National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 141 - 160 of 2542 Results for subject:"Medicine, Chinese."
Sort by:
 
 
Zhong yi xue gai lun / zhu bian Meng Jingchun, Zhou Zhongying ; bian wei Gan Zuwang ... [et al.]
中医学概论 / 主编孟景春, 周仲瑛 ; 编委干祖望... [et al.]
Beijing Shi : Ren min wei sheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京市 : 人民卫生出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
 
 
Chong qing tang sui bi / Wang Xuequan zhu ; [Wang] Guoxiang zhu ; [Wang] Sheng jiao ; [Wang] Mengying kan ; Yang Zhaoli ping ; Lou Yugang, Fang Chunyang dian jiao
重庆堂隨笔 / 王学权著 ; [王]国祥注 ; [王]升校 ; [王] 孟英刊 ; 杨照藜评 ; 楼羽刚, 方春阳点校
by Wang, Xuequan, -1810
王学权, -1810
Beijing : Zhong yi gu ji chu ban she : Beijing xin hua shu dian shou du fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 中医古籍出版社 : 北京新华书店首都发行所发行, 1987
 
 
Wang shi yi cun / Wang Yanchang shu zhu ; Wang Xinhua dian zhu
王氏醫存 / 王燕昌述著 ; 王新华点注
by Wang, Yanchang
王燕昌
[Nanjing shi] : Jiangsu ke xue ji shu chu ban she : Fa xing Jiangsu sheng xin hua shu dian, 1983
[南京市] : 江苏科学技术出版社 : 发行江苏省新華書店, 1983
 
 
Jian ming Zhong yi xue / zhu bian Li Chao ; bian zhe Li Chao ... [et al.]
簡明中医学 / 主编李超 ; 编者李超 .... [et al.]
[Wuhan shi] : Hubei ke xue ji shu chu ban she : Hubei sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
[武汉市] : 湖北科学技术出版社 : 湖北省新华书店发行, 1986
 
 
Zhong yi li lun yuan sou / Meng Qingyun zhu
中医理论渊薮 / 孟庆著
by Meng, Qingyun
孟庆
Chongqing : Chongqing chu ban she, 1990
重庆 : 重庆出版社, 1990
 
 
Huangdi nei jing su wen yi jie / Yang Weijie bian
黄帝内經素問譯解 / 楊維傑編
Uniform title: Su wen
素問
Taibei : Le qun chu ban gong si, Minguo 65 [1976]
台北 : 樂群出版公司, 民國65 [1976]
 
 
Tong su shang han lun : fu tang fang / Yu Genchu zhu ; He Xiushan xuan an
通俗傷寒論 : 附湯方 / 俞根初著 ; 何秀山選按
by Yu, Genchu, 18th century
俞根初, 18th century
Taizhong : Zhao ren chu ban she : zong jing xiao Guo ji wen hua shi ye you xian gong si, Minguo 69 [1980]
台中 : 昭人出版社 : 總經銷國際文化事業有限公司, 民國69 [1980]
 
 
Zhong yi de ke xue yuan li / Chen Hua bian zhu
中醫的科學原理 / 陳華編著
by Chen, Hua
陳華
Xianggang : Shang wu yin shu guan, 1991
香港 : 商務印書館, 1991
 
 
Qing dai ming yi yi hua jing hua. Qi Youtang yi hua jing hua / Qin Bowei bian
淸代名醫醫話精華. 齊有堂醫話精華 / 秦伯未編
by Qi, Binghui, 1765-
齊秉慧, 1765-
Shanghai : Shanghai san lian shu dian, 1990
上海 : 上海三聯書店, 1990
 
 
Zhong yi xue de ren zhi mu di fang fa tan tao / Song Zhixing
中医学的认知目的方法探讨 / 宋知行
by Song, Zhixing
宋知行
[Campsie, N.S.W.] : Song Zhi Xing, c2000
 
 
Nan jing = Nanjing / Qin Yueren. Wen yi lun = Wenyilun / Wu Youxing
难经 = Nanjing / 秦越人. 温疫论 = Wenyilun / 吴有性
by Bianque, active approximately 255 B.C
扁鹊, active approximately 255 B.C
Changchun Shi : Shi dai wen yi chu ban she, 2008
长春市 : 時代文藝出版社, 2008
 
 
Zhongguo yi xue ru men cong shu / Chen Jingqi bian zhu
中國醫學入門叢書 / 陳景岐編著
by Chen, Jingqi
陳景岐
Taibei shi : Zheng zhong shu ju, Minguo 64 [1975]
台北市 : 正中書局, 民國64 [1975]
 
 
Luo Yuankai lun yi ji / Luo Yuankai bian zhu
罗元恺论医集 / 罗元恺编著
by Luo, Yuankai
罗元恺
Beijing shi : Ren min wei sheng chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京市 : 人民卫生出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Zhong yi shi lin chuang shou ce / Ma Kangci bian zhu
中醫師臨牀手册 / 馬康慈編著
Taibei : Taiwan shi dai shu ju, Minguo 65 [1976]
台北 : 臺灣時代書局, 民國65 [1976]
 
 
Qing dai ming yi yi hua jing hua. Yu Jiayan yi hua jing hua / Qin Bowei bian
淸代名醫醫話精華. 喻嘉言醫話精華 / 秦伯未編
by Yu, Chang, 1585-1664
喻昌, 1585-1664
Shanghai : Shanghai san lian shu dian, 1990
上海 : 上海三聯書店, 1990
 
 
by Lim, Yoland
Melbourne : Information Australia, c2000
 
 
Fu xie xin shu : [1 juan / Liu Jiren zhu]
伏邪新書 : [1卷 / 劉吉人著]
by Liu, Jiren
劉吉人
Shanghai : Shanghai guo yi shu ju, Minguo 19 nian [1920]
上海: 上海國醫書局, 民國19年 [1920]
 
 
Qing dai ming yi yi hua jing hua. Zhang Wanxiang yi hua jing hua / Qin Bowei bian
淸代名醫醫話精華. 張畹香醫話精華 / 秦伯未編
by Zhang, Wanxiang
張畹香
Shanghai : Shanghai san lian shu dian, 1990
上海 : 上海三聯書店, 1990
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.