journal of traditional Chinese medicine
浙江中医杂志 = Chekiang journal of traditional Chinese medicine
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she
 
 
Yunnan Zhong yi za zhi = Yunnan zhongyi zazhi = Yunnan journal of traditional Chinese medicine = Revue de la medicine traditionelle Chinoise du Yunnan / Yunnan sheng Zhong yi...
雲南中医杂誌= Yunnan zhongyi zazhi = Yunnan journal of traditional Chinese medicine = Revue de la medecine traditionelle Chinoise du Yunnan / 云南省中医中葯硏究所主办
Kunming Shi : Yunnan sheng Zhong yi yan jiu suo, 1980-1995
昆明市: 云南省中医硏究所, 1980-1995
 
 
Shanghai Zhong yi yao za zhi = Shanghai Zhongyiyao zazhi
上海中医药杂志 = Shanghai Zhongyiyao zazhi
Shanghai Shi : Shanghai Zhong yi yao za zhi bian ji shi
上海市 : 上海中医药杂志编辑室
 
 
Zhong yi za zhi
中醫雜誌
Uniform title: Zhong yi za zhi (Shanghai, China)
中醫雜誌 (Shanghai, China)
Shanghai : Zhong yi xue hui, 1922-
上海 : 中醫學會, 1922-
 
 
Tianjin Zhong yi = Tianjian journal of traditional Chinese medicine
天津中医 = Tianjian journal of traditional Chinese medicine
Tianjin shi : Tianjin Zhong yi bian ji bu, 1984-
天津市: 天津中医编辑部, 1984-
 
 
Fujian Zhong yi yao = Fujianzhongyiyao / bian ji "Fujian Zhong yi yao" bian wei hui
福建中医药= Fujianzhongyiyao / 编辑《福建中医药》编委会
Fuzhou Shi : "Fujian Zhong yi yao" za zhi she
福州市: 《福建中医药》杂志社
 
 
Zhong yi yu kang fu = Chinese medicine and longevity magazine
中醫與康復 = Chinese medicine and longevity magazine
Melbourne : Ao Zhong Zhong yi xue yuan : Ao Hua wen hua yan jiu zhong xin, 1992-
Melbourne : 澳洲中醫學院 : 澳華文化硏究中心, 1992-
 
 
Jiangsu Zhong yi yao = Jiangsu journal of traditional Chinese medicine
江苏中医药 = Jiangsu journal of traditional Chinese medicine
Nanjing : Jiangsu Zhong yi yao bian ji bu, 2002-
南京 : 江苏中医药编辑部, 2002-
 
 
Xin zhong yi yao [microform]
新中醫藥 [microform]
Shanghai, Xin zhong yi yao za zhi she, 1950-
上海 : 新中醫藥雜志社, 1950-
MicroformMicroform, JournalJournal
 
 
Zhong ji yi kan
中级医刋
Beijing : Ren min wei sheng chu ban she, -1998
北京: 人民衛生出版社, -1998
 
 
Bo yi hui bao : 1887-1931 = The China Medical Journal : 1887-1931 / Zhongguo bo yi hui bian
博医会报 : 1887-1931 = The China medical journal : 1887-1931 / 中国博医会编
Beijing : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2013
北京 : 国家图书馆出版社, 2013
JournalJournal [text, volume]
 
 
Da tong Zhong yi = Da tong Chinese medicine
大同中医 = Da tong Chinese medicine
Taibei shi : Chen Chouyi, Minguo 65-72 [1976-1983]
台北市 : Chen Chouyi, 民国 65-72 [1976-1983]
 
 
Shanghai Zhong yi yao za zhi [microform] = Shanghai Zhongyiyao zazhi
上海中医药杂志 [microform] = Shanghai Zhongyiyao zazhi
Shanghai Shi : Shanghai Zhong yi yao za zhi bian ji shi
上海市 : 上海中医药杂志编辑室
MicroformMicroform, JournalJournal [microform] =]
 
 
Jiangsu Zhong yi za zhi
江苏中医杂志
Nanjing : Jiangsu yi xue za zhi she, 1980-2001
南京 : 江苏医学杂志社, 1980-2001
 
 
Xinjiapo zhong yi xue bao = Singapore journal of traditional Chinese medicine / Zhonghua yi yao yan jiu yuan, Zhong yi xue yuan, Zhonghua zhen jiu yan jiu yuan lian he bian ji
新加坡中医学报 = Singapore journal of traditional Chinese medicine / 中华医药研究院,中医学院,中华针灸研究院联合编辑
Sinjapo : Xinjiapo zhong yi shi gong hui, 1980-
新加坡 : 新加坡中医市工会, 1980-1990
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.