National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 2542 Results for subject:"Medicine, Chinese."
Sort by:
 
 
Zhongguo Shui zu yi yao bao dian = Zhongguo Shuizu yiyao baodian / Zhong gong Sandu Shuizu Zizhixian wei yuan hui, Sandu Shuizu Zizhixian ren min zheng fu, Guizhou Sheng min zu...
中国水族医药宝典 = Zhongguo Shuizu yiyao baodian / 中共三都水族自治县委员会, 三都水族自治县人民政府, 贵州省民族事务委员会编
Guiyang Shi : Guizhou min zu chu ban she, 2007
贵阳市 : 贵州民族出版社, 2007
 
 
Zhong yi mi fang zhi hui yang bing yan an / Shi Guangji
中医秘方治溃疡病验案 / 石广济
by Shi, Guangji
石广济
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
太原 : 山西人民出版社 : 山西省新華書店发行, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Hua shuo zhong yi = An illustrated guide to chinese medicine / Zhu bian Xu Yi-bing, Xu Wu, Wei Qin ; bian ji Eran Pupkin
畫說中醫 = An illustrated guide to chinese medicine / 主編 徐宜兵, 徐武, 魏勤 ; 編輯 Eran Pupkin
Beijing : Ren min wei sheng chu ban she, 2007 , ©2006
北京 : 人民卫生出版社, c2007
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Yi lue / Qian Yigui
医略 / 钱一桂
by Qian, Yigui, 1754?-
钱一桂, 1754?-
Beijing : Zhong yi gu ji chu ban she : Beijing shi xin hua shu dian fa xing, 1985
北京 : 中医古籍出版社 : 北京市新华书店发行, 1985
BookBook [text, volume]
 
 
Xu Dachun yi shu quan ji / Xu Dachun zhuan ; Beijing shi wei sheng gan bu jin xiu xue yuan Zhong yi bu bian jiao
徐大椿醫書全集 / 徐大椿撰 ; 北京市衛生幹部進修學院中醫部编校
by Xu, Dachun, 1693-1771
徐大椿, 1693-1771
Beijing : Ren min wei sheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 人民衛生出版社 : 新華書店北京發行所發行, 1988
BookBook [text, volume]
 
 
Xing lin guang ji / Yangtuo zhu
杏林廣記 / 洋佗著
by Yangtuo
洋佗
Xianggang : Shang wu yin shu guan, 1973-
香港 : 商務印書館, 1973-
 
 
Zhong yi bi du : yi li, yi shu, yan fang, mi fang / Li Daosan bian zhu ; Li Kaishan chong ding
中医必读 : 医理, 医朮 , 验方, 秘方 / 李島三编著 ; 李开山重订
by Li, Daosan
李島三
Beijing : Beijing ke xue ji shu chu ban she, 1989
北京 : 北京科学技朮出版社 , 1989
 
 
Nan fang yi hua / zhu bian Liu Shangyi ; fu zhu bian Qiu Dewen, Yang Chunbo deng ; shen yue Liu Duzhou, Jiao Shude deng
南方医话 / 主编刘尚义 ; 副主编邱德文, 杨春波等 ; 审阅刘渡舟, 焦树德等
Beijing : Beijing ke xue ji shu chu ban she : Xin hua shu dian ke ji fa xing suo fa xing, 1991
北京 : 北京科学技术出版社 : 新华书店科技发行所发行, 1991
 
 
Zhong yi ji chu li lun / Zhu bian Shi Guobi
中医基础理论 / 主编石国壁
Beijing : Ren min wei sheng chu ban she : xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 人民卫生出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Zhong yi xue de tian di ren dao lun = Introduction of interaction among heaven, earth and human being in TCM / Song Zhixing
中医学的天地人导论 = Introduction of interaction among heaven, earth and human being in TCM / 宋知行
by Song, Zhixing
宋知行
[Campsie, N.S.W.] : Song Zhi Xing, c2001
 
 
Chang jian bing zui xin liao fa / ming yu zhu bian Wang Yongyan, Du Huaitang ; shen yue Wang Yongyan ... [et al.] ; zhu bian Lü Zhizheng, Hao Ruifu ; fu zhu bian Li Ping, Wei...
常见病最新疗法$c名誉主编王永炎, 杜怀棠 ; 审阅王永炎 ... [et al.] ; 主编吕执政, 郝瑞福 ; 副主编李平, 韦云, 李元文
Beijing Shi : Zhongguo Zhong yi yao chu ban she, 1994
北京市 : 中国中医药出版社, 1994
 
 
Jing jiao Leng lu yi hua / Lu Dingpu zhu
精校冷廬醫話 / 陸定圃著
Uniform title: Leng lu yi hua
冷廬醫話
by Lu, Yitian, jin shi 1836
陸以湉, jin shi 1836
Taibei shi : Guo li Zhongguo yi yao yan jiu suo, Minguo 86 [1997]
台北市: 國立中國醫藥硏究所, 民國86 [1997]
 
 
Yi deng xu yan / Pan Ji zhuan ; Yang Weiyi dian jiao
醫燈續焰 / 潘楫撰 ; 楊維益點校
by Pan, Ji, 1591-1664
潘楫, 1591-1664
Beijing Shi : Ren min wei sheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京市 : 人民衛生出版社 : 新華書店北京發行所发行, 1988
 
 
Zhong yi xi tong bian zheng xue / Lei Shunqun zhu
中医系统辨证学/ 雷顺群著
by Lei, Shunqun
雷顺群
Shijiazhuang shi : Hebei ke xue ji shu chu ban she : Hebei sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
石家庄市: 河北科学技术出版社: 河北省新华书店发行, 1987
 
 
Qing dai ming yi yi hua jing hua. Wei Yuhuang yi hua jing hua / Qin Bowei bian
淸代名醫醫話精華. 魏玉璜醫話精華 / 秦伯未編
by Wei, Zhixiu, -1772
魏之琇, -1772
Shanghai : Shanghai san lian shu dian, 1990
上海 : 上海三聯書店, 1990
 
 
Yi xue gang mu [40 juan] Lou Chuanshan [Lou Ying] zuan
醫學綱目 [40卷] 樓全善[樓英]纂
by Lou, Ying, approximately 1320-1389
樓英, approximately 1320-1389
[Tainan : Bei yi chu ban she, Minguo 62 i.e. 1973]
[台南 北一出版社 民國62 i.e. 1973]
 
 
Guan yu Zhong yi suo wei qi de wen ti / Ye Shining bian zhu
關於中醫所謂氣的問題 / 葉式凝編著
by Ye, Shining
葉式凝
Xianggang : Ye Shining, 1979
香港 : 葉式凝, 1979
 
 
Zhongguo zhong yi yao zui xin yan chuang da chuan / ming yu zhu bian Cui Yueli ; zhu bian Zhang Junting
中国中医药最新研创大全 / 名誉主编崔月犁 ; 主编张俊庭
Beijing : Zhong yi gu ji chu ban she, 1996
北京 : 中医古藉出版社, 1996
 
 
Zhong yi lin chuang zhen sui / [zhu zhe Xiao Jiangkui]
中醫臨牀眞髄 / [著者 蕭江魁]
by Xiao, Jiangkui
蕭江魁
Taibei : Xin yi yao chu ban she, Minguo 64 [1975]
台北 : 新醫藥出版社, 民國64 [1975]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.