National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 333 Results for subject:"Nationalism -- China."
Sort by:
 
 
Li shi chao liu bu ke kang ju, Xu ji; Wo guo dai biao tuan chu xi Lianheguo da hui di er shi liu jie hui yi you guan wen jian hui bian
历史潮流不可抗拒, 续集; 我国代表团出席联合国大会第二十六届会议有关文件汇编
[Beijing] Ren min chu ban she [1972]
[北京] 人民出版社 [1972]
 
 
Jin dai Zhongguo si xiang ren wu lun : Min zu zhu yi / Li Guoqi deng zhu ; [ Zhou Yangshan, Yang Suxian bian]
近代中國思想人物論: 民族主義 / 李國祁等著 ; (周陽山,楊肅獻編)
Taibei Shi : Shi bao wen hua chu ban shi ye you xian gong si, Minguo 69 [1980]
臺北市 : 時報文化出版事業有限公司, 民國69 [1980]
 
 
Lun ai guo zhu yi / Sima Lu zhu
論愛國主義 / 司馬璐著
by Sima, Lu, 1919-
司馬璐, 1919-
Jiulong : Zi lian chu ban she, 1967
九龍 : 自聯出版社, 1967
 
 
Tian ming suo gui shi da guo : Zhongguo: yao zuo ying xiong guo jia he shi jie ling dao zhe / Wang Xiaodong zhu
天命所归是大国 : 中国: 要做英雄国家和世界领导者 / 王小东著
by Wang, Xiaodong
王小东
Nanjing : Jiangsu ren min chu ban she, 2008
南京 : 江苏人民出版社, 2008
 
 
Zhongguo dai biao tuan chu xi Lian he guo you guan hui yi wen jian ji
中国代表团出席联合国有关会议文件集
Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she
北京 : 世界知识出版社
 
 
Lian he guo ji ge zhuan men ji guan zhu Hua ban shi chu xian ming lu = Offices of United Nations and specialized agencies in the Republic of China
聯合國曁各專門機關駐華辦事處銜名錄 = Offices of United Nations and specialized agencies in the Republic of China
Taibei : Zhonghua Minguo wai chiap bu li bin si, Minguo 58-59 [1969-1970]
臺北 : 中華民國外交部禮賓司, 民國58-59 [1969-1970]
 
 
Suo wei da guo : da shi dai min zu zhi dian kuang zheng pi pan / Zhang Ming zhu
所谓大国 : 大时代民族之癫狂症批判 / 张鸣著
by Zhang, Ming, 1957-
张鸣, 1957-
Tianjin Shi : Tianjin she hui ke xue yuan chu ban she, 2011
天津市 : 天津社会科学院出版社, 2011
 
 
Beijing : Shang wu yin shu guan : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1972
北京 : 商务印书馆, 1972
 
 
Wo guo dai biao tuan chu xi Lian he guo you guan hui yi wen jian ji
我国代表团出席联合国有关会议文件集
[Peking] : Ren min chu ban she
[Peking] : 人民出版社
 
 
by Chinese Materials and Research Aids Service Center
Taipei : Chinese Materials and Research Aids Service Centre
 
 
by Yeshi Choedon
New Delhi : South Asian Publishers, c1990
 
 
by Gustafsson, Karl
Lund, Sweden : Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, volume]
 
 
Zai Lian da fen zhan jing guo, Xu Boxiong zuo
在聯大奮戰經過, 續伯雄作
by Xu, Boxiong
續伯雄
Xianggang, Xin wen dian di she [1972?]
香港, 新聞天地社 [1972?]
 
 
Peking, Foreign Languages Press, 1971
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.