National Library of Australia

Showing 1 - 18 of 18 Results for subject:"Northern Thai literature -- History and criticism."
Sort by:
 
 
by Singkha Wannasai, -1980
Chiang Mai : Khana Manutsayasat, Mahawitthayalai Chiang Mai : Sun Nangsu Chiang Mai chatchamnai, [2523 i.e. 1980]
 
 
by Manee Payomyong
Chiang Mai : Munnithi Satsatrachan Doktoe Momluang Tui Chumsai, 2513 [1970]
 
 
by `Udom Rungruangsi
Chiang Mai : Mahawitthayalai Chiang Mai, 2526 [1983]
 
 
by Kansammana thang Wichakan ruang Wannakam Lanna (1981 : Mahawitthayalai Chiang Mai)
[Chiang Mai] : Khrongkan Tamra Mahawitthayalai, Hong Chamnai Nangsu, Samnak Hosamut Mahawitthayalai Chiang Mai : Sun Nangsu Chiang Mai phuchatchamnai, 2527 [1984]
 
 
Chinnakān Mālinī læ Čhāmmathēwīwong : tamnān bānmư̄ang Lānnā, tamnān phrasātsanā hā phan / ʻAnan Laolœ̄twō̜rakun
ชินกาลมาลินีและจามเทวีวงส์ : ตำนานบ้านเมืองล้านนา ตำนานพระศาสนาห้าพัน / อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล
by ʻAnan Laolœ̄twō̜rakun
อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล
[Bangkok, Thailand] : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, 2559 [2016]
[Bangkok, Thailand] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๙ [2016]
BookBook [text, volume]
 
 
 
by Pracha Phrakaeo
Krungthep : Phak Phatthana Tamra lae `Ekkasan Wichakan, Nuai Suksanithet, Krom Kanfukhat Khru, 2528 [1985]
 
 
by Mani Phayomyong
[Chiang Mai] : Sathaban Wichai Sangkhom, Mahawitthayalai Chiang Mai, 2525 [1982]
 
 
Khati chāobān Lānnā Thai / Phairot Lœ̄tphiriyakamon
คติชาวบ้านลานนาไทย / ไพรถ เลิศพิริยกมล
by Phairot Lœ̄tphiriyakamon
ไพรถ เลิศพิริยกมล
Chīang Mai : Witthayālai Khrū Chīang Mai, [1973?]
เชียงใหม่ : วิทยาลัยครูเชียงใหม่, [1973?]
BookBook [text, volume]
 
 
Wannakam Lānnā khatsan, wannakam phannanā ʻārom / Chatyuphā Sawatdiphong, Yūkhīang Sǣ Khō, phūčhattham
วรรณกรรมล้านนาคัดสรร วรรณกรรมพรรณนาอารมณ์ / ฉัตรยุพา สวัสดิพงษ์, อยู่เคียง แซ่โค้ว, ผู้จัดทำ
by Chatyuphā Sawatdiphong
ฉัตรยุพา สวัสดิพงษ์
[Bangkok, Thailand] : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, 2559 [2016]
[Bangkok, Thailand] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๙
BookBook [text, volume]
 
 
by Prakhong Nimmanahemin
Krung Thep Maha Nakhon : Munnithi Khrongkan Tamra Sangkhomsat lae Manutsayasat : Thai Watthana Phanit pen phuthaenchamnai, 2526 [1983]
 
 
Phāsā læ wannakam thō̧ngthin Lannā : chabap samnư̄an phāsā kammư̄ang / Rư̄angdēt Pankhư̄ankhat
ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา : ฉบับสำนวนภาษากำเมือง / เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์
by Rư̄angdēt Pankhư̄ankhat
Krung Thēp : Khana Manutsayasāt, Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̧nrātchawitthayālai, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.