National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 18 of 18 Results for subject:"Minorities -- China -- Social conditions."
Sort by:
 
 
Zhongguo min zu tuan jie kao cha bao gao / Xu Jieshun zhu bian
中国民族团结考察报告 / 徐杰舜主编
Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2004
北京市 : 民族出版社, 2004
 
 
by Dillon, Michael, 1949-
London : Reaktion Books, 2018 , ©2018
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo min zu zi zhi qu de min zu guan xi / zhu bian Jin Binghao ; fu zhu bian Kang Jizhu, Qing Jue
中国民族自治区的民族关系 / 主编金炳镐 ; 副主编康基柱, 青觉
Beijing : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2006
北京 : 中央民族大学出版社, 2006
 
 
Min zu quan li yu guo jia zheng he : yi Zhongguo xi nan shao shu min zu she hui xing tai bian qian wei yan jiu dui xiang / Fu Chun zhu
民族权利与国家整合 : 以中国西南少数民族社会形态变迁为研究对象 / 付春著
by Fu, Chun
付春
Tianjin Shi : Tian Jin ren min chu ban she, 2007
天津市 : 天津人民出版社, 2007
 
 
Ping deng zi zhi fa zhan : Zhongguo shao shu min zu ren quan bao zhang mo shi / Yang Houdi , Wang Ping, Sui Qing zhu
平等自治发展 : 中国少数民族人权保障模式 / 杨侯第,王平,隋青著
by Yang, Houdi
杨侯第
Beijing : Xin hua chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1998
北京 : 新华出版社 : 新华书店经销, 1998
 
 
Zhongguo Hua nan min zu she hui shi yan jiu = Studies on the ethnical & social history of southern China / Gangtian Hong'er zhu ; Zhao Lingzhi, Li Delong yi
中囯华南民族社会史硏究 = Studies on the ethnical & social history of southern China / 冈田宏二著 ; 赵令志, 李德龙译
Uniform title: Chūgoku Kanan minzoku shakaishi kenkyū. Chinese
by Okada, Kōji, 1945-
岡田宏二, 1945-
Beijing : Min zu chu ban she, 2002
北京 : 民族出版社, 2002
 
 
Zhongguo shao shu min zu di qu she hui fa zhan yu zu ji jiao wang = Social development and ethnic relations in Chinese minority regions / Ma Rong zhu
中国少数民族地区社会发展与族际交往 = Social development and ethnic relations in Chinese minority regions / 马戎著
by Ma, Rong, 1950-
马戎, 1950-
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2012
北京市 : 社会科学文献出版社, 2012
 
 
Cheng shi zhong de shao shu min zu / Zhongguo du shi ren lei xue hui mi shu chu bian
城市中的少数民族 / 中囯都市人类学会秘书处编
Beijing : Min zu chu ban she, 2001
北京 : 民族出版社, 2001
 
 
Xi bei di qu ren kou jiao shao min zu ke xue fa zhan wen ti yan jiu : yi xin yang Yisilan jiao ren kou jiao shao min zu wei zhong xin / Chen Huayu deng zhu bian
西北地区人口较少民族科学发展问题研究 : 以信仰伊斯兰教人口较少民族为中心 / 陈化育等主编
Xining : Qinghai ren min chu ban she, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhongguo min zu she qu fa zhan yan jiu / xue shu zhi dao Fei Xiaotong ; zhu bian Ma Rong, Pan Naigu, Zhou Xing
中国民族社区发展硏究 / 学术指导费孝通 ; 主编马戎, 潘乃谷, 周星
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she : Jing xiao zhe Xin hua shu dian, 2001
北京市 : 北京大学出版社 : 经销者新华书店, 2001
 
 
by Guo, Rongxing
Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
San za ju min zu diao cha : xian zhuang yu xu qiu / Zhang Haiyang, Liang Jingyu zhu bian
散杂居民族调查 : 现状与需求 / 张海洋, 良警宇主编
Beijing Shi : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2006
北京市 : 中央民族大学出版社, 2006
 
 
Zhongguo shao shu min zu nong cun 30 nian bian qian [electronic resource] / Zhang Yue, He Ming
中国少数民族农村30年变迁 [electronic resource] / 张跃, 何明
Beijing : Min zu chu ban she, 2009
北京 : 民族出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.