National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 221 Results for subject:"Muslims -- China."
Sort by:
 
 
Qinghai hui zu shi [electronic resource] / La Bingde deng
青海回族史 [electronic resource] / 喇秉德等
Beijing : Min zu chu ban she, 2009
北京 : 民族出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Niu jie : yi ge cheng shi Hui zu she qu de bian qian / Liang Jingyu zhu
牛街 : 一个城市回族社区的变迁 / 良警宇著
by Liang, Jingyu
良警宇
Beijing Shi : Zhong yang min zu da xue chu ban she, 2006
北京市 : 中央民族大学出版社, 2006
 
 
Tianshui Hui zu shi lüe / Wu Yu bian zhu
天水回族史略 / 吴钰编著
by Wu, Yu
吴钰
Lanzhou Shi : Gansu ren min chu ban she, 2008
兰州市 : 甘肃人民出版社, 2008
 
 
Zhangjiachuan hui zu yan jiu. 1 / zhu bian Hu Youze
张家川回族研究. 1 / 主编虎有泽
Lanzhou Shi : Lanzhou da xue chu ban she, 2007
兰州市 : 兰州大学出版社, 2007
 
 
Gan Qing Ning Hui zu nü xing chuan tong she hui wen hua bian qian yan jiu / Luo Guihua zhu
甘青宁回族女性传统社会文化变迁研究 / 骆桂花著
by Luo, Guihua, 1972-
骆桂花, 1972-
Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2007
北京市 : 民族出版社, 2007
 
 
Qing dai Xinjiang he zhuo pan luan yan jiu / Pan Xiangming zhu
清代新疆和卓叛乱研究 / 潘向明著
by Pan, Xiangming
潘向明
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2011
北京 : 中国人民大学出版社, 2011
 
 
"Dong Tujue si tan" fen lie zhu yi de you lai yu fa zhan / Li Sheng zhu
"东突厥斯坦"分裂主义的由来与发展 / 厉声著
by Li, Sheng
厉声
Wulumuqi Shi : Xinjiang ren min chu ban she, 2007
乌鲁木齐市 : 新疆人民出版社, 2007
 
 
"Dong Tu" de li shi yu xian zhuang / Pan Zhiping, Wang Mingye, Shi Lan zhu
"东突"的历史与现状 / 潘志平, 王鸣野, 石岚著
by Pan, Zhiping
潘志平
Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2008
北京市 : 民族出版社, 2008
 
 
Xin Zhongguo de hui hui min zu / Ding Yimin bian zhu
新中国的回回民族 / 丁毅民編著
by Ding, Yimin
丁毅民
Beijing : Min zu chu ban she, 1958
北京 : 民族出版社, 1958
 
 
Zhongguo Musilin de zong jiao sheng huo / Zhongguo Yisilan jiao xie hui bian
中國穆斯林的宗敎生活 / 中國伊斯蘭敎協會編
by Zhongguo Yisilan jiao xie hui
中國伊斯蘭敎協會
Beijing : Min zu chu ban she, 1956
北京 : 民族出版社, 1956
 
 
Hui Zu wen hua lun ji : fu "Huihui yuan lai" zheng li ben / Ma Kuangyuan zhu
回族文化论集 : 附《回回原來》整理本/ 马旷源著
by Ma, Kuangyuan
马旷源
Beijing : Zhongguo wen lian chu ban gong si, 1998
北京 : 中國文联出版公司, 1998
 
 
by Lu, David
Hong Kong : International Studies Group, 1964
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo Hui jiao shi jian, Ma Yiyu zhu
中國回敎史鑑, 馬以愚著
by Ma, Yiyu, 1904-?
馬以愚, 1904-?
Changsha, Shang wu, Minguo 30 [1941]
長沙, 商務, 民國30 [1941]
 
 
Qian jin zhong de Zhongguo Musilin / Zhongguo Yisilan jiao xie hui bian ji
前进中的中国穆斯林 / 中國伊斯蘭敎协會編輯
Beijing : Min zu chu ban she, 1957
北京 : 民族出版社, 1957
 
 
Hui zu jie du / Zhao Jie zhu
回族解读 / 赵杰著
by Zhao, Jie, 1953-
赵杰, 1953-
Yinchuan Shi : Ningxia ren min chu ban she, 2007
银川市 : 宁夏人民出版社, 2007
 
 
Huihui min zu di xin sheng / Bai Shouyi zhu
回回民族底新生 / 白壽彝著
by Bai, Shouyi
白壽彝
[Shanghai] : Dong fang shu she, [1951]
[上海] : 東方書社, [1951]
 
 
Zhongguo bian yuan Musilin zu qun de ren lei xue kao cha / Ding Mingjun zhu
中国边缘穆斯林族群的人类学考察 / 丁明俊著
by Ding, Mingjun, 1962-
丁明俊, 1962-
Yinchun Shi : Ningxia ren min chu ban she, 2006
银川市 : 宁夏人民出版社, 2006
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.