National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 101 - 120 of 2541 Results for subject:"Medicine, Chinese."
Sort by:
 
 
Qing dai ming yi yi hua jing hua. He Hongfang yi hua jing hua / Qin Bowei bian
淸代名醫醫話精華. 何鴻舫醫話精華 / 秦伯未編
by He, Changzhi, 1821-1890
何長治, 1821-1890
Shanghai : Shanghai san lian shu dian, 1990
上海 : 上海三聯書店, 1990
 
 
Huangdi nei jing su wen : [24 juan] / Wang Bing zhuan
黃帝內經素問 : [24卷] / 王冰撰
Uniform title: Su wen
素問
Taibei Xian : Xuan feng chu ban she, Minguo 62 [1973]
臺北縣 : 旋風出版社, 民國62 [1973]
 
 
by Luo, Yutian
Taibei : Tong guang chu ban she, min guo 68 [1979]
 
 
Qian'an yi hua / Yang Zemin yi zhu ; Dong Hanliang, Chen Tianxiang zheng li
潜厂医话 / 杨则民遗著 ; 董汉良, 陈天祥整理
by Yang, Zemin
杨则民
Beijing : Ren min wei sheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 人民卫生出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Zhong yi ge jia xue shuo ji yi an xuan jiang yi (Song Yuan Ming Qing) / Beijing Zhong yi xue yuan ge jia xue shuo jiao yan zu bian
中醫各家學說及醫案選講義(宋元明清) / 北京中醫學院各家學說教研組編
Beijing : Ren min wei sheng chu ban she, 1960
北京 : 人民衛生出版社, 1960
 
 
Zhong yi ji chu li lun xiang jie / Zhao Fen zhu bian
中医基础理论详解/ 赵棻主编
by Zhao, Fen
赵棻
Fuzhou : Fujian ke xue ji shu chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
福州 : 福建科学技术出版社 : 福建省新華書店发行, 1981
 
 
Du shu jiao xue yu lin zheng / Xu Rongzhai bian zhu
读书教学与临症 / 徐荣斋编著
by Xu, Rongzhai
徐荣斋
Beijing Shi : Ren min wei sheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京市 : 人民卫生出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1985
 
 
Qing dai ming yi yi hua jing hua. Xu Yutai yi hua jing hua / Qin Bowei bian
淸代名醫醫話精華. 徐玉臺醫話精華 / 秦伯未編
by Xu, Yutai
徐玉臺
Shanghai : Shanghai san lian shu dian, 1990
上海 : 上海三聯書店, 1990
 
 
Zhong yi ke yan fang fa gai lun / zhu bian Sun Guojie ; bian zhe Sun Guojie ... [et al.]
中医科研方法概论 / 主编孙国杰 ; 编者孙国杰 ... [et al.]
[Peking] : Ke xue ji shu wen xian chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
[Peking] : 科学技术文献出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Zhong yi ji ben li lun / Zhongshan yi xue yuan "Xin yi xue" bian ji chu bian
中医基本理論 / 中山医学院《新医学》編輯組編
by Zhongshan yi xue yuan (Canton, China). Xin yi xue bian ji zu
中山医学院 (Canton, China). 新医学編輯組
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 1972
廣州 : 廣東人民出版社, 1972
 
 
Zhong yi tiao zhi lue li / Song Zhixing
中医调治略例 / 宋知行
by Song, Zhixing
宋知行
[Campsie, N.S.W.] : Song Zhi Xing, c2000
 
 
Zhongguo shi yong yi yao xue da quan / Wu Huiping zhu bian
中國實用醫藥學大全 / 吳惠平主編
by Wu, Huiping
吳惠平
[Taibei] : Xianggang zi you bao she, [Minguo 60 i.e. 1971]
[臺北] : 香港自由報社, [民國60 i.e. 1971]
 
 
Wen bing jiao xue yi de / Lin Kehua bian zhu ; Lin Bowu, Lin Ruoqin can jiao
温病教学一得 / 林可华编著 ; 林伯梧, 林若勤参校
by Lin, Kehua
林可华
Beijing Shi : Ren min wei sheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京市 : 人民卫生出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Tui qiu shi yi : [shang xia juan] / Dai Yuanli zhuan ; Wang Ji jiao lu
推求師意 : [上下卷] / 戴原禮撰 ; 汪機校錄
by Dai, Yuanli, 1324-1405
戴原禮, 1324-1405
[Taipei] : Taiwan shang wu yin shu guan, [1985]
[Taipei] : 臺灣商務印書館, [1985]
 
 
Wen bing chu yan / Wang Jiru bian zhu
温病刍言 / 王季儒编著
by Wang, Jiru
王季儒
Tianjin : Tianjin ke xue ji shu chu ban she, 1981
天津 : 天津科学技术出版社, 1981
 
 
Zhongguo yi xue ke xue yuan tu shu guan guan cang shan ben yi shu / [zhu bian Fu Jinghua ; bian ji Xu Yanchun ... et al.]
中國醫学科學院圖書舘舘藏善本醫書 / [主编傅景华 ; 编辑徐岩春 ... et al.]
[Peking] : Zhong yi gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991-<1994 >
[Peking] : 中医古籍出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1991-<1994 >
 
 
by Fraser, P. H. (Peter H.)
[Merimbula, N.S.W. : P.H. Fraser and C.J. Bourke, 1996]
 
 
Zhong yi xue / zhu bian Cheng Huaqi ; fu zhu bian Wang Xinhua
中医学 / 主编程化奇 ; 副主编王新华
Wuchang : Hua zhong shi fan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Hubei fa xing suo fa xing, 1988
武昌 : 华中师范大学出版社 : 新华书店湖北发行所发行, 1988
 
 
Yi xue tan yuan / Chen Dingsan bian zhu ; Jiang Erxun dian jiao
医学探源 / 陳鼎三编著 ; 江尔逊点校
by Chen, Dingsan, 1875-1960
陳鼎三, 1875-1960
Chengdu : Sichuan ke xue ji shu chu ban she : Fa xing Sichuan sheng xin hua shu dian, 1986
成都 : 四川科学技术出版社 : 发行四川省新华书店, 1986
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.