National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 342 Results for subject:"National characteristics, Chinese."
Sort by:
 
 
Da Han tian cong : Zhongguo ren de zhi hui / [Zhuqiao Zheci] ; Shu hai bian yi zu bian yi
大漢天聰 : 中國人的智慧 / [諸橋轍次] ; 書海編譯組編譯
Uniform title: Ransei ni ikiru Chūgokujin no chie. Chinese
乱世に生きる中国人の智恵. Chinese
by Morohashi, Tetsuji, 1883-1982
諸橋轍次, 1883-1982
Taibei : Shu hai wen hua shi ye gu fen you xian gong si, Minguo 68 [1979]
台北 : 書海文化事業股份有限公司, 民國68 [1979]
BookBook [text, volume]
 
 
"Guo min xing pi pan" de qi yuan yu fan si / Mo Luo, Yang Fan bian xuan
"國民性批判" 的起源與反思 / 摩羅, 楊帆编選
Xianggang : Shi dai guo ji chu ban you xian gong si, 2010
香港 : 時代國際出版有限公司, 2010
 
 
Chou lou de Xianggang ren / He Ling
醜陋的香港人 / 何羚
by He, Ling
何羚
Jiulong : Ci wen hua tang : zong jing xiao Li yuan shu bao she you xian gong si, 1990
九龍 : 次文化堂 : 總經銷利源書報社有限公司, 1990
 
 
Xi shuo Zhongguo ren : guan yu Zhongguo ren de 100 zhong shuo fa / Shangguan Zimu zhu
细说中国人 : 关于中国人的 100种说法 / 上官子木著
by Shangguan, Zimu
上官子木
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 1999
北京 : 中国青年出版社, 1999
 
 
Zhongguo ren su zhi yan jiu = Chinese quality research / Sha Lianxiang deng zhu
中国人素质硏究 = Chinese quality research / 沙莲香等著
Zhengzhou Shi : Henan ren min chu ban she, 2001
郑州市 : 河南人民出版社, 2001
 
 
Zhongguo min zhong yi shi / Hou Jie, Fan Lizhu zhu
中国民众意识 / 侯杰, 范丽珠著
by Hou, Jie
侯杰
Taiyuan : Shanxi jiao yu chu ban she, 1999
太原 : 山西教育出版社, 1999
 
 
Zhongguo min zu xing. Yi, yi bai wu shi nian Zhong wai "Zhongguo ren xiang" / Sha Lianxiang zhu bian
中国民族性. 壹, 一百五十年中外 "中国人像" / 沙莲香主编
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2012
北京 : 中国人民大学出版社, 2012
 
 
Zhongguo ren xing ge su miao / Xiang Tuijie zhu
中国人性格素描 / 项退结著
by Xiang, Tuijie, 1923-
项退结, 1923-
Ha'erbin : Bei fang wen yi chu ban she : Heilongjiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
哈尔滨 : 北方文艺出版社 : 黑龙江省新华书店发行, 1988
 
 
Wo men xing ge zhong de bei ju / Wang Runsheng zhu
我们性格中的悲剧 / 王润生著
by Wang, Runsheng, 1955-
王润生, 1955-
Guiyang Shi : Guizhou ren min chu ban she : Guizhou sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
贵阳市 : 贵州人民出版社 : 贵州省新華書店发行, 1988
 
 
Zhi zu yu chang le : Zhongguo ren de ku le guan / Li Zhen'gang zhu
知足與常乐 : 中国人的苦乐观 / 李振纲著
by Li, Zhen'gang
李振纲
Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she, 1999
昆明市 : 雲南人民出版社, 1999
 
 
Zhongguo ren, ni shou le shen mo zu zhou / Boyang bian zhu
中國人, 你受了什麼詛咒 / 柏楊編著
Xianggang : Xianggang shu cheng you xian gong si, 1987
香港 : 香港書城有限公司, 1987
 
 
Zhongguo ren de shi jian you xi : ren qing yu shi gu / ce hua Yu Dehui ; zhi bi Zhang lao shi yue kan bian ji bu
中國人的世間遊戲 :b人情與世故 / 策劃余德慧 ; 執筆張老師月刊編輯部
Taibei Shi : Zhang lao shi chu ban she, Minguo 79 [1990]
台北市 : 張老師出版社, 民國79 [1990]
 
 
Zhongguo ren de xing ge / Li Yiyuan, Yang Guoshu bian
中國人的性格 / 李亦園, 楊國樞編
Taibei Shi : Gui guan tu shu you xian gong si, 1988
臺北市 : 桂冠圖書有限公司, 1988
 
 
Chou lou de Zhongguo ren / Boyang zhu
醜陋的中國人 / 柏楊著
by Boyang, 1920-
柏楊, 1920-
Taibei shi : Lin bai chu ban she, Minguo 75 [1986]
臺北市 : 林白出版社, 民國75 [1986]
 
 
Zhongguo ren de mian ju xing ge : ren qing yu mian zi / zhi bi Zhang lao shi yue kan bian ji bu
中國人的面具性格: 人情與面子/ 執筆張老師月刊編輯部
Taibei shi : Zhang lao shi chu ban she, Minguo 76 [1987]
台北市: 張老師出版社, 民國76 [1987]
 
 
Wai guo de yue liang = The overseas moon / Liu Cunren zhu
外国de月亮 = The overseas moon / 柳存仁著
by Liu, Cunren
柳存仁
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2002
上海 : 上海古籍出版社, 2002
 
 
Zhongguo min zu xing / Sha Lianxiang zhu bian
中国民族性 / 沙蓮香主編
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989-<1990 >
北京 : 中國人民大學出版社 : 新华书店经销, 1989-<1990 >
 
 
Nan yi zhuo mo de Zhongguo ren : Zhongguo ren xin li pou xi / Peng Maike ; Yang De yi
難以捉摸的中國人 : 中國人心理剖析 / 彭邁克 ; 楊德譯
Uniform title: Beyond the Chinese face. Chinese
by Bond, Michael Harris, 1944-
Xianggang : Niujin da xue chu ban she, 1993
香港 : 牛津大學出版社, 1993
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.