National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 63724 Results for subject:Methods.
Sort by:
 
 
Yingzhou gu diao : [3 juan] / Shen Qichang jiang shou ; Xu Zhuo bian shu ; Chen Yongkui shan pu
瀛州古調 : [3卷] / 沈其昌講授 ; 徐卓編述 ; 陳永奎繕譜
by Shen, Qichang, -1929
沈其昌, -1929
Nantong : Mei'an qin she, Min guo 25 [1936]
南通 : 梅菴琴社, 民國25 [1936]
 
 
Jing hu xue xi shou ce / Pu Menggu bian zhu
京胡學習手册 / 浦夢古編著
by Pu, Menggu
浦夢古
[Xianggang : Tao zhai shu wu?, 1975?]
[香港 : 陶齋書屋?, 1975?]
 
 
Dong xiao hui zong shi si pian / bian zuo zhe Xu Jucai
洞簫匯宗十四篇 / 編作者徐鉅才
by Xu, Jucai
徐鉅才
Miaoli Xian Zhunan zhen : Qi deng chu ban she, [1978]
苗栗縣竹南鎭 : 七燈出版社, [1978]
BookBook [text, volume]
 
 
Di zi zi xiu jiao cheng / Lu Jinshan bian zhu
笛子自修敎程 / 陸金山编著
by Lu, Jinshan
陸金山
Beijing : Ren min yin yue chu ban she, 1978
北京 : 人民音乐出版社, 1978
BookBook [text, volume]
 
 
by Crotch, William, 1775-1847
London : published at the Royal Harmonic Institution by Welsh & Hawes, [1826]
MusicMusic [notated music, volume]
 
 
Qin qiang ban hu jian ming jiao cai / Yang Tianji, Wang Xingwu bian zhu ; Yang Tianji zhi bi
秦腔板胡簡明教材 / 楊天基, 王興武編著 ; 楊天基执笔
by Yang, Tianji
楊天基
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi Sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
西安 : 陜西人民出版社 : 陜西省新华书店发行, 1981
MusicMusic [notated music, volume]
 
 
Shou feng qin yan zou fa / Zhang Ziqiang bian zhu
手风琴演奏法 / 张自强编著
by Zhang, Ziqiang, 1948-
张自强, 1948-
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1972
北京 : 人民文学出版社, 1972
BookBook [text, volume]
 
 
Liu Tianhua chuang zuo qu ji / Liu Yuhe bian
刘天华创作曲集 / 刘育和编
by Liu, Tianhua, 1895-1932
刘天华, 1895-1932
Beijing : Ren min yin yue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1954
北京 : 人民音乐出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1954
 
 
Sheng de yan zou fa / Yan Haideng, Gao Jinxiang, Xiao Yunxiang bian zhu
笙的演奏法 / 阎海登, 高金香, 肖云翔编著
by Yan, Haideng
阎海登
Beijing : Ren min yin yue chu ban she, 1987
北京 : 人民音乐出版社, 1987
MusicMusic [notated music, volume]
 
 
Guo min jing ji ji ben tong ji zhu yao zhi biao jie shi : (shi xing ben) / Guo jia ji hua ge ming wei yuan hui tong ji zu
国民经济剪报统计主要指示解释 : (试行本) / 国家计划革命委员会统计组
[China] : Guo jia ji hua ge ming wei yuan hui tong ji zu, 1972
山东省 : 山东省革委计划委员会统计局, 1979
 
by O'Leary, Mark, 1961-
Ormond, Victoria, Australia : Mark O'Leary Music Publishing, [2013] , ©2013
BookBook, OnlineOnline [notated music, text, online resource]
 
by O'Leary, Mark, 1961-
Ormond, Victoria, Australia : Mark O'Leary Music Publishing, [2013] , ©2013
BookBook, OnlineOnline [notated music, text, online resource]
 
by O'Leary, Mark, 1961-
Ormond, Victoria, Australia : Mark O'Leary Music Publishing, [2013] , ©2013
BookBook, OnlineOnline [notated music, text, online resource]
 
 
Hunan hua gu xi suo na yan zou fa / Fang Zhangxiang, Liu Qingzhou, Wang Xian bian zhu
湖南花鼓戏唢吶演奏法 / 方章祥, 刘庆洲, 王显编著
by Fang, Zhangxiang
方章祥
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she, 1984
长沙市 : 湖南人民出版社, 1984
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.