National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 39 Results for subject:"Narrative therapy."
Sort by:
 
 
Gu shi, jie gou, zai jian gou: Maike Huaite xu shi zhi liao jing xuan ji = Narrative therapy classics / Maike Huaite (Michael White) zhu ; Xu Xiaopei yi
故事‧解構‧再建構 : 麥克‧懷特敘事治療精選集 = Narrative therapy classics / 麥克.懷特(Michael White)著 ; 徐曉珮譯
Uniform title: Narrative therapy classics. Chinese
by White, Michael (Michael Kingsley)
Taibei Shi : Xin ling gong fang wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2018 , ©2018
台北市 : 心靈工坊文化事業股份有限公司, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Shuo gu shi de mo li : er tong yu xu shi zhi liao / zuo zhe Maike Huaite, Ailisi Mogen ; yi zhe Li Shujun = Narrative therapy with children and their families / Michael White ;...
說故事的魔力 : 兒童與敘事治療 / 作者麥克・懷特, 愛莉絲・摩根 ; 譯者李淑珺 = Narrative therapy with children and their families / Michael White ; Alice Morgan
Uniform title: Narrative therapy with children and their families. Chinese
by White, Michael (Michael Kingsley)
Taibei Shi : Xin ling gong fang wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2008
台北市 : 心靈工坊文化事業股份有限公司, 2008
 
 
by Parkinson, Rob
London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2009
 
 
Xu shi liao fa shi jian di tu = Maps of narrative practice / Maike'er Huaite (Michael White) zhu ; Li Ming, Dang Jingwen, Cao Xinge yi
叙事疗法实践地图 = Maps of narrative practice / 迈克尔·怀特 (Michael White)著 ; 李明, 党静雯, 曹杏娥译
Uniform title: Maps of narrative practice. Chinese
by White, Michael (Michael Kingsley)
Chongqing : Chongqing da xue chu ban she, 2011
重庆 : 重庆大学出版社, 2011
 
 
Xu shi zhi liao de shi jian : Yu mai ke chi xu dui hua / Maike Huaite = Michael White zhu ; Dawei Danboluo = David Denborough bian ji ; Ding Fan yi
敘事治療的實踐 : 與麥克持續對話 / 麥克.懷特 = Michael White 著 ; 大衛.丹博洛 = David Denborough 編集 ; 丁凡譯
Uniform title: Narrative Practice. Chinese
by White, Michael (Michael Kingsley)
Taibei Shi : Zhang lao shi wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2012
台北市 : 張老師文化事業股份有限公司, 2012
 
 
Xu shi zhi liao de gong zuo di tu = Maps of narrative practice / Maike Huaite (Michael White) zhu ; Huang Mengjiao yi
敘事治療的工作地圖 = Maps of narrative practice / 麥克・懷特 (Michael White) 著 ; 黃孟嬌譯
Uniform title: Maps of narrative practice. Chinese
by White, Michael (Michael Kingsley)
Taibei Shi : Zhang lao shi wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2008
台北市 : 張老師文化事業股份有限公司, 2008
 
 
Xu shi liao fa shi jian di tu = Maps of narrative practice = Xushi liaofa shijian ditu / [Ao] Maike'er Huaite zhu ; Li Ming, Cao Xing'e, Dang Jingwen yi
叙事疗法实践地图 = Maps of narrative practice / [澳]迈克尔・怀特著 ; 李明, 曹杏娥, 党静雯译
Uniform title: Maps of narrative practice. Chinese
by White, Michael (Michael Kingsley)
Chongqing : Chongqing da xue chu ban she, 2019 , ©2011
重庆 : 重庆大学出版社, 2019
BookBook [text, volume]
 
 
Gu shi shi jiao yang de mo fa bang = Healing stories for challenging behaviour / Sushan Peiluo (Susan Perrow) zhu ; Zhang Shuyu yi
故事是教養的魔法棒 = Healing stories for challenging behaviour / 蘇珊·佩羅 (Susan Perrow) 著 ; 張書瑜譯
Uniform title: Healing stories for challenging behaviour. Chinese
by Perrow, Susan
Taibei Shi : Wang wang chu ban she, 2012
臺北市 : 旺旺出版社, 2012
 
 
Gu shi zhi dao zen me ban : ru he rang hai zi you ling ren jing xi de gai bian = Healing stories for challenging behaviour / Sushan Peiluo zhu ; Chong Ben, Tong Le yi ; Lin...
故事知道怎么办 : 如何让孩子有令人惊喜的改变 = Healing stories for challenging behaviour / 苏珊・佩罗著 ; 重本, 童乐译 ; 林小夕审校
Uniform title: Healing stories for challenging behaviour. Chinese
by Perrow, Susan
Tianjin Shi : Tianjin jiao yu chu ban she, 2011
天津市 : 天津教育出版社, 2011
 
 
Adelaide : Dulwich Centre Publications Pty Ltd, 2002-
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.