National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 277528 Results for subject:"Nō -- Periodicals."
Sort by:
 
 
Shanghai shang wu nian jian = Shanghai commerce yearbook / "Shanghai shang wu nian jian" bian zuan wei yuan hui bian
上海商务年鉴 = Shanghai commerce yearbook / 《上海商务年鉴》编纂委员会编
Shanghai : Shanghai jin xiu wen zhang chu ban she, 2009-2015
上海 : 上海锦绣文章出版社, 2009-2015
 
 
Shanghai diao cha nian jian
上海调查年鉴
Beijing Shi : Zhongguo tong ji chu ban she
北京市 : 中国统计出版社
JournalJournal [text, volume]
 
 
Wuhan tong ji nian jian
武汉统计年鉴
[Wuhan Shi : Wuhan Shi tong ji ju]
[武汉市 : 武汉市统计局]
 
 
Shandong dang shi tong xun / Zhong gong Shandong Sheng wei dang shi zi liao zheng ji yan jiu wei yuan hui bian
山东党史通讯 / 中共山东省委党史资料征集研究委员会编
[Jinan : Zhong gong Shandong Sheng wei dang shi zi liao zheng ji yan jiu wei yuan hui], 1984-
[济南 : 中共山东省委党史资料征集研究委员会], 1984-
 
 
Kikan Nihonbashi
季刊日本橋
Tōkyō-to : Bunka Tosho, 2013
東京都 : 文化図書, 2013
JournalJournal [text, volume]
 
 
Beijing nian jian / Beijing Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui
北京年鉴 / 北京市地方志编簒委员会
Beijing : Zhongguo cheng shi chu ban she, 1990-
北京 : 中国城市出版社, 1990-
 
 
Nanning nian jian = Nan ning nian jian / Nanning shi ren min zheng fu zhu ban ; Nanning nian jian bian zuan wei yuan hui bian
南宁年鉴 = Nan ning nian jian / 南宁市人民政府主办 ; 南宁年鉴编纂委员会编
Nanning Shi : Guangxi min zu chu ban she, 1997-
南宁市 : 广西民族出版社, 1997-
 
 
Yingkou nian jian zi liao hui bian
营口年鉴资料汇编
Yingkou shi : Yingkou shi di fang zhi bian cuan wei yuan hui ban gong shi, 1986-
营口市 : 营口市地方志编纂委員会办公室, 1986-
 
 
Wu Xian nian jian / Wu Xian dang an ju, Wu Xian dang an guan bian
吴县年鉴 / 吴县档案局, 吴县档案馆编
[Wu Xian : Wu Xian dang an ju : Wu Xian dang an guan], 1987-2001
[吴县 : 吴县档案局 : 吴县档案馆], 1987-2001
 
 
Zhuzhou nian jian
株洲年鑒
Zhuzhou Shi : Zhuzhou shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi : "Zhuzhou nian jian" bian ji bu, 1989-
株洲市 : 株洲市地方志编纂委员会办公室 : 《株洲年鉴》编辑部, 1989-
 
 
Taegu tʻonggye yŏnbo = Daegu statistical year book
대구통계연보 = Daegu statistical year book
[Taegu] : Taegu-si
[대구] : 대구市
 
 
Jingsha nian jian / Jingsha nian jian bian ji wei yuan hui
荊沙年鉴 / 荊沙年鉴编辑委员会
Beijing Shi : Zhongguo shan xia chu ban she, 1996-
北京市 : 中国三峡出版社, 1996-
 
 
Shanghai wen hua
上海文化
Shanghai : Shanghai wen hua fu wu she, 1945-1947
上海 : 上海文化服務社, 1945-1947
 
 
Heilongjiang dang shi gong zuo = Heilongjiang dangshi gongzuo
黑龙江党史工作 = Heilongjiang dangshi gongzuo
Haerbin Shi : "Heilongjiang dang shi gong zuo" bian ji bu
哈尔滨市 : "黑龙江党史工作"编辑部
 
 
Zhongguo Xinjiang shi shi yu shu zi
中国新疆事实与数字
Beijing Shi : Wu zhou chuan bo chu ban she
北京市 : 五洲传播出版社
JournalJournal [text, still image, volume]
 
 
Changchun Shi guo min jing ji tong ji zi liao / Changchun Shi tong ji ju
长春市国民经济统计资料 / 长春市统计局
[Changchun Shi : Changchun Shi tong ji ju]
[长春市 : 长春市统计局]
 
 
Beijing jun shi nian jian
北京军事年鉴
[Beijing] : ["Beijing jun shi nian jian" bian zuan wei yuan hui], 2009-
[北京] : [《北京军事年鉴》编纂委员会], 2009-
JournalJournal [text, volume]
 
 
Foshan tong ji nian jian / Foshan shi tong ji ju bian
佛山统计年鉴 / 佛山统计局编
[Foshan : Foshan shi tong ji ju], 1999-
佛山 : 佛山统计局, 1999-
 
 
Shanghai wen hua nian jian = Shanghai culture yearbook / ["Shanghai wen hua nian jian" bian ji bu bian]
上海文化年鉴 = Shanghai culture yearbook / 《上海文化年鉴》编辑部编]
Beijing : Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she, 1987-
北京 : 中国大百科全书出版社, 1987-
 
 
Guangzhou wen bo / Guangzhou Shi wen wu bo wu guan xue hui bian
广州文博 / 广州市文物博物馆学会编
Guangzhou : [Guangzhou Shi wen hua ju]
广州 : [广州市文化局]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.