National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 21 Results for subject:"Nanjing (Jiangsu Sheng, China) -- Description."
Sort by:
 
 
Jinling feng mao / Xia Shufang ; [cha tu Yun Nanping ... et al.]
金陵风貌 / 夏树芳 ; [插图恽南平 ...et al.]
by Xia, Shufang
夏树芳
Shanghai : Shanghai ke xue ji shu chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1981
上海 : 上海科学技术出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1981
 
 
Nanjing dao you / ben she bian
南京导游/ 本社编
[Nanjing shi] : Jiangsu ke xue ji shu chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
[南京市]: 江苏科学技术出版社: 江苏省新華書店发行, 1982
 
 
Nanjing wen wu yu gu ji / Nanjing shi bo wu guan, Nanjing shi wen wu guan li wei yuan hui bian ; Yi Jiasheng zhuan wen ; Yao Wentao she ying
南京文物与古迹 / 南京市博物馆, 南京市文物管理委员会编 ; 易家胜撰文 ; 姚文涛攝影
Beijing : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京 : 文物出版社 : 新華書店北京发行所发行, 1982
 
 
Nanjing feng wu zhi = Scenic wonders of Nanjing / Nanjing shi bo wu guan
南京风物志 = Scenic wonders of Nanjing / 南京市博物馆
[Nanjing shi] : Jiangsu ren min chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1983
[南京市] : 江苏人民出版社 : 江苏省新華書店发行, 1983
 
 
Jinling di zhi tu kao : Jiangsu sheng / bu zhu zhuan ren
金陵地志圖考 : 江蘇省 / 不著撰人
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 72 [1983]
臺北市 : 成文出版社, 民國72 [1983]
 
 
Jinling tu yong : Jiangsu sheng / Zhu Zhifan zhuan
金陵圖詠 : 江蘇省 / 朱之蕃撰
by Zhu, Zhifan, 1564-
朱之蕃, 1564-
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 72 [1983]
臺北市 : 成文出版社, 民國72 [1983]
 
 
Jinling ming sheng : yi juan / Tang Zangun zhuan
金陵名胜 : 一卷 / 唐赞袞撰
by Tang, Zangun
唐赞袞
Beijing : Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin, 1999
北京 : 中华全囯图书馆文献缩微复制中心, 1999
 
 
Nanjing yin xiang / Guo Moruo zhu
南京印象 / 郭沫若著
by Guo, Moruo, 1892-1978
郭沫若, 1892-1978
Shanghai : Qun yi chu ban she, Minguo 35 [1946]
上海 : 羣益出版社, 民國35 [1946]
 
 
Jinling dai zheng lu : Jiangsu sheng / Jin Ao ji
金陵待徵錄 : 江蘇省 / 金鰲輯
Taibei shi : Cheng wen chu ban she, Minguo 72 [1983]
臺北市: 成文出版社, 民國72 [1983]
 
 
Nanjing you lan shou ce / Nanjing lü you she bian
南京游览手册 / 南京旅游社编
[Nanjing Shi] : Jiangsu ren min chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
[南京市] : 江苏人民出版社 : 江苏省新华书店发行, 1981
 
 
Jinling wu ji / Huang Shang
金陵五记 / 黄裳
by Huang, Shang
[Nanjing shi] : Jinling shu hua she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
[南京市]: 金陵书画社: 江苏省新華店发行, 1982
 
 
Nanjing = [Nanking travel pamphlet]
南京 = [Nanking travel pamphlet]
[Nanjing] : [publisher not identified] , 1964
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Nankin / [Nankin Nihon Shōkō Kaigisho hen] ; kanshū Kanemaru Yūichi ; kaisetsu Kanemaru Yūichi, Asukyū Deividdo
南京 / [南京日本商工會議所編] ; 監修 金丸裕一 ; 解說 金丸裕一, アスキュー・デイヴィッド
Tōkyō : Yumani Shobō, 2008
東京 : ゆまに書房, 2008
 
 
 
Nanjing shi chang da guan / zhu bian Bi Jiarong ; bian zhu zhe Wang Jiuxiang ... [et al.] ; she ying Tong Tianli, Zhou Peiliang
南京市场大观 / 主编毕家鎔 ; 编著者王九香 ... [et al.] ; 摄影童天立, 周培良
Beijing : Zhongguo zhan wang chu ban she : Beijing Shi xin hua shu dian fa xing, 1984
北京 : 中國展望出版社 : 北京市新华书店发行, 1984
 
 
Jinling tu yong [microform] / [Zhu Zhifan zhuan ; Lu Shoubo hui tu]
金陵圖詠 [顯微資料] / [朱之蕃撰 ; 陸壽柏繪圖]
by Zhu, Zhifan, active 1621-1627
朱之蕃, active 1621-1627
[Jinling : Zhu Zhifan, Tianqi gui hai i.e. 1623]
[金陵 : 朱之蕃, 天啓癸亥 i.e. 1623]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Nanjing min su zhi / Nanjing shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian
南京民俗志 / 南京市地方志编纂委员会编
Beijing : Fang zhi chu ban she, 2003
北京 : 方志出版社, 2003
 
 
Nanjing shan shui di zhi / Yin Weihan zhu bian
南京山水地质 / 殷维翰主编
Beijing : Di zhi chu ban she, 1979
北京 : 地质出版社, 1979
BookBook [text, volume]
 
by Perth (W.A. : Municipality)
Perth, WA : City of Perth, 2018
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.