National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 265 Results for subject:"Music -- Thailand."
Sort by:
 
 
Pœ̄t sarong Pōng Lāng saʻō̧n / doi Pōng Lāng saʻō̧n ; rīaprīang dōi Suwimon Tōnwut
เปิดโสร่ง โปงลางสะออน / โดย โปงลางสะออน ; เรียบเรียงโดย สุวิมล โต่นวุธ
by Pōng Lāng saʻō̧n
โปงลางสะออน
Krung Thēp : Phō Ēmā Buk, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : โพเอมา บุคส์, 2549
 
 
Phēng dontrī læ nāttasin čhāk Sān Somdet / phūrūaprūam, Sathīan Dūangčhanthip ; Phūnphit ʻAmāttayakun, bannāthikān
เพลง ดนตรี และนาฏศิลป์ จากสาส์นสมเด็จ / ผู้รวบรวม, เสถียร ดวงจันทร์ทิพย์ ; พูนพิศ อมาตยกุล, บรรณาธิการ
Uniform title: Sān Somdet. Selections
สาส์นสมเด็จ. Selections
by Naritsarānuwattiwong, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1863-1947
นริศรานุวัดติวงศ์, Prince, son of Mongkut, King of Siam, 1863-1947
Nakhō̧n Pathom: Samnakphim Witthayālai Duriyāngkhasin, Mahāwitthayālai Mahidon, 2552 [2009]
นครปฐม : สำนักพิมพ์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
 
 
Sēnthāng lat hat lēn dontrī Thai : ranāt khō̜ngwong sō̜ čhakhē khim khlui ching nāthap / Samret Khammōng
เส้นทางลัด หัดเล่นดนตรีไทย : ระนาค ฆ้องวง ซอ จะเข้ ขิม ขลุ่ย ฉิ่ง หน้าทับ / สำเร็จ คำโมง
by Samret Khammōng
สำเร็จ คำโมง
Krung Thēp : Samnakphim Thānbandit, 2554 [2011]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ฐานบัณฑิต, 2554
BookBook [text, notated music, volume]
 
 
30 pi Ǣmmœ̄ [videorecording]
30 ปี แฮมเมอร์ [videorecording]
[Bangkok] : Ǣmmœ̄, [2009]
 
 
Rūam yō̧t phlēng hit : lūkkrūng
รวมยอดเพลงฮิต ลูกกรุง
[Krung Thēp] : Sayām bukthrētding, [2516 i.e. 1973]
กรุงเทพฯ : สยามบุ๊คเทรดดิ้ง, 2516
 
 
 
 
Krung Thep : Samnakphim Sarai, 2526 [1983]
 
 
Num phan dư / ʻAmmarāphō̜n Phǣndinthō̜ng
หนุ่ม พันธ์ดื้อ / อมราพร แผ่นดินทอง
by ʻAmmarāphō̜n Phǣndinthō̜ng
อมราพร แผ่นดินทอง
Krung Thēp : Wœ̄k Phō̜i Phaplitching, 2547 [2004]
กรุงเทพฯ : เวิร์คพอยท์ พับลิชชิ่ง, 2547
 
 
Dontrī Thai Thammasāt, 2513 / khana phūčhattham nangsư̄, Naowarat Phongphaibūn [and two others]
ดนตรีไทยธรรมศาสตร์, 2513 / คณะผู้จัดทำหนังสือ, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ [and two others]
[Bangkok] : Samōsō̜n Naksưksā Mahāwitthayālai Thammasāt, 2513 [1970]
[Bangkok] : สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๓
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Krung Thēp ... : Sayām Konlakān, 2527 [1984]
กรุงเทพฯ : สยามกลการ, 2527 [1984]
 
 
London : World Music Network, p2003
AudioAudio [sound recording]
 
 
by Sangopsuuk Thammawihan
Krung Thep : Samnakphim haeng Chulalongkonmahawitthayalai, 2540 [1997]
 
 
Krung Thēp : J-BICS, 2547 [2004]
 
 
Tamnān khrū phlēng : phlēng Thai sākon lūk krung/ Khītā Phayāthai
ตำนานครูเพลง : เพลงไทยสากลลูกกรุง / คีตา พญาไท
by Khītā Phayāthai
คีตา พญาไท
Krung Thēp : Samnakphim Sǣngdāo, 2555 [2012]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงดาว, 2555
BookBook [text, still image, volume]
 
 
[Bangkok] : Samnakngan Warasan Dontri, 2530-2531 [1987-1988]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.