National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 10062 Results for subject:Mountaineering.
Sort by:
 
 
Qiyun shan zhi [microform] : [5 juan / Lu Dian ji]
齊雲山志 [顯微資料] : [5卷 / 魯點輯]
[China, Wanli 27 i.e. 1599 kan]
[China, 萬曆27 i.e. 1599刊]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Lu Shan [picture]
庐山 [picture]
Shanghai : Ren min mei shu chu ban she, 1961
上海 : 人民美术出版社, 1961
 
 
Guang Yandang shan zhi : [28 juan : juan shou : juan mo] / Zeng Wei bian [zhuan]
廣雁蕩山誌: [28卷:卷首:卷末] / 曾唯編[撰]
by Zeng, Wei
曾唯
Dongjia : Yilu yuan, Jiaqing wu chen [1808]
東嘉: 依绿園, 嘉慶戊辰[1808]
 
 
Tiantai Shan you lan zhi / Chen Jialin bian
天台山遊覧志 / 陳甲林編
Shanghai : Zhonghua shu ju, [1937]
上海 : 中華書局, [1937]
 
 
Tiantai Shan fang wai zhi = Mount Tiantai Gazetteer / Shi Chuandeng bian zuan
天台山方外志 = Mount Tiantai Gazetteer / 釋傳燈編纂
Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si, 2013
臺北市 : 新文豐出版股份有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Jiuhua Shan zhi = Mount Jiuhua Gazetteer / Shi Yinguang, Xu Zhijing, Shi Desen bian zuan
九華山志 = Mount Jiuhua Gazetteer / 釋印光, 許止淨, 釋德森編纂
Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si, 2013
臺北市 : 新文豐出版股份有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Jizu Shan zhi = Mount Jizu Gazetteer / Fan Chengxun bian zuan
雞足山志 = Mount Jizu Gazetteer / 范承勳編纂
Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si, 2013
臺北市 : 新文豐出版股份有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Emei Shan zhi = Mount Emei Gazetteer / Shi Yinguang, Xu Zhijing bian zuan
峨眉山志 = Mount Emei Gazetteer / 釋印光, 許止淨編纂
Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si, 2013
臺北市 : 新文豐出版股份有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Qingliang Shan zhi = Mount Qingliang Gazetteer / Shi Yinguang, Xu Zhijing, Shi Desen bian zuan
清涼山志 = Mount Qingliang Gazetteer / 釋印光, 許止淨, 釋德森編纂
Taibei Shi : Xin wen feng chu ban gu fen you xian gong si, 2013
臺北市 : 新文豐出版股份有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
"Fuchun shan ju tu" juan
《富春山居图》卷
by Huang, Gongwang, 1269-1354
黄公望, 1269-1354
[Tientsin] : Tianjin ren min mei shu chu ban she : Tianjin shi xin hua shu dian fa xing, 1983
[Tientsin] : 天津人民美術出版社 : 天津市新華書店发行, 1983
 
 
Zou jin da Qinling : Zhonghua min zu fu qin shan tan xing / Wang Ruobing zhu
走进大秦岭 : 中华民族父亲山探行 / 王若冰著
by Wang, Ruobing
王若冰
Guangzhou Shi : Guangdong Sheng chu ban ji tuan : Hua cheng chu ban she, 2007
广州市 : 广东省出版集团 : 花城出版社, 2007
 
 
Liangshan bo feng qing / Xu Ping
梁山泊风情 / 许评
by Xu, Ping, 1926-
许评, 1926-
Guangzhou shi : Hua cheng chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
广州市 : 花城出版社 : 广东省新華書店发行, 1983
 
 
Fuchun shan ju xin tu / Ye Qianyu zuo
富春山居新图 / 叶浅予作
by Ye, Qianyu, 1907-
叶浅予, 1907-
Changsha shi : Hunan mei shu chu ban she, 1983
长沙市 : 湖南美術出版社, 1983
 
 
by Jerome, John
New York : Harcourt Brace Jovanovich, c1978
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.