National Library of Australia

Due to the need to contain the spread of coronavirus (COVID-19) the Library building and reading rooms are closed to visitors until further notice.
The health and safety of our community is of great importance to us and we look forward to staying connected with you online.

Showing 1 - 14 of 14 Results for subject:"Merchants -- China -- Biography."
Sort by:
 
 
Ai guo qiao ling Zhang Rongzhen / Luo Meiteng bian zhu
愛國僑領羅榮珍 / 羅梅滕編著
by Luo, Meiteng
羅梅滕
Xianggang : Guang yu chu ban she, 1992
香港 : 廣宇出版社, 1992
 
 
Shang hai ming zhu : Zhongguo ming ren xue zhe xia hai ji shi / Qiao An bian zhu
商海明珠 : 中国名人学者下海纪实 / 乔安编著
by Qiao, An
乔安
Beijing : Tuan jie chu ban she, 1993
北京 : 团结出版社, 1993
 
 
Chen Jiageng / Huang Jinying
陳嘉庚 / 黄今英
by Huang, Jinying
黄今英
Singapore : Yi he xuan ju le bu, 2002
星加玻 : 怡和軒俱樂部, 2002
 
 
Yi dai hao shang : Hu Xueyan zhi mi : cong yi ge xiao huo ji dao Zhongguo tou hao guan shang de fa ji shi / [Yao Siyuan zhu]
一代豪商 : 胡雪巖之謎 : 從一個小伙計到中國頭號官商的發跡史 / [姚思源著]
by Yao, Siyuan
姚思源
Taibei shi : Feng yun shi dai chu ban gu fen you xian gong si, 1997
台北市 : 風雲時代出版股份有限公司, 1997
 
 
Hui yi Chen Jiageng : ji nian Chen Jiageng xian sheng dan chen yi bai yi shi zhou nian / [Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao yan...
回忆陈嘉庚 : 纪念陈嘉庚先生诞辰一百一十周年 / [中国人民政治协商会议全國委员会文史资料研究委员会, 中华全国归国华侨联合会, 福建省政协合编]
Beijing : Wen shi zi liao chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 : 文史资料出版社 : 新華書店北京发行所发行, 1984
 
 
Chen Jiageng zhuan / Chen Bisheng, Yang Guozhen zhu
陳嘉庚傳/ 陳碧笙,楊國楨著
by Chen, Bisheng
Xianggang : San lian shu dian Xianggang fen dian ; [Fuzhou] : Fujian ren min chu ban she lian he chu ban, 1982
香港: 三聯書店香港分店; [福州] : 福建人民出版社聯合出版, 1982
 
 
Nan qiao hui yi lu / Chen Jiageng zhu
南僑回憶錄 / 陳嘉庚著
by Chen, Jiageng, 1874-1961
陳嘉庚, 1874-1961
Jiulong : Cao yuan chu ban she : Fa xing shi dai tu shu you xian gong si, 1979
九龍 : 草原出版社 : 發行時代圖書有限公司, 1979
 
 
Zhao shang ju jin dai ren wu zhuan = Modern biogarphies of China merchants / Hu Zheng zhu bian ; Zhang Houquan zhu
招商局近代人物传 = Modern biogarphies of China merchants / 胡政主编 ; 张后铨著
by Zhang, Houquan
张后铨
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015
北京市 : 社会科学文献出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Chen Jiageng xing xue ji / Wang Zengbing, Yu Gang
陈嘉庚興學記 / 王增炳, 余纲
by Wang, Zengbing
王增炳
[Fuzhou] : Fujian jiao yu chu ban she : Fujian sheng xing hua shu dian fa xing, 1981
[Fuzhou] : 福建教育出版社 : 福建省新华书店发行, 1981
 
 
Guo mu yun yan : wo de san shi nian yan cao sheng ya / Wu Zunquan zhu
過目雲煙 : 我的三十年菸草生涯 / 吳尊銓著
by Wu, Zunquan, 1946-
吳尊銓, 1946-
Taibei Shi : Wen shi zhe chu ban she, 2011
臺北市 : 文史哲出版社, 2011
 
 
Nan qiao hui yi lu [microform] / Chen Jiageng zhuan
南僑回憶錄 [microform] / 陳嘉庚撰
by Chen, Jiageng, 1874-1961
陳嘉庚, 1874-1961
[Xinjiabo, i.e., Singapore] : C. K. Chen : Nanyang ying shua she, Minguo 35 [1946]
新嘉坡, i.e., Singapore] : C. K. Chen : 南洋印刷社, 民國35年 [1946]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Zheng Guanying nian pu chang bian [electronic resource] / Xia Dongyuan bian zhu
郑观应年谱长编 [electronic resource] / 夏东元编著
by Xia, Dongyuan
夏东元
Shanghai : Shanghai jiao tong da xue chu ban she, 2009
上海 : 上海交通大学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.