National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 121 - 140 of 2541 Results for subject:"Medicine, Chinese."
Sort by:
 
 
[Peking] : Guang ming ri bao chu ban she, 1992
 
 
Zhong xi hui can tong ren tu shuo : bu fen juan / Liu Zhongheng zhuan
中西匯參銅人圖說 : 不分卷 / 劉鍾衡撰
by Liu, Zhongheng
劉鍾衡
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Zhang shi yi tong
張氏醫通 / 張璐玉著
by Zhang, Lu, active 1670-1705
張璐, 1617-1700
[1975]
台北 : 自由出版社, 民國53 [1964]
 
 
Zhong yi xue de li xiang yi dao lun = Introduction of rational, irrational and perceptible reasoning in TCM / Song Zhixing
中医学的理象意导论 = Introduction of rational, irrational and perceptible reasoning in TCM / 宋知行
by Song, Zhixing
宋知行
[Campsie, N.S.W.] : Song Zhi Xing, c2001
 
 
Hong lou, su nü, Zhong yi / Ren Mianzhi zhu
紅樓・素女・中醫 / 任勉之著
by Ren, Mianzhi
任勉之
Xianggang : Xin ya yi xue chu ban she, [1977]
香港 : 新亞醫學出版社, [1977]
 
 
Zhong yi xue ji chu / Shanghai Zhong yi xue yuan
中醫學基礎 / 上海中醫學院
Xianggang : Shang wu yin shu guan Xianggang fen guan, 1975
香港 : 商務印書館香港分館, 1975
 
 
Changjiang yi hua / zhu bian Zhan Wentao
长江医话 / 主编詹文涛
Beijing : Beijing ke xue ji shu chu ban she : Xin hua shu dian shou du fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 北京科学技术出版社 : 新华书店首都发行所发行, 1989
 
 
Qing dai ming yi yi hua jing hua. Li Guanxian yi hua jing hua / Qin Bowei bian
淸代名醫醫話精華. 李冠仙醫話精華 / 秦伯未編
by Li, Guanxian, active 1849
李冠仙, active 1849
Shanghai : Shanghai san lian shu dian, 1990
上海 : 上海三聯書店, 1990
 
 
Xin bian Zhong yi xue gai yao : gong Xi yi xue xi Zhong yi yong / zu zhi bian xie dan wei Guangzhou bu dui hou qin bu wei sheng bu ... [et al.] ; can jia bian xie dan wei...
新编中医学概要 : 供西医学习中医用 / 组织编写单位广州部队后勤部卫生部 ... [et al.] ; 参加编与单位广州部队有关单位 ... [et al.]
Beijing : Ren min wei sheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1972
北京 : 人民卫生出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1972
 
 
Zhong yi ru men / Qin Bowei zhu
中医入门 / 秦伯未著
by Qin, Bowei
秦伯未
Beijing : Ren min wei sheng chu ban she, 1959
北京 : 人民卫生出版社, 1959
 
 
Ling shu jing : [12 juan]
靈樞經 : [12卷]
Uniform title: Ling shu jing
靈樞經
Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 20 [1931]
上海 : 商務印書館, 民國20 [1931]
 
 
Dang dai Zhong yi xin lun / zhu bian Yu Pengqian ; shen ding Zhang Xijun ; fu zhu bian Lü Keqian, An Jun, Wen Xianchang ; bian wei He Yumin ... [et al.]
当代中医新论 / 主编余朋千 ; 審订张锡君 ; 副主编呂克潜, 安浚, 文先昌 ; 编委何裕民 ... [et al.]
Beijing : Ke xue ji shu wen xian chu ban she ; [Chongqing shi] : Xin hua shu dian Qingqing fa xing suo fa xing, 1991
北京 : 科学技术文献出版社 ; [重庆市] : 新华书店重庆发行所经销, 1991
 
 
Zen yang zi xue Zhong yi / Lin Bin, Wang Guimiao bian zhu
怎样自学中医 / 林斌, 王贵淼编著
by Lin, Bin
林斌
[Hangzhou Shi] : Zhejiang ke xue ji shu chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
[杭州市] : 浙江科学技术出版社 : 浙江省新华书店发行, 1982
 
 
 
Zhong yi ji chu / zhu bian Jiangsu sheng wei sheng ting ; bian xie dan wei Nanjing zhong yi xue yuan zhong yi xi ...[et al.]
中医基础/ 主編江苏省卫生厅;編写单位南京中医学院中医系 ...[et al.]
[Nanjing shi] : Jiangsu ke xue ji shu chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
[南京市]: 江苏科学技术出版社: 江苏省新華書店发行, 1981
 
 
Wu yun Liu qi xiang jie yu yun yong / Quan Yijing, Li Minding bian zhu
五运六气详解与运用/ 权依经,李民听编著
Lanzhou : Gansu ke xue ji shu chu ban she : Gansu sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
兰州: 甘肃科学枝术出版社: 甘肃省新华书店发行, 1987
 
 
Yi wen jing hua / Chen Lifen ... [et al.] ; shen yue Tang Yao
医文精华 / 陈丽芬 ... [et al.] ; 审阅唐耀
Shanghai : Shanghai ke xue ji shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1988
上海 : 上海科学技术出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1988
 
 
Du yi xin de / Li Jinyong zhu
读医心得/ 李今庸著
by Li, Jinyong
李今庸
Shanghai : Shanghai ke xue ji shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1982
上海: 上海科学技术出版社: 新華書店上海发行所发行, 1982
 
 
by Parker, Milton Arnen
Mullumbimby, N.S.W. : M.A. Parker in conjunction with Australian Journal of Acupuncture, c1987
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.