National Library of Australia

We’re delighted to be able to re-open the Library for pre-booked ticketed access to our collections. Read more...

Showing 1 - 19 of 19 Results for subject:"Nakhō̧nsawanwō̧raphinit, Prince, son of Chulalongkorn, King of Siam, 1881-1944."
Sort by:
 
 
Wang tǣk / Kittiphong Wirōtthammākūn
วังแตก / กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร
by Kittiphong Wirōtthammākūn
กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร
Krung Thēp : Samnakphim Dō̜kyā 2000, 2560 [2017]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า 2000, ๒๕๖๐
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Wang tǣk / Kittiphong Wirōtthammakūn
วังแตก / กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร
by Kittiphong Wirōtthammākūn
กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร
Krung Thēp : Samnakphim Dō̜kyā 2000, 2555 [2012]
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ดอกหญ้า 2000, ๒๕๕๕
 
 
Banthưk khwāmsongčham bāng rư̄ang khō̧ng Mō̧m Čhao Prasomsong Bō̧riphat nai Somdet Čhaofā Kromphra Nakhō̧nsawanwō̧raphinit [electronic resource] /...
บันทึกความทรงจำบางเรื่องของหม่อมเจ้าประสมสงค์ บริพัตรในสมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระนครสวรรค์วรพินิต [electronic resource] / หม่อมเจ้าหญิงประสมสงค์ บริพัตร
by Prasomsong Bō̧riphat, M.C
ประสมสงค์ บริพัตร, M.C
Krung Thēp : Rān Nangsư̄ Thā Chāng, 2550 [2007]
กรุงเทพฯ : ร้านหนังสือท่าช้าง, 2550
BookBook [electronic resource]
 
 
Thœ̄t phrakīat Čhō̜mphon Somdet Phračhao Bō̜rommawongthœ̄ Čhaofā Bō̜riphatsukhumphan, Krommaphra Nakhō̜nsawanwō̜raphinit : nư̄ang nai...
เทอดพระเกียรติจอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์, กรมพระนครสวรรค์วรพินิต : เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๒๔
[Bangkok] : Samnakngān Sœ̄msāng ʻĒkkalak khō̜ng Chāt, 2524 [1981]
[Bangkok] : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, ๒๕๒๔ [1981]
BookBook [text, volume]
 
 
Banthưk khwāmsongčham bāng rư̄ang / khō̜ng Mō̜m Chao Ying Prasongsom Bō̜riphat nai Somdet Čhaofā Krommaphra Nakhō̜nsawanwō̜raphinit
บันทึกความทรงจำบางเรื่อง / ของหม่อมเจ้าหญิงประสงค์สม บริพัตร ในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต
by Prasongsom Bō̜riphat, M.C., 1886-1956
ประสงค์สม บริพัตร, M .C., 1886-1956
Phra Nakhō̜n : Khrō̜pkhrūaBō̜riphat, 2499 [1956] , Phra Nakhō̜n : Rōngphim Phračhan, 2499 [1956]
พระนคร : ครอบครัวบริพัตร, ๒๔๙๙ , พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๔๙๙
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Nư̄ang nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phračhao Wō̧rawongthœ̄ Phraʼongčhao Phisitsopsamai na mēn Wat Thēpsirinthrāwāt, 8...
เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสิฐสบสมัย ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส ๘ พฤษภาคม ๒๕๑๗
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Phračhao Wō̧rawongthœ̄ Phraʼongčhao Phisitsopsamai], 2517 [1974]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสิฐสบสมัย], ๒๕๑๗
 
 
100 pī Wang Bāng Khunphrom / Thanākhān hǣng Prathēt Thai ; phūkhīan Pinrat Kānčhanatthiti ... [læ khon ʻư̄nʻư̄n] ; khana phūčhattham...
100 ปี วังบางขุนพรหม / ธนาคารแห่งประเทศไทย ; ผู้เขียน ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ ... [และคนอื่น ๆ] ; คณะผู้จัดทำหนังสือ สุมัยวดี เมฆสุต ... [และคนอื่น ๆ] ; ทีมวิชาการพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ค้นคว้า ; ถ่ายภาพ อรุณ เพิ่มพูนโสภณ, กฤษณะ ก้องเกียรติพานิช, สมลักษณ์ รุ่งอารี
Krung thēp : Phiphitthaphan Thanākhān hǣng Prathēt Thai, 2546 [2006]
กรุงเทพฯ : พิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2549
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Phrarātchahatthalēkhā... Phra Pokklao phrarātchathān phrathidā Somdet Čhaofā Krommaphra Nakhō̜nsawanwō̜raphinit nai khrāo sadet praphāt Ko̜ Chawā...
พระราชหัตถเลขา พระยาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทาน พระธิดาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต ในคราวเสด็จประพาศเกาะชวา เมื่อปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๔๗๒
by Prajadhipok, King of Siam, 1893-1941
[Phranakhō̜n : Phrathidā Somdet Čhaofā Krommaphra Nakhō̜nsawanwō̜raphinit], 2492 [1949]
[พระนคร : พระธิดาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต], 2492 [1949]
 
 
Phrarāchahatthalēkhā Phrabāt Somdet Phra Čhunlačhō̜mklao Čhaoyūhūa. Læ, Lāiphrahat Somdet Phra Pitutchāčhao Sukhumānmārasī Phra...
พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. และ, ลายพระหัตถ์สมเด็จพระปิตุฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอรรคราชเทวี [electronic resource]
Uniform title: Correspondence
by Chulalongkorn, King of Siam, 1853-1910
Phra Nakhō̜n : Rōngphim Thai Khasēm, 2493 [1950]
พระนคร : โรงพิมพ์ไทยเขษม, ๒๔๙๓
BookBook [electronic resource]
 
 
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Čhō̜mphon Somdet Phračhao Bō̜rommawongthœ̄ Čhaofā Bō̜riphat Sukhumphan Krom Phra Nakhō̜n...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตร์สุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ณ ท้องสนามหลวง ปีขาล วันที่ ๑๐ เมษายน พระพุทธศักราช ๒๔๙๓
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Nư̄ang nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng phrasop Phračhao Wō̜rawongthœ̄ Phraʻong Čhao Sirirattanabutsabong na mēn lūang nā phlapphlā...
เนื่องในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓
Krung Thēp : Rātchasakun Bō̜riphat læ Rātchasakun Ditsakun, 2533 [1990]
กรุงเทพฯ : ราชสกุลบริพัตรและราชสกุลดิศกุล, ๒๕๓๓
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.