National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 33 Results for subject:"Minorities -- China, Southwest."
Sort by:
 
 
Hsi nan i feng tʻu chi / [Ming] Chu Meng-chen chu. Chen la feng tʻu chi / [Yüan] Chou Ta-kuan chuan. Hsi man tsʻung hsiao / [Sung] Chu Fu chuan
西南夷風土記 / [明] 朱孟震著.真臘風土記 / [元] 周達觀撰. 溪蠻叢笑 / [宋] 朱輔撰
by Chu, Meng-chen
朱孟震
Tʻai-pei shih : Kuang wen shu chü, Minguo 58 [1969]
台北市 : 廣文書局, 民國58 [1969]
 
 
Li shi shi qi xi nan jing ji kai fa yu sheng tai bian qian = Economic development and changes of Southwest China in history / Lan Yong zhu ; zhu bian Zhang Shiya ; fu zhu bian...
歷史時期西南經濟開發與生態變遷 = Economic development and changes of Southwest China in history / 藍勇著 ; 张詩亞 ; 副主编史波 ... [et al.]
by Lan, Yong, 1962-
藍勇, 1962-
Kunming Shi : Yunnan jiao yu chu ban she : Yunnan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1992
昆明市 : 云南教育出版社 : 云南省新华书店经销, 1992
 
 
by Lan, Yong
Kunming shi : Yunnan jiao yu chu ban she : Yunnan sheng xin hua shu dian jing xiao, 1992
 
 
Xi nan min zu di qu jing ji gai kuang / Zhongguo xi nan min zu yan jiu xue hui bian
西南民族地区经济概况 / 中国西南民族硏究学会编
[Hong Kong? : s.n., 1988?]
 
 
Xi bu kai fa yu shao shu min zu quan yi bao hu / zhu bian, Hou Yuangao, Liu Mingxin ; fu zhu bian, Jia Zhongyi, Wang Xiaoli
西部开发与少数民族权益保护 / 主编, 侯远高, 刘明新 ; 副主编, 贾仲益, 王晓莉
Beijing Shi : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2006
北京市 : 中央民族大学出版社, 2006
 
 
Xi nan min zu yan jiu lun wen xuan, 1904 nian-1949 nian / Li Shaoming, Cheng Xianmin bian
西南民族研究论文选, 1904年-1949年 / 李绍明, 程贤敏编
Chengdu Shi : Sichuan da xue chu ban she, 1991
成都市 : 四川大学出版社, 1991
 
 
[Zhongguo Xi nan di qu shao shu min zu sheng huo xi su hua ji] [picture]
[中國西南地區少數民族生活習俗畫集] [picture]
[China : s.n., 18--?]
 
[Zhongguo Xi nan di qu shao shu min zu sheng huo xi su hua ce] [picture] = [Paintings of life and customs of the minorities in the Southwest China]
[中國西南地區少數民族生活習俗畫冊] [picture] = [Paintings of life and customs of the minorities in the Southwest China]
[China : s.n., between 1850 and 1920?]
PicturePicture, OnlineOnline [picture] =]
 
 
Ba Chu min zu wen hua quan yan jiu : yi fa lü wen hua de shi jiao / Zeng Daiwei zhu bian
巴楚民族文化圈研究 : 以法律文化的视角 / 曾代伟主编
Beijing Shi : Fa lü chu ban she, 2008
北京市 : 法律出版社, 2008
 
 
Qing "Sheng xun" xi nan min zu shi liao / Cheng Xianmin xuan bian
清《圣训》西南民族史料 / 程贤敏选编
Chengdu : Sichuan da xue chu ban she, 1988
成都 : 四川大学出版社, 1988
 
 
Zhongguo nan fang min zu li shi wen hua tan suo / Hu Shaohua zhu
中国南方民族历史文化探索 / 胡绍华著
by Hu, Shaohua, 1940-
胡绍华, 1940-
Beijing : Min zu chu ban she, 2005
北京 : 民族出版社, 2005
 
 
Xi bu shao shu min zu wen hua gai lun [electronic resource] / He Qiong
西部少数民族文化概论 [electronic resource] / 何琼
by He, Qiong
何琼
Beijing : Min zu chu ban she, 2009
北京 : 民族出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhongguo xi bu min zu di qu de jing ji fa zhan / Zheng Changde zhu
中国西部民族地区的经济发展 / 郑长德著
by Zheng, Changde, 1962-
郑长德, 1962-
Beijing : Ke xue chu ban she, 2009
北京 : 科学出版社, 2009
 
 
Xi nan min zu ren kou wen hua yan jiu / Yang Junchang zhu
西南民族人口文化研究 / 杨军昌著
by Yang, Junchang, 1963-
杨军昌, 1963-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015
北京 : 中国社会科学出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo xi nan min zu sheng yu wen hua yan jiu / Yang Zhuhui zhu
中国西南民族生育文化研究 / 杨筑慧著
by Yang, Zhuhui
杨筑慧
Beijing Shi : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2006
北京市 : 中央民族大学出版社, 2006
 
 
Shen hua yu fa zhi : xi nan min zu fa wen hua yan jiu = Mythology and legality : research of national legal culture in southwest China / Shi Di zhu ; zhu bian Zhang Shiya
神話與法制: 西南民族法文化硏究= Mythology and legality : research of national legal culture in southwest China/ 師蒂著;主編張詩亞
by Shi, Di
師蒂
Kunming Shi : Yunnan jiao yu chu ban she : Yunnan sheng xin hua shu dian fa xing jing xiao, 1992
昆明市: 雲南敎育出版社: 云南省新华书店发行经销, 1992
 
 
by He, Qiong
何琼
Beijing : Min zu chu ban she, 2009
北京 : 民族出版社, 2009
 
 
Zu guo zhi jian : Zhongguo xi nan min zu de shen fen ce lüe / Shi Zhiyu zhu
族國之間 : 中國西南民族的身分策略 / 石之瑜著
by Shi, Zhiyu, 1958-
石之瑜, 1958-
Taibei Shi : Yang zhi wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Minguo 93 [2004]
台北市 : 揚智文化事業股份有限公司, 民國93 [2004]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.