National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 44 Results for subject:"Medicine, Chinese -- dictionaries-Chinese."
Sort by:
 
 
Zhong yi ji bing zheng hou ci dian = Zhong yi ji bing zheng hou ci dian / zhu zhe Wang Yuting, Luo Pushu, Li Zhiwen
中医疾病证候辞典 = Zhong yi ji bing zheng hou ci dian / 著者王雨亭, 罗普树, 李志文
by Wang, Yuting
王雨亭
Beijing : Ren min jun yi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 人民軍医出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Zhongguo yi xue da ci dian / Xie Guan deng bian zuan
中國醫學大辭典 / 谢观等编纂
[Peking] : Zhongguo shu dian ying yin : Xin hua shu dian shou du fa xing suo fa xing, 1988
[Peking] : 中国书店影印 : 新华书店首都发行所发行, 1988
 
 
Zhongguo yi yao hui hai / Cai Luxian bian
中國醫藥匯海 / 蔡陆仙编
by Cai, Luxian
蔡陆仙
[Peking] : Beijing shi Zhongguo shu dian : Fa xing Beijing shi xin hua shu dian, 1985
[Peking] : 北京市中国书店 : 发行北京市新华书店, 1985
 
 
Zhongguo yi yao hui hai / Cai Luxian bian
中國醫藥匯海 / 蔡陸仙編
by Cai, Luxian
蔡陸仙
Taibei : Xin wen feng chu ban she, Minguo 67 [1978]
台北 : 新文豐出版社, 民國67 [1978]
 
 
Gu dian yi ji qian zi shi / Cui Zhongping bian [xie]
古典医籍千字释 / 崔仲平编[写]
by Cui, Zhongping
崔仲平
[Changchun shi] : Jilin ren min chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
[长春市] : 吉林人民出版社 : 吉林省新華書店发行, 1981
 
 
Zhongguo yi ji zi dian / Shanghai Zhong yi xue yuan Zhong yi wen xian yan jiu suo bian
中国医籍字典 / 上海中医学院中医文献研究所编
Nanchang shi : Jiangxi ke xue ji shu chu ban she : Jiangxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1989
南昌市 : 江西科学技术出版社 : 江西省新华书店发行, 1989
 
 
Zhong yi nan zi zi dian / Li Rong bian ; Zheng Xiaochang shen ; Lu Jinchuan jiao
中医难字字典 / 李戎编;郑孝昌审;陆锦川校
by Li, Rong
李戎
Chengdu : Sichuan ke xue ji shu chu ban she : Fa xing Sichuan sheng xin hua shu dian, 1986
成都 : 四川科学技术出版社 : 发行四川省新华书店, 1986
 
 
Zhong yi da ci dian / zhu bian Li Jingwei ... [et al.]
中医大辞典 / 主编李经纬 ... [et al.]
Beijing shi : Ren min wei sheng chu ban she, 2004
北京市 : 人民卫生出版社, 2004
 
 
Jian ming Zhong yi ci dian / "Zhong yi da ci dian" bian ji wei yuan hui bian ; Zhongguo Zhong yi yan jiu yuan, Guangzhou Zhong yi xue yuan zhu bian
简明中医辞典 / 《中医大辞典》编辑委员会编 ; 中国中医研究院, 广州中医学院主编
Beijing Shi : Ren min wei sheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京市 : 人民卫生出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Tongyang ŭihak taesajŏn / Sa kwan chŏ
東洋醫學大辭典 / 謝觀著
by Xie, Guan
謝觀
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Komunsa, 2000
서울特別市 : 高文社, 2000
 
 
Zhong yi da ci dian / zhu bian Li Jingwei ... [et al.]
中医大辞典 / 主编李经纬 ... [et al.]
Beijing shi : Ren min wei sheng chu ban she, 1995
北京市 : 人民卫生出版社, 1995
 
 
Zhonghua yi xue da ci dian / Xie Guan zhu bian
中华医学大辞典 / 谢观主编
Shenyang shi : Liaoning ke xue ji shu chu ban she, 1994
沈阳市 : 辽宁科学技术出版社, 1994
 
 
Zhongguo yi xue da ci dian / Xie Guan bian zuan
中國醫學大辭典 / 謝觀 編纂
by Xie, Guan
謝觀
Taibei Shi : Taiwan shang wu ying shu guan gu fen you xian gong si, 2009
台北市 : 臺灣商務印書館股份有限公司, 2009
 
 
Zhong yi jing dian zi dian / Liu Shichang ... [et al.] bian zhu
中醫經典字典 / 刘世昌 ... [et al.] 编著
Chongqing : Chongqing chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1990
重庆 : 重庆出版社: 新华书店经销, 1990
 
 
Zhong yi da ci dian. Ji chu li lun fen ce / "Zhong yi da ci dian" bian ji wei yuan hui bian ; Zhong yi yan jiu yuan, Guangzhou Zhong yi xue yuan zhu bian ; Guangzhou...
中医大辞典. 基础理论分册 / 《中医大辞典》编辑委员会编 ; 中医研究院, 广州中医学院主编 ; 广州中医学院编
Beijing Shi : Ren min wei sheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京市 : 人民卫生出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Bing yuan ci dian / Wu Keqian bian zhu
病源辭典 / 吳克潛编著
by Wu, Keqian
吳克潛
Dianjin shi : Dianjin shi gu ji shu dian : Xin hua shu dian Dianjin fa xing suo fa xing, 1988
天津市 : 天津市古籍书店: 新华书店天津发行所发行, 1988
 
 
Zhong yi ci shi / Xu Yuanzhen ... [et al.]
中医词释 / 徐元贞 ... [et al.]
[Zhengzhou Shi] : Henan ke xue ji shu chu ban she : Henan Sheng Xin hua shu dian fa xing, 1983
[Zhengzhou Shi] : 河南科学技术出版社 : 河南省新華書店发行, 1983
 
 
Gu yi ji ci yi / Wang Xunren, Chen Zhuyou bian zhu
古醫籍词義 / 汪巽人, 陈竹友编著
by Wang, Xunren
汪巽人
Fuzhou : Fujian ke xue ji shu chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
福州 : 福建科学技术出版社 : 福建省新華書店发行, 1982
 
 
Jian ming Zhong yi zi dian / Yang Huasen, Wu Hongwen, Zhong Shucai bian zuan ; Zheng Xiaochang, Long Xianming, Zhang Qiyu shen ding
简明中医字典 / 杨华森, 吴洪文, 钟枢才编纂 ; 郑孝昌, 龙显明, 张企予审订
Guiyang Shi : Guizhou ren min chu ban she : Guizhou sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
贵阳市 : 贵州人民出版社 : 贵州省新華書店发行, 1985
 
 
Zhongguo yi xue da ci dian. Ci yu suo yin / ben guan bian ji bu bian
中國醫學大辭典. 詞語索引 / 本館編輯部 編
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan gu fen you xian gong si, 2010
台北市 : 臺灣商務印書館股份有限公司, 2010
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.