National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 181 - 200 of 2541 Results for subject:"Medicine, Chinese."
Sort by:
 
 
Yi yuan / Shi Shoutang zhuan ; Wang Xinhua dian zhu
醫原/ 石寿棠撰;王新华点注
by Shi, Shoutang
石寿棠
[Nanjing Shi] : Jiangsu ke xue ji shu chu ban she : fa xing Jiangsu Sheng xian hua shu dian, 1983
[Nanjing Shi] : 江苏科学技术出版社: 发行江苏省新華書店, 1983
 
 
Du yi sui bi / Zhou Xuehai zhuan ; Wang Xihua dian jiao
讀醫隨筆 / 周学海撰 ; 王新华点注
by Zhou, Xuehai, 1856-1906
周學海, 1856-1906
[Nanjing?] : Jiangsu ke xue ji su chu ban she, 1983
[南京?] : 江苏科学技术出版社, 1983
 
 
Yi xue shan hai jing / Zhonghua yi xue hui Shanghai fen hui yi xue ke pu chuang zuo yan jiu hui bian
医学山海经 / 中华医学会上海分会医学科普创作研究会编
Shanghai : Shanghai ke xue ji zhu chu ban she, 1987
上海 : 上海科学技术出版社, 1987
 
 
Zhong yi ji chu xue / Gu Zhensheng, Wang Yansheng, Lu Cheng bian [xie]
中医基础学 / 谷振声, 王衍生, 陆拯编[写]
by Gu, Zhensheng
谷振声
[Hangzhou shi] : Zhejiang ke xue ji shu chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
[杭州市] : 浙江科学技术出版社 : 浙江省新华书店发行, 1981
 
 
Yan jing yan / Mo Meishi zhuan ; Wang Xinhua jiao zhu
硏經言 / 莫枚士撰 ; 王新华校注
by Mo, Meishi
莫枚士
[Nanjing shi] : Jiangsu ke xue ji shu chu ban she : Fa xing Jiangsu sheng xin hua shu dian, 1984
[南京市] : 江苏科学技术出版社 : 发行江苏省新華書店, 1984
 
 
Xiao chuan zhuan ji / Shanghai shi Zhong yi wen xian yan jiu guan bian
哮喘专辑 / 上海市中医文献研究馆编
Shanghai : Shanghai ke xue ji shu chu ban she, 1959
上海 : 上海科学技术出版社, 1959
 
 
Ling shu du shu : [nei jing yan jiu fang fa di er bu] / Li Zhengyu zhu
靈樞讀書 : [內經硏究方法第二部] / 李政育著
by Li, Zhengyu, 1951-
李政育, 1951-
Taibei : Xin wen feng chu ban gong si, Minguo 66 [1977]
台北 : 新文豐出版公司, 民國66 [1977]
 
 
Zhong yi Zhong yao / Deng Daxue zhu
中医中药 / 邓大学著
by Deng, Daxue
邓大学
Hefei Shi : Anhui jiao yu chu ban she, 2002
合肥市 : 安徽敎育出版社, 2002
 
 
by Tatsuno, Kazuo, 1905-1976
Kyoto : Yukonsha, Showa 53-54 [1978-1979]
 
 
Yi xue du shu ji / You Yi zhuan ; Fu Yourong, Deng Bilong, Huang Hailong dian jiao
醫學讀書記 / 尤怡撰 ; 傅幼榮, 鄧必隆, 黄海龍點校
by You, Yi, -1749
尤怡, -1749
Beijing shi : Ren min wei sheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
北京市 : 人民衛生出版社 : 新華書店北京發行所發行, 1991
 
 
Zhong yi li dai yi lun xuan / Wang Xinhua bian zhu
中医历代医论选 / 王新华编著
[Nanjing shi] : Jiangsu ke xue ji shu chu ban she : Fa xing Jiangsu sheng xin hua shu dian, 1983
[南京市] : 江苏科学技术出版社 : 发行江苏省新華書店, 1983
 
 
by Kaptchuk, Ted J., 1947-
New York : Congdon & Weed : distributed by St. Martin's Press, c1983
 
 
Lin chuang zheng gu xue / Shandong Zhong yi xue yuan gu ke jiao yan zu, Shandong Zhong yi xue yuan fu shu yi yuan gu ke bian
临床正骨学 / 山东中医学院骨科敎硏组, 山东中医学院附属医院骨科编
Jinan : Shandong ke xue ji shu chu ban she, 1979
济南 : 山东科学技术出版社, 1979
BookBook [text, volume]
 
 
Zhong yi ji chu li lun wen da / Liu Yanchi ... [et al.] bian zhu ; Ren Yingqiu, Yin Huihe, Cheng Shide shen yue
中医基础理论问答 / 刘燕池 ... [et.al]编著 ; 任应秋, 印会河, 程士德审阅
Shanghai : Shanghai ke xue ji shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982
上海 : 上海科学技术出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1982
 
 
by Withit Wannawibun
[Bangkok] : Sathaban `Echia, Chulalongkonmahawit thayalai, 2537 [1994]
 
 
Zhongguo gu dai yi xue de xing cheng / Li Jianmin zhu bian ; Shantian Qing'er zhu ; Liao Yuqun, Li Jianmin bian yi
中國古代醫學的形成 / 李建民主編 ; 山田慶兒著 ; 廖育群, 李建民編譯
by Yamada, Keiji, 1932-
山田慶兒, 1932-
Taibei Shi : Dong da tu shu gu fen you xian gong si, 2003
臺北市 : 東大圖書股份有限公司, 2003
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.