National Library of Australia

Showing 1 - 7 of 7 Results for subject:"Money -- Taiwan."
Sort by:
 
 
Taiwan huo bi xu qiu zhi zai fen xi / Liang Mingyi, Chen Kunming, Liu Shouxiang
臺灣貨幣需求之再分析 / 梁明義, 陳坤銘, 劉壽祥
by Liang, Ming-Yih
Taibei Shi : Zhonghua jing ji yan jiu yuan, Minguo 71 [1982]
台北市 : 中華經濟研究院, 民國71 [1982]
 
 
by Liu, Fu-Chi
Taipei : Institute of Economics, Academia Sinica , 1970
 
 
Taiwan guang fu qian huo bi shi shu / Yuan Yingsheng zhu
臺灣光復前貨幣史述 / 袁穎生著
by Yuan, Yingsheng
袁穎生
Nantou Shi : Taiwan Sheng wen xian wei yuan hui, Minguo 90 [2001]
南投市 : 臺灣省文獻委員會, 民國90 [2001]
 
 
Taiwan huo bi yu jin rong lun wen ji / Zong zhu bian Yu Zongxian ; ben ji zhu bian Qiu Zhengxiong
臺灣貨幣與金融論文集 / 總主編于宗先 ; 本集主編邱正雄
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 64 [1975]
臺北市 : 聯經出版事業公司, 民國64 [1975]
 
 
Tai bi, xin Tai bi tu jian = Guide to currency issuance in Taiwan / [bian ji zhe Tai bi, xin Tai bi tu jian bian ji wei yuan hui]
臺幣・新臺幣圖鑑 = Guide to currency issuance in Taiwan / [編輯者臺幣・新臺幣圖鑑編輯委員會]
Taibei Shi : Zhong yang yin hang fa xing ju, Minguo 87 [1998]
台北市 : 中央銀行發行局, 民國87 [1998]
 
 
by Liu, Fu-Chi
Taipei : China Committee for Publication Aid and Prize Awards, 1970
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.