National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 20 Results for subject:"Mural painting and decoration, Thai -- Thailand -- Bangkok."
Sort by:
 
 
Čhittrakam fāphanang Wat Dusidārām = Mural paintings of Wat Dusidaram / phūkhīan, ʻAphiwan ʻAdunyaphichēt ; phūplǣ, ʻAnchanā ʻAtsawānit
จิตรกรรมฝาผนังวัดดุสิดาราม = Mural paintings of Wat Dusidaram / ผู้เขียน, อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์ ; ผู้แปล, อัญชนา อัศวาณิชย์
by ʻAphiwan ʻAdunyaphichēt
อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์
Krung Thēp : Samnakphim Mư̄ang Bōrān, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, ๒๕๕๖
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Čhittakam fāphanang mō̜radok phǣaendin chut Rāmmakīan Wat Phrasīrattanasātsadārām / dōi Sētthaman Kānčhanakun
จิตกรรมฝาผนังมรดกแผ่นดิน ชุด รามเกียรติ์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม / โดย เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
by Sētthaman Kānčhanakun
เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
Krung Thēp : Samnakphim Sētthasin, 2553 [2010]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เศรษฐศิลป์, 2553
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Pathumwanānusō̜n : Khrōngkān Būrana Patisangkhō̜n Wat Pathumwanārām / kō̜ng bannāthikān, Lœ̄tlaksanā Yō̜tʻāwut [and seven others]
ปทุมวนานุสรณ์ : โครงการบูรณปฎิสังขรณ์วัดปทุมวนาราม / กองบรรณาธิการ, เลิศลักษณา ยอดอาวุธ [and seven others]
[Bangkok] : Samnakngān Sapsin Sūan Phramahākasat, Tulākhom 2555 [October 2012]
[Bangkok] : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, ตุลาคม ๒๕๕๕
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Čhittrakam fāphanang mō̜radok phǣndin : chut thēp chumnum Phra thinang Phutthathaisawan / dōi Sētthaman Kānčhanakun
จิตรกรรมฝาผนังมรดกแผ่นดิน : ชุด เทพชุมนุม พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
by Sētthaman Kānčhanakun
เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล
Krung Thēp : Samnakphim Sētthasin, 2558 [2015]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เศรษฐศิลป์, ๒๕๕๘
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Cihittrakam fae phanang Wat Thoxeng Thammachaet = mural paintings of Wat Thong Thammachat / Aphiwan ʻAdunyaphichēt
จิตรกรรมฝาผนังวัดทองธรรมชาติ = mural paintings of Wat Thong Thammachat / อภิวันทน์ อดุลยพิเชฎฐ์
by ʻAphiwan ʻAdunyaphichēt
อภิวันทน์ อดุลยพิเชฎฐ์
Krung Thēp : Samnakphim Mư̄ang Bōrān, 2557 [2014]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, ๒๕๕๗
BookBook [text, still image, volume]
 
 
[Bangkok] : Wat Phrachetuphonwimonmangkhalaram, 2541 [1998]
 
 
Krung Thep : Muang Boran, 1982
 
 
Rāmmakīan Wat Phra Kǣo khīan mai samai Ratchakān thī 7 / Rungrōt Phiromʻanukūn
รามเกียรติ์วัดพระแก้วเขียนใหม่สมัยรัชกาลที่ 7 / รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล
by Rungrōt Phiromʻanukūn, 1974-
รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2560 [2017]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2560
BookBook [text, volume]
 
 
Phāp Rāmmakīan / Phrabāt Somdet Phra Paraminthra Mahā Phūmiphon ʻAdunlayadēt song thāi
ภาพรามเกียรติ์ / พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงถ่าย
[Krung Thēp : Samnak Rātchalēkhāthikān], 2495 [1952]
[กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ], ๒๔๙๕
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Thēpwisutthiwēthī (Sut Thitawīrō Pō̜. Thō̜. 9) čhaoʻāwāt Wat Mahāphrưtthārām,...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิสุทธิเวที (สุด ฐิตวีโร ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม อดีต เจ้าคณะภาค ๑๐ วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๑ ณ เมรุวัดมหาพฤฒาราม, กรุงเทพมหานคร
[Krung Thēp : Phra Mēthīkittayāphō̜n, 2531 i.e. 1988]
[กรุงเทพฯ : พระเมธีกิตยาภรณ์, ๒๕๓๑]
 
 
[Bangkok] : Rongrian Suwannaram Witthayakhom : Samakhom Sit Kao Suwannaram Witthayakhom, [2530 i.e. 1987]
 
 
Phraphutthaprawat : čhāk čhittrakam fāphanang Phrathīnang Phutthaisawan, Phiphitthaphanthasathān hǣng Chāt Phra Nakhō̜n / [by Dorothy H. Fickle]
พระพุทธประวัติ : จากจิตรกรรมฝาผนัง พระที่นั่งพุทไธสวรรค์, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร / [by Dorothy H. Fickle]
Uniform title: Life of the Buddha murals. Thai & English
by Fickle, Dorothy H
[Krung Thēp] : Krom Sinlapākō̜n, 2522 [1979]
[กรุงเทพฯ] : กรมศิลปากร, 2522 [1979]
BookBook [text, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Naī Kasēm Sawatdī Thō̜.Chō̜., Thō̜.Mō̜.,Wanʻāthit thī 8 Mēsāyon Phutthasakkarāt 2561,...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายเกษม สวัสดี ท.ช.,ท.ม. วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Sawatdī, 2561 [2018] , Krung Thēp : Samnakphim Sǣngdǣt Phư̄ang Dek, 2547 [2004]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวสวัสดี, ๒๕๖๑ , กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงแดดเพื่อนเด็ก, ๒๕๔๗
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.