National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 221 - 240 of 2542 Results for subject:"Medicine, Chinese."
Sort by:
 
 
Zhongguo min jian xiao dan fang / Liu Shaolin, Liu Guangrui bian zhu
中国民间小单方 / 刘少林, 刘光瑞编著
by Liu, Shaolin
刘少林
Chongqing Shi : Ke xue ji shu wen xian chu ban she Chongqing fen she : Xin hua shu dian Chongqing fa xing suo fa xing, 1986
重庆市 : 科学技术文献出版社重庆分社 : 新华书店重庆发行所发行, 1986
 
 
Sheng Guorong yi xue lun wen ji
盛國榮醫學論文集
by Sheng, Guorong
盛國榮
Xiamen : Xiamen da xue chu ban she, 1988
廈門 : 廈門大學出版社, 1988
 
 
Aozhou Zhong yi li fa yu quan qiu Zhong yi zhan lüe = The legislation of Chinese medicine and the global strategies on Chinese Medicine / Lin Ziqiang, Wang Deyuan bian zhu
澳洲中醫立法與全球中醫戰略 = The legislation of Chinese medicine and the global strategies on Chinese Medicine / 林子強, 王德元編著
by Lin, T. Chiang
[Footscray, Vic.] : The Federation of Chinese Medicine & Acupuncture Societies of Australia ; Society of Chinese Medicine & Acupuncture of Australia, 1999
 
 
Jin dai Zhong yi zhen ben ji. Wen bing fen ce / Lu Zheng zhu bian ; Lu Zheng ... [et al.] bian
近代中醫珍本集. 温病分册 / 陆拯主编 ; 陆拯 ... [et al.] 编
[Hangzhou shi?] : Zhejiang ke xue ji shu chu ban she, 1987
[杭州市?] : 浙江科学技术出版社, 1987
 
 
Yi bian / He Mengyao ji
医碥 / 何梦瑤辑
by He, Mengyao, 1693-1764
何梦瑤, 1693-1764
Shanghai : Shanghai ke xue ji shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982
上海 : 上海科学技术出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1982
 
 
Jin gui yao lue yu yi / Zhong yi yan jiu yuan bian
金匱要略语译 / 中医研究院编
Uniform title: Jin gui yao lue
金匱要略
by Zhang, Zhongjing, active 168-196
张仲景, active 168-196
Beijing : Ren min wei sheng chu ban she, 1974
北京 : 人民卫生出版社, 1974
 
 
 
 
Xinjiapo zhong yi jing xiang shuo ping / Xu Yongshun
新加坡中医景象说评 / 许永顺
by Xu, Yongshun
许永顺
Singapore : Xu Yongshun gong zuo ting, 2005
Singapore : 许永顺工作厅, 2005
 
 
Fu qi jian shen mi jue : xiang hu zhi ya fa / Bozi bian yi
夫妻健身秘訣 : 相互指壓法 / 柏子編譯
Beijing : Xue yuan chu ban she, 1989
北京 : 學苑出版社, 1989
 
 
Tui na jian bian / Ji Genlin zhu bian ; Liu Youhua, Zang Fuke, Liu Xingfu bian
推拿简编 / 季根林主编 ; 刘佑华, 臧福科, 刘兴福编
Beijing Shi : Ren min wei sheng chu ban she, 1981
北京市 : 人民卫生出版社, 1981
BookBook [text, volume]
 
 
Sunzhenren bei ji qian jin yao fang : [30 juan] / Lin Yi deng jiao zheng
孫眞人備急千金要方 : [30卷] / 林億等校正
Uniform title: Qian jin yao fang
千金要方
by Sun, Simiao, 581-682
孫思邈, 581-682
Taibei : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 64 [1975]
臺北 : 臺灣商務印書館, 民國64 [1975]
 
 
Xin bian yan fang mi fang da quan / zhu bian Ma Hongwen ; bian zhe Ma Yuguang, Yang Xiaomin, Ma Yuxia
新编验方秘方大全 / 主编马洪文 ; 编者马育光, 杨晓敏, 马育霞
Beijing Shi : Xue yuan chu ban she, <1990- >
北京市 : 学苑出版社, <1990- >
 
 
Zhongguo ke ji qi kan Zhong yi yao wen xian suo yin
中国科技期刊中医药文献索引
Beijing : Guang min ri bao chu ban she, 1993-
北京 : 光明日报出版社, 1993-
 
 
Shang han zhi gui : liu juan / Ge Songping zhuan
傷寒指歸 : 六卷 / 戈頌平撰
by Ge, Songping
戈頌平
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Xie Haizhou lun yi ji / Xie Haizhou bian zhu
谢海洲论医集 / 谢海洲编著
by Xie, Haizhou
谢海洲
Beijing : Zhongguo yi yao ke ji chu ban she, 1993
北京 : 中国医药科技出版社, 1993
 
 
Shi yong Zhong yi xue / Beijing Zhong yi yi yuan, Beijing Shi Zhong yi xue xiao bian
实用中医学 / 北京中医医院, 北京市中医学校编
Beijing : Beijing chu ban she, 1975
北京 : 北京出版社, 1975
 
 
Yang Zhiyi yi lun yi an ji / Yang Fuguo zheng li
杨志一医论医案集/ 杨扶国整理
by Yang, Zhiyi, 1905-1966
杨志一, 1905-1966
Beijing Shi : Ren min wei sheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京市: 人民卫生出版社: 新华书店北京发行所发行, 1981
 
 
Fan Wenfu zhuan ji / Zhejiang sheng Zhong yi yao yan jiu suo, Zhejiang sheng Ningbo shi Zhong yi xue hui bian
范文甫专辑 / 浙江省中医药研究所, 浙江省宁波市中医学会编
Beijing Shi : Ren min wei sheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京市 : 人民卫生出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.