National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 293 Results for subject:"Military readiness."
Sort by:
 
 
Zhan zheng, he ping yu guo fang / zhu bian Chen Kehou ; fu zhu bian Cao Jizhen ; zhuan gao ren Zhang Miaofang, Qi Yongxin, Yang Yaping
战争・和平与国防 / 主编陈可吼 ; 副主编曹济珍 ; 撰稿人张妙方, 祁永信, 杨亚平
by Zhang, Miaofang
张妙珍
Beijing : Guo fang da xue chu ban she : Beijing shi xin hua shu dian jing xiao, 1989
北京 : 国防大学出版社 : 北京市新华书店经销, 1989
 
 
Guo fang de duo wei jie gou / zhu bian He Junqi
国防的多维结构 / 主编贺俊起
Beijing : Guo fang da xue chu ban she : Beijing shi xin hua shu dian jing xiao, 1989
北京 : 国防大学出版社 : 北京市新华书店经销, 1989
 
 
Guo ji huan jing yu wei lai guo fang / zhu bian Nie Quanlin ; fu zhu bian Wu Qingting ; bian wei Ruan Jingeng ; zhuan gao ren Qi Yongxin, Lin Yongpeng
国际环境与未来国防 / 主编聂全林 ; 副主编吴青田 ; 编委阮金根 ; 撰稿人祁永信, 林勇鹏
by Qi, Yongxin
祁永信
Beijing : Guo fang da xue chu ban she : Beijing shi xin hua shu dian jing xiao, 1989
北京 : 国防大学出版社 : 北京市新华书店经销, 1989
 
 
Guo fang jing ji lun / Jin Zhude ... [et al.] zhu
国防经济论 / 金朱德 ... [et al.] 著
Beijing : Jie fang jun chu ban she, 1987
北京 : 解放军出版社, 1987
 
 
by Andrews, Dee H
Brooks Air Force Base, Tex. : Armstrong Laboratory, Air Force Materiel Command, [1994]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Bing gong xue bao = Binggong xuebao = Acta armamentarii / Zhongguo bing gong xue hui
兵工学报 = Binggong xuebao = Acta armamentarii / 中国兵工学会
Beijing Shi : Guo fang gong ye chu ban she
北京市 : 国防工业出版社
 
 
Kānʻōn Nāithahān Bok pen Palat ʻAmphœ̄ Thō fāi po̜ngkan : kānsưksā thưng khwāmčhampen nai kānpo̜ngkan prathēt / dōi Rō̜.Thō̜....
การโอนนายทหารบกเป็นปลัดอำเภอโทฝ่ายป้องกัน : การศึกษาถึงความจำเป็นในการป้องกันประเทศ / โดย ร.ท. สวัสดิ์ สุคนธรังษี
by Wisūt Kœ̄tkrīangbun
วิสูตร เกิดเกรียงบุญ
[Bangkok] : Khana Ratthaprasāsanasāt, Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt, 2510 [1967]
[Bangkok] : คณะรัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๑๐ [1967]
BookBook [text, volume]
 
 
by Knorr, Klaus, 1911-1990
Lexington, Mass., Heath Lexington Books [1970]
 
 
Uniform title: Bing gong xue bao (Online)
Beijing Shi : Guo fang gong ye chu ban she
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Stockholm : Almquist & Wiksell ; New York : Humanities Press, c1972-
 
 
Anzen hoshō to bōei mondai / Saeki [Kiichi jutsu]
安全保障と防衛問題 / 佐伯 [喜一述]
by Saeki, Kiichi
佐伯喜一
[Tōkyō] : Jiyū Minshutō Anzen Hoshō Chōsakai, [Shōwa] 38 [1963]
[東京] : 自由民主党安全保障調査会, [昭和] 38 [1963]
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.