National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1 - 20 of 5015 Results for subject:Names.
Sort by:
 
 
Han'guk chimyŏng yuraejip. Chŏlla, Cheju p'yŏn / pʻyŏnchʻan wiwŏn Im Sŏng-an [and four others] ; chipʻil wiwŏn Kang Chi-yŏng [and fifteen others]
한국 지명 유래집 . 전라·제주편 / 편찬 위원 임 성안 [and four others] ; 집필 위원 권 성안 [and fifteen others]
Kyŏnggi-do Suwŏn-si : Kuktʻo Haeyangbu, Kukt'o Chiri Chŏngbowŏn, 2010
BookBook [text, cartographic image, volume]
 
 
Han'guk chimyŏng yuraejip. Ch'ungch'ŏng p'yŏn / Kukt'o Chiri Chŏngbowŏn
한국 지명 유래집. 충청 편 / 국토 지리 정보원
Sŏul-si : Jinhan M&B, 2015 , ©2015
서울시 : Jinhan M&B, 2015
BookBook [text, cartographic image, volume]
 
 
Zhuangzi Song ren kao / Chen Guanxue zhu
莊子宋人考 / 陳冠學著
by Chen, Guanxue, 1934-
陳冠學, 1934-
Gaoxiong : San xin chu ban she, Minguo 66 [1977]
高雄 : 三信出版社, 民國66 [1977]
 
 
Han'guk chimyŏng yuraejip. Kyŏngsang pʻyŏn / pʻyŏnchʻan wiwŏn Im Sŏng-an [and three others] ; chipʻil wiwŏn Kwŏn Sŏn-jŏng [and eighteen others]
한국 지명 유래집 . 경상 편 / 편찬 위원 임 성안 [and three others] ; 집필 위원 권 선정 [and eighteen others]
Kyŏnggi-do Suwŏn-si : Kuktʻo Haeyangbu, Kukt'o Chiri Chŏngbowŏn, 2011
경기도 수원시 : 국토 해양부, 국토 지리 정보원, 2011
BookBook [text, cartographic image, volume]
 
 
San guo zhi ren ming lu : bu zheng ben / Wang Zuyi zhu
三國志人名錄 : 補正本 / 王祖彝著
by Wang, Zuyi
王祖彝
Shanghai : Shang wu yin shu guan, 1957
上海 : 商務印書館, 1957
 
 
Thīralư̄k ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Mō̜mlūang Sīfā (Ladawan) Mahāwan sinlapin hǣng chāt sākhā wannasin pračham pī...
ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงศรีฟ้า (ลดาวัลย์) มหาวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2539 / คณะผู้จัดทำ กนกพันธ์ สุนทรกมลวัฒน์ [and four others]
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Mahāwan, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวมหาวรรณ์, 2556 [2013]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Guangdong Sheng zhi. Di ming zhi / Guangdong Sheng di fang Shi zhi bian zuan wei yuan hui bian
广东省志. 地名志 / 广东省地方史志编纂委员会编
[Guangzhou Shi] : Guangdong ren min chu ban she, 1999
[广州市] : 广东人民出版社, 1999
 
 
Guangdong sheng Dongguan shi di ming zhi = Guangdong sheng Dongguan shi dimingzhi / Guangdong sheng Dongguan shi di ming wei yuan hui bian
广东省东莞市地名志= Guangdong sheng Dongguan shi dimingzhi / 广东省东莞市地名委员会编
Guangzhou : Guangdong gao deng jiao yu chu ban she, 1987
广州: 广东高等教育出版社, 1987
 
 
Kojido rŭl t'onghae pon Ch'ungch'ŏng chimyŏng yŏn'gu = Study on place names in Chungcheong-do, through the old maps of the National Library of Korea...
고지도 를 통해 본 충청 지명 연구 = Study on place names in Chungcheong-do, through the old maps of the National Library of Korea / 기획, 편집 도서관 연구소 고전 운영실 ; 글 이 기봉
by Yi, Ki-bong, 1967-
이 기봉, 1967-
Sŏul-si : Kungnip Chungang Tosŏgwan, 2012-2014
서울시 : 국립 중앙 도서관, 2012-2014
BookBook [text, volume]
 
 
Dezhou Diqu xian shi ming kao yu xiang qing / Dezhou Diqu shi zhi ban gong shi
德州地区县市名考与乡情 / 德州地区史志办公室
[Shandong] : Shandong ren min chu ban she, 1989
[山东] : 山东人民出版社, 1989
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.