National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 81 - 100 of 2541 Results for subject:"Medicine, Chinese."
Sort by:
 
 
Li Congfu yi lun
李聪甫医论
by Li, Congfu
李聪甫
Changsha : Hunan ke xue ji shu chu ban she, 1980
长沙 : 湖南科学技术出版社, 1980
 
 
Zhonghua da dian. Yi yao wei sheng dian. Yi xue fen dian. Ji chu li lun zong bu / ["Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui, "Zhonghua da dian" bian zuan wei...
中華大典. 醫藥衛生典. 醫學分典. 基礎理論總部 / [《中華大典》工作委員會, 《中華大典》編纂委員會編纂]
Chengdu Shi : Ba Shu shu she, 1999
成都市 : 巴蜀書社, 1999
 
 
Qing dai ming yi yi hua jing hua. Yao Longguang yi hua jing hua / Qin Bowei bian
淸代名醫醫話精華. 姚龍光醫話精華 / 秦伯未編
by Yao, Longguang
姚龍光
Shanghai : Shanghai san lian shu dian, 1990
上海 : 上海三聯書店, 1990
 
 
Yi dao xin fa zhen chuan / Liu Wuyuan zhu
易道心法真傳 / 劉悟元著
by Liu, Wuyuan
劉悟元
Taibei : Zi you chu ban she, Minguo 63 [1974]
台北 : 自由出版社, 民國 63 [1974]
 
 
Shen shi zun sheng shu : [30 juan] / Shen Jin'ao zhuan
沈氏尊生書 : [30卷] / 沈金鰲撰
by Shen, Jin'ao, -1775
沈金鰲, -1775
[Taibei] : Zi you chu ban she, Minguo 61 [1972]
[台北] : 自由出版社, 民國 61 [1972]
 
 
Ling Su jie zhu lei bian : Yi men bang he san ji / Zhang Nan Xugu bian zhu ; Fang Chunyang, Sun Zhizhai dian jiao
灵素节注类编 : 医门棒喝三集 / 章楠虛谷编注 ; 方春阳, 孙芝斋点校
Uniform title: Yi men bang he. 3 ji, Ling Su jie zhu lei bian
医门棒喝. 三集, 灵素节注类编
by Zhang, Nan, 19th century
章楠, 19th century
[Hangzhou shi] : Zhejiang ke xue ji shu chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
[杭州市] : 浙江科学技术出版社 : 浙江省新华书店发行, 1986
 
 
Xue yi sui bi / Wei Liaoweng
學醫隨筆 / 魏了翁
by Wei, Liaoweng, 1178-1237
魏了翁, 1178-1237
Shanghai : Shanghai san lian shu dian, 1990
上海 : 上海三聯書店, 1990
 
 
Jin dai Zhong yi zhen ben ji. Yi hua fen ce / Lu Zheng zhu bian ; Wang Qingfu ... [et al.] bian
近代中醫珍本集. 医话分册 / 陆拯主编 ; 王庆福 ... [et al.] 编
[Hangzhou shi] : Zhejiang ke xue ji shu chu ban she, 1994
[杭州市] : 浙江科学技术出版社, 1994
 
 
Zhong yi ji chu li lun = [Basic theory in traditional Chinese medicine] / Gansu sheng xin yi yao xue yan jiu suo bian
中醫基礎理論 = [Basic theory in traditional Chinese medicine] / 甘肅省新醫藥學研究所編
by Gansu sheng xin yi yao xue yan jiu suo
甘肅省新醫藥學硏究所
Beijing : Ren min wei sheng chu ban she, 1976
北京 : 人民衛生出版社, 1976
 
 
Qing dai ming yi yi hua jing hua. Xu Lingtai yi hua jing hua / Qin Bowei bian
淸代名醫醫話精華. 徐靈胎醫話精華 / 秦伯未編
by Xu, Dachun, 1693-1771
徐大椿, 1693-1771
Shanghai : Shanghai san lian shu dian, 1990
上海 : 上海三聯書店, 1990
 
 
Liu Shunong yi lun xuan / Liu Shunong bian zhu ; Guo Tianling, Zhu Kangmei zheng li
刘树农医论选 / 刘树农编著 ; 郭天玲, 朱抗美整理
by Liu, Shunong
刘树农
Shanghai : Shanghai ke xue ji shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1987
上海 : 上海科学技术出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1987
 
 
Yi xiao mi chuan / Ye Tianshi shu ; Wu Jinshou jiao
醫效秘傳 / 葉天士述 ; 吳金壽校
by Ye, Tianshi, 1667-1746
葉天士, 1667-1746
Taizhong : Zhao ren chu ban she : zong jing xiao Guo ji wen hua shi ye you xian gong si, Minguo 69 [1980]
台中 : 昭人出版社 : 總經銷國際文化事業有限公司, 民國69 [1980]
 
 
Zhong yi ji chu li lun xian dai yan jiu / Chen Dali, Zhou Lihong bian [xie]
中医基础理论現代硏究 / 陈达理, 周立红编[写]
by Chen, Dali
陈达理
Shanghai : Shanghai Zhong yi xue yuan chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo jing xiao, 1989
上海 : 上海中医学院出版社 : 新华书店上海发行所经销, 1989
 
 
Yao yao bian meng xin bian : er juan / Tan Hongyun ji
藥要便蒙新編 : 二卷 / 談鴻鋆輯
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Huangdi nei jing su wen : [24 juan] / Wang Bing zhuan
黃帝內經素問 : [24卷] / 王冰撰
Uniform title: Su wen
素問
Taibei Xian : Xuan feng chu ban she, Minguo 62 [1973]
臺北縣 : 旋風出版社, 民國62 [1973]
 
 
Qing dai ming yi yi hua jing hua. Wei Xiaoquan yi hua jing hua / Qin Bowei bian
淸代名醫醫話精華. 魏筱泉醫話精華 / 秦伯未編
by Wei, Xiaoquan
魏筱泉
Shanghai : Shanghai san lian shu dian, 1990
上海 : 上海三聯書店, 1990
 
 
Qing dai ming yi yi hua jing hua. Yu Tinghong yi hua jing hua / Qin Bowei bian
淸代名醫醫話精華. 余聽鴻醫話精華 / 秦伯未編
by Yu, Jinghe, 1847-1907
余景和, 1847-1907
Shanghai : Shanghai san lian shu dian, 1990
上海 : 上海三聯書店, 1990
 
 
Zu guo yi xue fang fa lun / Huang Jianping zhu
祖国医学方法论 / 黄建平著
by Huang, Jianping
黄建平
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
长沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1982
 
 
Hu tian san ji / Li Haoran zhu
壼天散記 / 李浩然著
by Li, Haoran
李浩然
[Shanghai] : Fudan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1990
[Shanghai] : 复旦大学出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1990
 
 
Beijing, China : Foreign Languages Press, 1988
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.