National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 61 - 80 of 2541 Results for subject:"Medicine, Chinese."
Sort by:
 
 
Zhong yi xue / Jiangsu xin yi xue yuan bian
中医学 / 江苏新医学院编
[Nanjing] : Jiangsu ren min chu ban she, 1972
[南京] : 江苏人民出版社, 1972
 
 
Yan jing yan / Mo Meishi shu ; Wang Xu'ao, Wang Xuejing dian jiao
硏經言 / 莫枚士述 ; 王緖鳌, 毛雪靜點校
by Mo, Meishi
莫枚士
Beijing Shi : Ren min wei sheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京市 : 人民衞生出版社 : 新華書店北京發行所發行, 1990
 
 
Tong su shang han lun / yuan zhu zhe Yu Genchu ; xuan an zhe He Xiushan ; gai bian zhe Zhou Fusheng
通俗傷寒論 / 原著者俞根初著 ; 選按者何秀山 ; 改编者周復生
by Yu, Genchu, 18th century
俞根初, 18th century
Chongqing : Zhong xi yi yao tu shu she, Minguo 37 [1948]
重庆: 中西医药图书社, 民國37 [1948]
 
 
Zheng zhi jun sheng / Wang Kentang ji
證治準繩 / 王肯堂輯
by Wang, Kentang, jin shi 1589
王肯堂, jin shi 1589
Taibei : Xin wen feng chu ban gong si, Minguo 63 [1974]
台北 : 新文豐出版公司, 民國63 [1974]
 
 
Pin hu mai jue ji jian biao / [Ming yu chu ban she]
瀕湖脈訣及簡表 / [鳴宇出版社]
Tainan : Ming yu chu ban she, Minguo 67 [1978]
台南 : 鳴宇出版社, 民國67 [1978]
 
 
Uniform title: Wen ping hsueh. English
Brookline, Mass. : Paradigm Publications, 2000
 
 
Da Han yi yao mi ji / Yang Huating, Tiezhangfashi bian zhu ; xu bian zhe Song Futing, Wang Jincen
大漢醫葯秘笈 / 楊華亭, 鐵丈法師編著 ; 續編者宋福亭, 王晉岑
by Yang, Huating, -1952
楊華亭, -1952
Taibei : Huang ji chu ban she, Minguo 69 [1980]
台北 : 皇極出版社, 民國69 [1980]
 
 
Qing dai ming yi yi hua jing hua. Lin Xitong yi hua jing hua / Qin Bowei bian
淸代名醫醫話精華. 林羲桐醫話精華 / 秦伯未編
by Lin, Peiqin, -1839 or 1840
林珮琴, -1839 or 1840
Shanghai : Shanghai san lian shu dian, 1990
上海 : 上海三聯書店, 1990
 
 
Qing dai ming yi yi hua jing hua. Xu Enpu yi hua jing hua / Qin Bowei bian
淸代名醫醫話精華. 許恩普醫話精華 / 秦伯未編
by Xu, Enpu
許恩普
Shanghai : Shanghai san lian shu dian, 1990
上海 : 上海三聯書店, 1990
 
 
Ling shu jing = Lingshujing / Shi Song (chong bian)
灵枢经 = Lingshujing / 史菘(重编)
Changchun Shi : Shi dai wen yi chu ban she, 2008
长春市 : 時代文藝出版社, 2008
 
 
Yi yi tong shuo : [2 juan] / Tang Zonghai yuan zhu ; Gu Zhishan jiao zhu
医易通说 : [2卷] / 唐宗海原著 ; 顾植山校注
by Tang, Zonghai, jin shi 1889
唐宗海, jin shi 1889
Beijing : Zhong yi gu ji chu ban she, 1989
北京 : 中医古籍出版社, 1989
 
 
 
 
Gu jin Zhong yi ming yan lu / Wang Kan, Li Wenxiang
古今中医名言录 / 王侃,李文香
Lanzhou : Gansu ke xue ji shu chu ban she, 1988
兰州 : 甘肃科学技术出版社, 1988
 
 
by Veith, Ilza
Basavangudi, Bangalore, Indian Institute of Culture, 1950
 
 
Xu shi min jian mi fang / Wu Jiajing bian ji
許氏民間秘方 / 吳家鏡編輯
Tainan Shi : Zheng yan chu ban she, Minguo 69 [1980]
臺南市 : 正言出版社, 民國69 [1980]
 
 
Qing dai ming yi yi hua jing hua. Zhang Xibai yi hua jing hua / Qin Bowei bian
淸代名醫醫話精華. 張希白醫話精華 / 秦伯未編
by Zhang, Renxi, -1860
張仁錫, -1860
Shanghai : Shanghai san lian shu dian, 1990
上海 : 上海三聯書店, 1990
 
 
Zhong yi xue ru men, Chen Desheng zhu
中醫學入門, 陳德生著
by Chen, Desheng
陳德生
[Tʻai-pei] Wen guang tu shu gong si [Minguo 63 i.e. 1974]
[台北] 文光圖書公司 [民國63 i.e. 1974]
 
 
Yi xue shi zai yi / Lin Langhui jiao zhu ; Yu Shenchu ... [et al.] shen yue
医学实在昜 / 林朗晖校注 ; 俞慎初 ... [et al.] 审阅
by Chen, Xiuyuan, approximately 1753-approximately 1823
陳修园, approximately 1753-approximately 1823
Fuzhou : Fujian ke xue ji shu chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
福州 : 福建科学技术出版社 : 福建省新華書店发行, 1982
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.