National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 80 Results for subject:"Misconduct in office -- China."
Sort by:
 
 
Zhongguo dang dai fan fu xiao shuo / He Zhenbang, Ma Jinhai zhu bian
中国当代反腐小说 / 何镇邦, 马津海主编
Beijing Shi : Jiu zhou chu ban she, 2002
北京市 : 九洲出版社, 2002
 
 
Jian guo yi lai fan tan wu hui lu fa gui zi liao xuan bian / Zui gao ren min jian cha yuan "Fan an wu hui lu fa" yan jiu qi cao xiao zu bian
建国以来反贪污贿赂法规资料选编 / 最高人民检察院《反贪污贿赂法》硏究起草小组编
[Peking] : Zhongguo jian cha chu ban she, 1991
[Peking] : 中国检察出版社, 1991
 
 
Zhongguo zhi wu fan zui yu fang diao cha bao gao / Zhongguo fan zui xue yan jiu hui yu fang zhi wu fan zui wei yuan hui bian
中国职务犯罪预防调查报告 / 中国犯罪学研究会预防职务犯罪专业委员会编
Beijing Shi : Zhongguo min zhu fa zhi chu ban she, 2004
北京市 : 中国民主法制出版社 2004
 
 
Shi jie lao er bu hao dang / Song Zhaolai zhu
世界老二不好當 / 宋趙來著
by Song, Zhaolai
宋趙來
Xianggang : Xianggang cai jing yi dong chu ban you xian gong si, 2011
香港 : 香港財經移動出版有限公司, 2011
 
 
Gei fu bai hao mai : xin Zhongguo fu bai pin du yu kong zhi qiang du xiang guan xing yan jiu / Wang Chuanli zhu
给腐败号脉 : 新中国腐败频度与控制強度相关性硏究 / 王传利著
by Wang, Chuanli, 1967-
王传利, 1967-
Beijing : Qun zhong chu ban she, 2004
北京 : 群众出版社, 2004
 
 
by Cai, Yongshun
Stanford, California : Stanford University Press, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Dang ji zheng ji an jian gui fan hua shen li shi wu / zhu bian Lin Jusheng ; fu zhu bian Li Song, Xu Meng ; zhuan gao ren Lü Zhongzheng ... [et al.]
党纪政纪案件规范化审理实务 / 主编林菊生 ; 副主编李松, 徐猛 ; 撰稿人吕中政 ... [et al.]
Beijing : Zhongguo ren min gong an da xue chu ban she, 1993
北京 : 中国人民公安大学出版社, 1993
 
 
Fan tan xing dong / Jian Chang zhu bian
反贪行动 / 简唱主编
Beijing Shi : Zhongguo jian cha chu ban she, 2007
北京市 : 中国检察出版社, 2007
 
 
Dang dai Zhongguo yan sheng xing quan li fu bai yan jiu [electronic resource] / Hao Wenqing zhu
当代中国衍生性权力腐败研究 [electronic resource] / 郝文清著
by Hao, Wenqing
郝文清
Hefei : Anhui da xue chu ban she, 2011
合肥 : 安徽大学出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
"Ming zhu zhi li bu zhi min" : Zhongguo chuan tong fa lü zhong de guan li du zhi zui yan jiu / Hu Shikai zhu
"明主治吏不治民" : 中国传统法律中的官吏渎职罪硏究 / 胡世凯著
by Hu, Shikai
胡世凯
Beijing : Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2002
北京 : 中囯政法大学出版社, 2002
 
 
Guo jia gong zuo ren yuan zhi wu fan zui yan jiu / zhu bian Sun Qian ; fu zhu bian Tong Jianming ; zhuan gao ren Wang Guanghui ... [et al.]
国家工作人员职务犯罪研究 / 主编孙谦 ; 副主编童建明 ; 撰稿人王光辉 ... [et al.]
Beijing : Fa lü chu ban she, 1998
北京 : 法律出版社, 1998
 
 
Fan fu xin lu : zhuan xing qi Zhongguo fu bai wen ti yan jiu = New path to combat corruption : a research on the issue of corruption in transitional China / He Zengke zhu
反腐新路 : 转型期中国腐败问题硏究 = New path to combat corruption : a research on the issue of corruption in transitional China / 何增科著
by He, Zengke
何增科
Beijing : Zhong yang bian yi chu ban she, 2002
北京 : 中央编译出版社, 2002
 
 
Zhong wai lian zheng zhi du bi jiao / Xiang Jiquan, Li Minjie, Luo Feng zhu
中外廉政制度比较 / 项继权, 李敏杰, 罗峰著
by Xiang, Jiquan, 1962-
项继权, 1962-
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2015
北京 : 商务印书馆, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Hong ding shang ren / Xi Beiniu zhu
紅頂商人 / 西北牛著
by Xi, Beiniu
西北牛
Xianggang : Shi dai chao liu chu ban gong si, 2005
香港 : 時代潮流出版公司 2005
 
 
Zhongguo da lu fu bai zheng zhi xue / Wang Liangneng zhu
中國大陸腐敗政治學 / 王良能著
by Wang, Liangneng
王良能
Taibei Shi : Tangshan chu ban she, 2002
臺北市 : 唐山出版社, 2002
 
 
Zhongguo fan tan diao cha / "Zhongguo fan tan diao cha" bian ji wei yuan hui bian
中国反贪调查 / "中国反贪调查"编辑委员会编
Beijing : Zhongguo jian cha chu ban she, 2004
北京 : 中国检察出版社, 2004
 
 
Fu bai si xiang wen hua tan yuan ji zhi li dui ce yan jiu / Zhang Lianyu zhu
腐败思想文化探源及治理对策硏究 / 张联瑜著
by Zhang, Lianyu
张联瑜
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2003
北京 : 中囯社会科学出版社, 2003
 
 
Wo guo lian zheng jian she ji fa lü bao zhang / zhu bian Wu Yanping ; fu zhu bian Liu Fahe, Xie Jiadao, Wei Kejia ; zhuan gao ren Liu Fahe ... [et al.]
我国廉政建设及法律保障 / 主编武延平 ; 副主编刘法合, 谢家道, 魏克家 ; 撰稿人刘法合 ... [et al.]
[Peking] : Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 1994
[Peking] : 中国政法大学出版社, 1994
 
 
Jia guo jia zhi ming : Zhongguo gong chan dang bu ke ban shang tai mian de quan tan li fu : Zhong gong xin ling dao ban zi bi xu mian dui de ren min jian guan quan li / Li Song zhu
假國家之名: 中國共產黨不可搬上檯面的權貪利腐 : 中共新領導班子必須面對的人民監管權利 / 李松著
by Li, Song
李松
Taibei Shi : Shang qi shi dai, 2012 , ©2011
臺北市 : 上奇時代, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo fan fu bai : xian zhuang yu li lun yan jiu / Wu Pi zhu bian
中国反腐败 : 现狀与理论研究 / 吴丕主编
Ha'erbin Shi : Heilongjiang ren min chu ban she, 2003
哈尔滨市 : 黑龙江人民出版社, 2003
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.