National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 283 Results for subject:"Military leadership."
Sort by:
 
 
Widaehan suryŏng Kim Il-sŏng tongji choguk haebang chŏnjaeng yŏngdosa. 3 / chipp'il Yi Chun-hang
위대한 수령 김 일성 동지 조국 해방 전쟁 령도사. 3 / 집필 리 준항
by Yi, Chun-hang
리 준항
[Pyongyang] : Sahoe Kwahak Ch'ulp'ansa, 2013 , ©2013
[평양] : 사회 과학 출판사, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Widaehan suryŏng Kim Il-sŏng tongji choguk haebang chŏnjaeng yŏngdosa. 1 / chipp'il Yi Chun-hang, Han Kyŏng-nim
위대한 수령 김 일성 동지 조국 해방 전쟁 령도사. 1 / 집필 리 준항, 한 경림
by Yi, Chun-hang
리 준항
[Pyongyang] : Sahoe Kwahak Ch'ulp'ansa, 2013 , ©2013
[평양] : 사회 과학 출판사, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Widaehan suryŏng Kim Il-sŏng tongji choguk haebang chŏnjaeng yŏngdosa. 2 / chipp'il Yi Chun-hang, Kim Chŏng-chʻŏl
위대한 수령 김 일성 동지 조국 해방 전쟁 령도사. 2 / 집필 리 준항, 김 정철
by Yi, Chun-hang
리 준항
[Pyongyang] : Sahoe Kwahak Ch'ulp'ansa, 2013 , ©2013
[평양] : 사회 과학 출판사, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Pulgŭn haebal arae hangil hyŏngmyŏng 20-nyŏn / Kim Il ... [et al.]
붉은해발아래항일혁명20년 / 김일 ... [et al.]
[Pʻyŏngyang] : Chosŏn Nodongdang Chʻulpʻansa, 1979-
[평양] : 조선로동당출판사, 1979-
 
 
Hangil mujang tʻujaengsa / [Hangil Mujang Tʻujaengsa Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe]
항일무장투쟁사 / [항일무장투쟁사편찬위원회]
Pʻyŏngyang : Sahoe Kwahak Chʻulpʻansa, 1983-
평양 : 사회과학출판사, 1983-
 
 
Li Denghui jun quan ge ming / [zuo zhe Zhang Youhua]
李登輝軍權革命 / [作者張友驊]
by Zhang, Youhua
張友驊
Taibei Shi : Xin gao di chu ban she : Zong jing xiao Liu tong shu bao xing xiao you xian gong si, 1994
台北市 : 新高地出版社 : 總經銷流通書報行銷有限公司, 1994
 
 
Xi Jinping kai zhan bi bai / Wang Shuo zhu
習近平開戰必敗 / 王碩著
by Wang, Shuo
王碩
Xianggang : Ming ren chu ban she, 2014
香港 名人出版社, 2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Li Dazhao de jun shi huo dong / Xiao Yusheng zhu
李大钊的军事活动 / 肖裕声著
by Xiao, Yusheng
肖裕声
[Beijing] : Jun shi ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
[北京] : 军事科学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Liu Bocheng zhi hui yi shu
刘伯承指挥艺术
[Peking] : Jie fang jun chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
[Peking] : 解放军出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1984
 
 
Zhu De jun shi zhi hui yi shu yan jiu / Nanjing lu jun zhi hui xue yuan, Zhu De si xiang sheng ping yan jiu hui zhu
朱德军事指挥艺术研究 / 南京陆军指挥学院, 朱德思想生平研究会著
by Nanjing lu jun zhi hui xue yuan
南京陆军指挥学院
Beijing Zhong yang wen xian chu ban she, 2016
北京 中央文献出版社, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Lun Mao Zedong zhan zheng zhi dao si xiang / Han Weifeng zhu
论毛泽东战争指导思想 / 韩卫锋著
by Han, Weifeng
韩卫锋
Beijing Shi : Jie fang jun chu ban she, 2014
北京市 : 解放军出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Jiang Jieshi wu da wang pai jun xing wang shi lu / Zhang Jun, Song Kai zhu
蔣介石五大王牌軍興亡實錄 / 張軍, 宋凱著
by Zhang, Jun
張軍
Taibei Shi : Ling huo wen hua shi ye you xian gong si, 2007
台北市 : 靈活文化事業有限公司, 2007
 
 
Jun shi jia Deng Xiaoping / Tan Yiqing, Yuan Dejin zhu
军事家邓小平 / 谭一青, 袁德金著
by Tan, Yiqing
谭一青
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2013
北京 : 中國青年出版社, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Hui yi jun shi jia Deng Xiaoping / Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi Deng Xiaoping yan jiu zu, Zhongguo ren min jie fang jun dang an guan
回忆军事家邓小平 / 中共中央文献研究室邓小平研究组, 中国人民解放军档案馆
Beijing : Jie fang jun chu ban she, 2005
北京 : 解放军出版社, 2005
 
 
Deng Xiaoping bing fa : Zhong yuan da jue zhan / Wang Yubin, Wang Suhong zhu
鄧小平兵法 : 中原大決戰 / 王玉彬, 王蘇紅著
by Wang, Yubin
王玉彬
[Hong Kong] : Li wen chu ban she, 1994
[Hong Kong] : 利文出版社, 1994
 
 
Bai yin : Jiang Jieshi wei shen me bai tui Taiwan? = The cause of failure / Wu Gengbin zhu
败因 : 蒋介石为什么败退台湾? = The cause of failure / 武更斌著
by Wu, Gengbin
武更斌
Shenyang Shi : Bai shan chu ban she, 2013 , Beijing : Zuo jia chu ban she, [2013]
沈阳市 : 白山出版社, 2013 , 北京 : 作家出版社, [2013]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Tennō no sensō sekinin saikō / Ikeda Kiyohiko ... [et al.]
天皇の戦争責任・再考 / 池田清彦 ... [et al.]
Tōkyō : Yōsensha, 2003
東京 : 洋泉社, 2003
 
 
Mao Zedong jun shi nian pu, 1927-1958 / Zhongguo ren min jie fang jun jun shi ke xue yuan Mao Zedong jun shi si xiang yan jiu suo nian pu zu bian
毛泽东军事年谱, 1927-1958 / 中国人民解放军军事科学院毛泽东军事思想硏究所年谱组编
[Nanning shi] : Guangxi ren min chu ban she, 1994
南宁市 : 广西人民出版社, 1994
 
 
Jun shi jia Deng Xiaoping : wo zhen zheng de zhuan ye shi da zhang / Tan Yiqing, Yuan Dejin zhu
军事家邓小平 : 我真正的专业是打仗 / 谭一青, 袁德金著
by Tan, Yiqing
谭一青
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 2004
北京 : 中國青年出版社 : 新华书店经销, 2004
 
 
Shōwa Tennō no Jūgonen Sensō / Fujiwara Akira
昭和天皇の十五年戦争 / 藤原彰
by Fujiwara, Akira, 1922-
藤原彰, 1922-
Tōkyō : Aoki Shoten, 1991
東京 : 青木書店, 1991
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.