National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 531 Results for subject:"Mongols -- History."
Sort by:
 
 
Zhong gong Nei Menggu di qu xuan chuan gong zuo da shi ji / zhu bian: Zhou Chunjie ; fu zhu bian: Along
中共内蒙古地区宣传工作大事记 / 主编: 周纯杰 ; 副主编: 阿龙
[Nei Menggu] : Nei Menggu dang wei xuan chuan bu, [2013]
[内蒙古] : 内蒙古党委宣传部, [2013]
BookBook [text, volume]
 
 
Wai Menggu xian dai shi / Zhang Dajun zhu
外蒙古現代史 / 張大軍著
by Zhang, Dajun
張大軍
Taibei shi : Lan xi chu ban she, Minguo 72 [1983]
台北市 : 蘭溪出版社, 民國72 [1983]
 
 
Qian Menggu ji shi ben mo : er juan ; Hou Menggu ji shi ben mo : er juan / Han Shanzheng zhuan
前蒙古紀事本末 : 二卷 ; 後蒙古紀事本末 : 二卷 / 韓善徵撰
by Han, Shanzheng
韓善徵
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Menggu min zu fa xiang di kao lun / Jin Zhao, Alede'ertu zhu bian
蒙古民族发祥地考论 / 金昭, 阿勒得尔图主编
Beijing Shi : Wen hua yi shu chu ban she, 2009
北京市 : 文化艺术出版社, 2009
BookBook [text, volume]
 
 
Menggu shi Heye Yuansan shu Ouyang Rui [i.e. Ruihua] yi
蒙古史 河野元三述 歐陽瑞[i.e. 瑞驊]譯
Uniform title: Mōko shi. Chinese
蒙古史. Chinese
by Kōno, Genzō, 1876-1931
河野元三, 1876-1931
[Taibei Xian Yonghe Zhen] Wen hai chu ban she [Minguo 59 i.e. 1970]
[臺北縣永和鎮] 文海出版社 [民國59 i.e. 1970]
 
 
Menggu "zi zhi yun dong" shi mo / Lu Minghui zhu
蒙古《自治运动》始末/ 卢明辉著
by Lu, Minghui
卢明辉
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980
北京: 中华书局: 新华书店北京发行所发行, 1980
 
 
by Rupen, Robert A. (Robert Arthur), 1922-
Stanford, Calif., Hoover Institution on War, Revolution, and Peace, Stanford University [1966]
 
 
Han yi Menggu huang jin shi gang / Zhu Feng, Jia Jingyan yi
汉译蒙古黄金史纲 / 朱风, 贾敬颜译
Uniform title: Zhu han yuan liu huang jin shi gang
諸汗源流黄金史纲
Huhehaote : Nei Menggu ren min chu ban she, 2007
呼和浩特 : 內蒙古人民出版社, 2007
 
 
Menggu yuan liu jian zheng / Shen Zengzhi ... [et al.] zhuan
蒙古源流笺证 / 沈增植 ... [et al.]撰
Beijing Shi : Zhongguo shu dian, 2008
北京市 : 中国书店, 2008
 
 
Menggu shi lun wen xuan ji / [Huhehaote shi Menggu yu wen li shi xue hui bian yin ; bian ji Qinglai, Jin Feng]
蒙古史论文选集 / [呼和浩特市蒙古语文历史学会编印 ; 编辑庆来, 金峰]
Huhehaote : Huhehaote Shi Menggu yu wen li shi xue hui, 1983-
呼和浩特 : 呼和浩特市蒙古语文历史学会, 1983-
 
 
Xin yi jian zhu "Menggu mi shi" / Daoruntibu zhu
新译简注《蒙古秘史》/ 道润梯步著
by Taoruntibu
道润梯步
Xianggang : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 1980
香港 : 生活, 讀書新知三联書店, 1980
 
 
Menggu shi yan jiu lun wen ji / Lu Minghui, Yu Dajun, Gao Wende bian
蒙古史硏究论文集 / 卢明辉, 余大钧, 高文德编
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
[Peking] : 中國社会科学出版社 : 新華書店北京发行所发行, 1984
 
 
Ming dai Menggu shi lun / Bo Yinhu
明代蒙古史論 / 薄音湖
by Bo, Yinhu
薄音湖
Taibei shi : Meng zang wei yuan hui , 1998
台北市 : 蒙藏委員會, 1998
 
 
Menggu zu gu dai zhan zheng shi / Luowangzhabu ... [et al.] he zhu
蒙古族古史战爭史 / 罗旺扎布 ... [et al.] 合著
[Peking] : Min zu chu ban she, 1992
[Peking] : 民族出版社, 1992
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.